Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Akcie Volkswagen - sú podhodnotené?

Sú akcie tejto spoločnosti na akciovom trhu podhodnotené? Na posúdenie tejto otázky sa najčastejšie využíva ukazovateľ P/E, ktorý porovnáva trhovú kapitalizáciu spoločnosti voči zisku. Volkswagen sa obchoduje za 3,5 násobok ročného zisku. Na prvý pohľad to vyzerá ako atraktívne ohodnotenie. Kde je pes zakopaný? V článku rozoberieme akcie automobilky z pohľadu pomerových ukazovateľov, porovnania s konkurenciou v automobilovom priemysle a aj s vyhliadkami do budúcnosti.

 

 

Vývoj P/E spoločnosti Volkswagen nám ponúka nasledovná tabuľka (trhové ceny akcií k 5.10.2012):


2009

2010

2011

2012E

Cena kmeňovej akcie

76,942

105,9

103,65

134,70

Cena prioritnej akcie

65,344

121,4

115,75

148,65

Počet kmeňových akcií v tis.ks

295 005

295 046

295 090

295 090

Počet prioritných akcií v tis.ks

105 238

170 143

170 143

170 143


Trhová kapitalizácia v mil.€

29 575

51 901

50 280

65 040

Čistý zisk v mil.€

0,960

6,835

15,409

18.250

P/E

30,81

7,59

3,26

3,56

EPS

2,40

15,19

33,12

39.22


Cena akcií / očakávania EPS:

Súčasné porovnanie s ostatnými firmami v automobilovom odvetví ukazuje, že firma je pri pohľade na aktuálnu hodnotu ukazovateľa P/E podhodnotená.

Čo spôsobilo pád ukazovateľa P/E z úrovne viac ako 30 v roku 2009 na súčasnú nízku úroveň? V roku 2010 nastal výrazný pokles P/E oproti roku 2009 vďaka nárastu čistého zisku, a to aj napriek emisii nových prioritných akcií (emisia prioritných akcií priniesla prírastok CF o 4,1mld€) a podstatnému nárastu cien akcií. Tieto dve skutočnosti totiž spôsobili nárast trhovej kapitalizácie až o 75%. V roku 2011 sa čistý zisk Volkswagenu viac ako zdvojnásobil pri medziročnom porovnaní, no trhová kapitalizácia zostala nezmenená, výsledkom čoho bol pokles P/E na spomínanú úroveň 3,26.

Trápia ma tu však dva problémy:

1) v roku 2011 dosiahol Volkswagen mimoriadny výnos z precenia opcií Porsche vo výške 6,474 mil.€; ak by sme čistý zisk v roku 2011 očistili o túto mimoriadnu položku, ukazovateľ P/E by sa dostal na hodnotu 5,63

2) druhá vec je vypovedacia schopnosť ukazovateľa P/E, pretože porovnáva aktuálnu cenu akcie a minulý zisk. Aký bude zisk do budúcna nevieme. Existuje síce aj forward P/E, to však pracuje s odhadovaným budúcim ziskom, ktorý samozrejme nie je spoľahlivý

Porovnanie vývoja cien akcií z Automotive Industry za posledných 6 mesiacov:

Pri posudzovaní atraktívnosti akcie pre investora nemožno zabúdať na dividendový výnos. V ňom totiž Volkswagen pri prioritných akciách(2,06%) zaostáva za svojimi konkurentmi (BMW3 5,44%, DAI 5,61%) a to určitým spôsobom môže znižovať dopyt investorov po akciách tejto spoločnosti. Dôvodom pre nízky dividendový výnos po historicky najziskovejšom roku 2011 je neustále klesajúci cash skrz investície bližšie opísané v texte nižšie.


Prioritné akcie - akcie delíme na kmeňové a prioritné z hľadiska práv a povinností, ktoré sú s nimi spojené. Majitelia kmeňových akcií majú právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení akcionárov, hlasovať na valnom zhromaždení, poberať dividendu v závislosti od dosiahnutého zisku a podieľať sa na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti. Prioritné akcie majú v sebe prvky dlhopisového a majetkového cenného papiera. Dlhopisová forma sa prejavuje právom prioritných akcionárov na fixnú dividendu, majetková tzv. equity forma sa prejavuje tak, že prioritní akcionári sa môžu podieľať na raste ceny spoločnosti, ktorá sa prejaví aj v raste ceny preferenčných akcií.

