Česko a európsky stabilizačný mechanizmus (euroval) Ako-investovat.sk .


Eurozóna sa v poslednej dobe potýka s nemalými ťažkosťami. Problémové krajiny ako Grécko, Španielsko, Cyprus a pod. sa nemôžu dostať zo svojich zlých situácií a ostatné krajiny, ktorým sa relatívne darí, musia slabšie štáty podporovať. Napokon taká bola pôvodná myšlienka pri zakladaní Európskeho spoločenstva. Myšlienka, vďaka ktorej existuje celá Európska únia. A práve o pomoci slabším štátom sa bude týkať tento článok.

Pri návšteve predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barossa v Prahe 3. apríla 2013 ratifikovali rozhodnutie Európskej rady z 25. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Do Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa pridal nasledujúci odsek:

Členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu, ktorý sa použije v prípadoch, kedy to bude nevyhnutné na zabezpečenie stability eurozóny ako celku. Poskytnutie akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu bude podliehať prísne podmienenosti.

Článok posväcuje vytvorenie Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), ktorý už ale v čase podpisu českým prezidentom fungoval. Európsky stabilizačný mechanizmus (nazývaný "euroval") skrátene ESM (European Stability Mechanism) je nástroj vytvorený za účelom riešenia kríz krajín Eurozóny. Na rozdiel od EFSF (European Financial Stability Facility) sa jedná o trvalú inštitúciu. Cieľom ESM je poskytovať stabilnú podporu členským štátom ESM (štáty platiace Eurom), ktoré prechádzajú vážnymi finančnými problémami. ESM je za účelom pomoci oprávnený získavať prostriedky prostredníctvom úpisov nástrojov kapitálových trhov a transakcií na peňažných trhoch.

Implikácie pre Českú republiku


Európsky stabilizačný mechanizmus sa vzťahuje len na štáty platiace Eurom čo sa Českej republiky zatiaľ netýka. Na Českú republiku sa povinnosti spojené s ESM budú vzťahovať až po jej prijatí do Eurozóny.

Česká republika má dojednanú tzv. dočasnú výnimku (na rozdiel od trvalej výnimky Dánska a Veľkej Británie). Trvalá výnimka dáva obom spomínaným krajinám právo na vstup do Eurozóny výnimočne a len na základe vlastného rozhodnutia. Dočasná výnimka, ktorú má Česká republika vyjednanú, znamená záväzok v budúcnosti Euro prijať.

V odseku 2 článku 140 ZFEÚ sa uvádza: "Rada po konzultácii s Európskym parlamentom a po rokovaniach v Európskej rade rozhoduje na návrh Komisie, ktoré členské štáty, pre ktoré platí výnimka, spĺňajú nevyhnutné podmienky na základe kritérií stanovených v odseku 1, a zruší výnimky týchto členských štátov. "Znamená to, že o prístupe Českej republiky k Euru nerozhodne český štát, ale Európska rada v zhode s Európskym parlamentom. Ak by k takejto situácii došlo, Česká republika bude "nútená" prijať Euro a začnú sa na ňu vzťahovať všetky povinnosti spojené s ESM.

V okamihu keď bude Česká republika súčasťou Eurozóny, bude sa na ňu vzťahovať povinnosť kapitalizovania ESM. Kapitál, ktorým každá jednotlivá krajina do ESM prispieva, sa zhoduje s podielom danej krajiny na základnom imaní Európskej centrálnej banky. Na Českú republiku by tak pripadol príspevok vo výške 1,4472%.

Celkový kapitál ESM predstavuje 700 mld. Podiel 1,4472% činí 10,1304 mld. Eur, čiže 253,26 mld. CZK (prepočítané kurzom 1 € = 25 CZK). Časť tohto príspevku by bola použitá na splatný kapitál (v súčasnosti činí splatný kapitál ESM celkom 80 mld. Eur) a zvyšok by tvoril zvolateľný kapitál, ktorý by Česká republika mala poskytnúť do siedmich dní od prijatia požiadavky od ESM.

Príspevky ostatných krajín Eurozóny sú zobrazené v grafe nižšie. Pre prehľadnosť sme vypočítali podiel HDP danej krajiny na HDP Eurozóny. Popis sa vzťahuje k hodnotám podielu danej krajiny na kapitále ESM.

Podiel krajiny na kapitále ESM a podiel HDP na HDP Eurozóny:

Zdroj: Autor podľa ESM a Eurostatu

Najviac do ESM prispievajú ekonomicky najsilnejšie krajiny Eurozóny. Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko sa na ESM spoločne podieľajú 76,84%. Porovnanie príspevku do ESM s podielom HDP krajiny na HDP Eurozóny vyobrazuje vyššie zobrazený graf. Je zrejmé, že príspevky sú približne podobné podielom HDP daných štátov na HDP Eurozóny.

Hoci sú Španielsko a Taliansko jednými z najväčších prispievateľov do ESM, na druhú stranu sa tieto krajiny posledných pár rokov stretávali s ekonomickými problémami. Ak by sme počítali s príspevkami najzdravších štátov (rating AAA - Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Fínsko), vďaka ktorým by mohla byť finančná pomoc štátom v problémoch realizovaná, ich spoločný príspevok by predstavoval takmer 35% celkového kapitálu EMS. Po zahrnutí štátov s ratingom AA + (Francúzsko, Rakúsko) by príspevok týchto šiestich štátov dosahoval 58% celkového kapitálu EMS.

Záver

Nie je jasné, kedy Česká republika vstúpi do Eurozóny. Pokiaľ bude dlho otáľať, môže sa stať, že bude prijatá bez vlastného dovolenia. Potom sa na ňu budú vzťahovať všetky povinnosti, rovnako ako na ostatné krajiny platiace eurom.

Tento článok napísal pre Infip.cz Josef Pohorský 15.5.2013

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (1)

Najnovšie články

Videorozhovor s Petrom Bálintom o fonde IC Enhanced Equity Fund

monday
27.03.2017
Hedge fondy | Redakčný článok

Koniec WSM robotov? Kubíčka si odviedli policajti. Pred podvodom sme varovali.

friday
24.03.2017
Investície | Redakčný článok

Rozhovor o fonde Infinity Enhanced Equity

thursday
23.03.2017
Hedge fondy | Redakčný článok

To najlepšie z rozhovoru s Petrom Bálintom

sunday
19.03.2017
Hedge fondy | Redakčný článok

FED zvýšil sadzby

wednesday
15.03.2017
Trhy a makro | Ing. Marek Šimo