Medzi prioritnými a kmeňovými akciami však môžeme nájsť niekoľko rozdielností:

  • prioritní akcionári bežne nemajú právo hlasovať na valnom zhromaždení. Toto právo môžu nadobudnúť pri splnení určitých podmienok (napríklad ak firma prestane vyplácať dividendu na prioritné akcie).
  • prioritní akcionári majú právo na fixnú dividendu, ktorú im spoločnosť vypláca zo svojho zisku. Táto dividenda je vyplácaná prednostne pred vyplácaním dividendy kmeňovým akcionárom.
  • akcionári preferenčných akcií majú prednostné právo podieľať sa na likvidačnom zostatku pred kmeňovými akcionármi.

Prečo spoločnosť emituje prioritné akcie? Dokáže tak získať potrebné dodatočné prostriedky bez zmeny hlasovacích práv. Prioritné akcie sú v obľube aj samotných investorov – najznámejším predstaviteľom je Warren Buffett. (Wells Fargo,Goldman Sachs, General Electric alebo prednedávnom Bank of America).

Forecast 2012

Prvý i druhý kvartál roku 2012 patria z hľadiska tržieb i počtu predaných kusov medzi historicky najlepšie kvartály spoločnosti, vďaka čomu  by spoločnosť Volkswagen mohla dosiahnuť historickú métu viac ako 9 miliónov  predaných kusov za rok. Z nižšie uvedenej geografickej štruktúry odbytu možno konštatovať, že spoločnosť Volkswagen má príliš vysokú expozíciu voči Európe a Číne. Na západoeurópskom trhu má 23,8%-ný podiel na trhu registrácií nových osobných vozidiel, až 2/3 všetkých tržieb tejto spoločnosti pochádzajú z Európy. Avšak trh v Európe momentálne pri medziročných porovnaniach klesá jeden mesiac za druhým, v auguste to bolo konkrétne 8,9%, pričom Nemecko ako druhý najdôležitejší trh po Číne pre spoločnosť Volkswagen zaznamenal 4,7%-ný pokles predaja. Európsky automobilový trh sa navyše vyznačuje intenzívnym konkurenčným bojom, ktorý núti Volkswagen znižovať svoje marže cez rôzne opatrenia ako napríklad predĺženie záruky na automobily značky Audi až na 5 rokov v porovnaní s dvojročnou zárukou na vozidlá Mercedes-Benz. Audi je dnes jediná značka v rámci celého portfólia Volkswagen Group, ktorá v Európe rastie. Možno aj práve vďaka tomuto opatreniu. Treba si ale zvyknúť, že automobilové spoločnosti jednoducho budú generovať vyššie tržby, ale pri nižších ziskoch tak ako to ukazujú aj finančné čísla za prvý polrok 2012.

Najdôležitejšou značkou z hľadiska tržieb je Volkswagen, ale z hľadiska príspevkového zisku Audi. Operating Margin značky Audi sa pohybuje po prvých šiestich mesiacoch roku 2012 na úrovni 11,5% oproti 4,2% pri Volkswagene. Problémom je, že táto marža v porovnaní s rokom 2011 klesla z úrovne 12,1% a posledné prieskumy zo západoeurópskeho a čínskeho trhu hovoria o intenzívnom konkurenčnom boji, čo by mohlo mať za následok ďalšie znižovanie marže. Volkswagen sa na túto alternatívu pripravuje prostredníctvom architektúry MQB platformy, na ktorej postaví autá veľkej škály rozmerov, od typu Polo po Passat či Sharan. Dohromady by na nej malo stáť až okolo 60 automobilov. Rollout začína v treťom kvartáli, v dôsledku čoho možno očakávať zvýšenie fixných nákladov o 2,2mld.€, avšak do budúcnosti to má zabezpečiť znižovanie výrobných nákladov jednotlivých modelov.

Zdroj:Alphawise, Morgan Stanley Research

Napriek klesajúcim maržiam v medziročnom porovnaní (celkovo za Automotive Business ide o pokles z 7,8% na 6,71%), možno na konci roka 2012 očakávať zlepšenie marže, nakoľko sa sa podarilo úspešné dokončiť prevzatie spoločnosti Porsche zo strany Volkswagen, čo by sa malo pozitívne odzrkadliť na marži, nakoľko Porsche predstavuje segment luxusných vozidiel, kde sa hrubá marža pohybuje až na úrovni 19%. Viac ako polovicu ukazovateľa EBIT po začlenení Porsche by mal tvoriť luxusný segment prezentovaný značkami Audi, Bentley, Lamborghini a Porsche.

Prevzatie Porsche 1.augusta prinesie do výsledovky za rok 2012 na jednej strane necashový výnos z precenenia aktív Porsche AG v očakávanej výške viac ako 9mld€, na druhej strane necashový náklad v podobe PPA poplatkov, ktorý plne zhltne pozitívny efekt vo výške 2,2mld€ do hrubej marže. Celkovo tak efekt na EBIT spoločnosti bude minimálny. Očakáva sa ešte dodatočný synergický pozitívny efekt vo výške 150mil€ v roku 2012 a 700mil€ v roku 2013. V prepočte spoločnosť Volkswagen zaplatil 3,7xEBITDA, konkrétne ide o sumu 4,46mld€ plus jedna akcia pre Porsche SE. Vďaka tejto akcii je táto transakcia klasifikovaná ako reorganizácia a nie predaj majetku, čím sa vyhne daňovej povinnosti 1mld€. Celkovo to bude Volkswagen stáť až 7mld€ likvidity, nakoľko 2,5mld€ predstavuje net industrial debt. Volkswagen takisto plánuje buyout Ducati za 750mil€, čo bude znamenať že úroveň cashu klesne z 15mld€ až na úroveň 7-8mld€ (táto úroveň je považovaná za min.úroveň pre bezproblémové fungovanie), čiže Volkswagen bude musieť svoje záujmy na prevzatie MAN odložiť až na rok 2013.

Predbežné výsledky za 1-9/2012 budú ohlásené 26.10.2012. Očakávania sú nasledovné:

- tržby vzrastú o 20% z úrovne 160mld.€ na úroveň 194mld€ (vrátane čísiel za značku Porsche)

- pozitívny efekt zo začlenenia čísel Porsche do konsolidovaných výkazov značky Volkswagen v podobe 2,2mld na úrovni hrubej marže zhltnú PPA poplatky

- oproti minulému roku navýšené investičné náklady skrz rollout MQB platformy

- necashový výnos z precenenia podielov v Porsche vo výške 9mld.€

Net income                                              18.250 mil€

Pokles likvidity predstavuje pre Volkswagen jedno z najväčších momentálnych rizík. V prvom polroku stihlo odísť viac ako 2mld€ v súvislosti s odkupom podielu v spoločnosti MAN, v priebehu roka spoločnosť Volkswagen rozbieha MQB platformu a v auguste ďalších 7mld€ po konečne ukončenom prevzatí spoločnosti Porsche (4,46mld€ obstaranie + 2,5mld€ konsolidácia dlhov). Pozitívna správa je, že spoločnosť Volkswagen nemá problém s generovaním CF z prevádzkovej činnosti a že spoločnosť Porsche Holding vyhrala prvý súdny spor v súvislosti so situáciou v roku 2008, kedy ňou zverejnené informácie mali viesť následne k stratám mnohých investorov. Mohol by to byť precedens pre ďalšie súdne spory v súvislosti s týmto škandálom na finančných trhoch, kedy akcie VOW jednorazovo vystúpili až k úrovni 950€. Určité strednodobé riziko z hľadiska likvidity vidím aj vo vysokých záväzkoch v súvislosti s dôchodkovým fondom vo výške viac ako 18mil€ (tzv.pension plans).

Nie veľmi pozitívne vyhliadky na záver roka 2012 ohlasuje slovenský Volkswagen, ktorý už ohlásil obmedzenie nepretržitej prevádzky na 5 pracovných dní v dôsledku poklesu objednávok z Číny, ktorá pre Volkswagen momentálne predstavuje najdôležitejší trh.

Diskusia k článku

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne