Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dane z investícií - firma, alebo súkromný investor?

V článku popíšeme niekoľko príkladov vzťahujúcich sa k investovaniu do cenných papierov a porovnáme ako zdaňuje príjmy z investovania súkromný investor nepodnikateľ, podnikateľ fyzická osoba a firma:

 

 

Investovanie fyzickou osobou – nepodnikateľom

Príklad č. 1:

Pán Jozef , ktorý má s manželkou bezpodielové spoluvlastníctvo, kúpil v roku 2011 akcie prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi v hodnote 5 000 eur. V roku 2012 ich predal za 5 730 eur. Okrem uvedeného príjmu dosahujú pán Jozef  aj jeho manželka iba príjmy zo závislej činnosti.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnení, príjmy z prenájmu nehnuteľností, kapitálové príjmy a ostatné príjmy, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane u každého z nich v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. V rovnakom pomere sa do základu dane zahŕňajú aj výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom.

Na príjmy z predaja cenných papierov (ostatné príjmy - § 8 ods. 1 písm. e) sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. i) vo výške 500 eur na daňovníka.

Rozdiel medzi predajnou cenou akcií a ich obstarávacou cenou je 730 eur.

Ak by sa manželia dohodli, že príjem zdaní iba jeden z manželov, zdaniteľným príjmom z predaja cenných papierov by bola predajná cena akcií znížená o oslobodený príjem 500 eur, t.j. 5 230 eur. Výdavky vzťahujúce sa k uvedenému príjmu sú vo výške 5 000 eur. Čiastkovým základom dane pána Jozefa by bola suma 230 eur.

Manželia sa dohodli, že dosiahnuté príjmy z predaja akcií si rozdelia rovnakým dielom. Na každého z manželov tak pripadajú príjmy vo výške 2 865 eur. Obidvaja manželia sú daňovníkmi, ktorí si môžu uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov. Dosiahnutý príjem z predaja akcií po uplatnení oslobodenej sumy predstavuje u každého z manželov sumu 2 365 eur. Výdavky pripadajúce na každého z manželov predstavujú sumu 2 500 eur. Nakoľko sú výdavky vyššie ako príjmy z predaja a z tohto druhu príjmu nie je možné vykazovať pre daňové účely stratu, čiastkovým základom dane každého z manželov bude  suma 0 eur.

Investovanie fyzickou osobou – podnikateľom

V súvislosti s obstaraním cenných papierov podnikateľským subjektom (fyzickou aj právnickou osobou) upozorňujeme na ustanovenia § 24-27 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnení. Cenné papiere sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky oceňujú reálnou hodnotou. Môžu tak vzniknúť kladné aj záporné oceňovacie rozdiely, ktoré ovplyvnia základ dane pri predaji cenných papierov. Uvádzané príklady sú iba zjednodušenými modelovými situáciami, ktoré abstrahujú od vzniku oceňovacích rozdielov.

Príklad č. 2:

Pán  Ján je podnikateľom – fyzickou osobou. Vedie jednoduché účtovníctvo. Urobil rovnakú transakciu ako pán Jozef v príklade č. 1. Akcie však nekúpil zo svojich súkromných finančných prostriedkov, ale zo svojich podnikateľských – dočasne voľných finančných prostriedkov.

V účtovníctve podnikateľa došlo kúpou akcií k zmene formy časti majetku. Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur boli dočasne nahradené cennými papiermi, ktoré podnikateľ vedie vo svojej účtovnej evidencii dlhodobého finančného majetku. Výdavok vo výške 5 000 eur, ktorý mu vznikol pri nákupe cenných papierov, zaúčtoval vo svojom účtovníctve ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

Keď sa v roku 2012 pán Ján rozhodol predať svoje cenné papiere, tieto vyradí zo svojej účtovnej evidencie dlhodobého finančného majetku. Súčasne si finančné prostriedky, ktoré dostal za predaj cenných papierov, zaúčtuje ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Výdavok, ktorý pri nákupe cenných papierov účtoval ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, si nepeňažnou operáciou zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane, alebo si základ dane o túto sumu upraví v rámci uzávierkových účtovných operácií.

Zákon o dani z príjmov neumožňuje rozdeľovať medzi manželov príjmy z podnikania. Pán Ján preto všetky príjmy súvisiace s predajom cenných papierov uvedie vo svojom daňovom priznaní ako príjmy podľa § 6, t.j. príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre pána Jána nebudú tieto príjmy predstavovať príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov (ostatné príjmy) a nebude sa na neho vzťahovať ani možnosť uplatnenia oslobodenia vo výške 500 eur.

Investovanie právnickou osobou – podnikateľským subjektom

Príklad č. 3:

Spoločnosť Alfa, s.r.o. obstarala postupne počas troch rokov podielové listy:

- v roku 2008 podielové listy v hodnote 2 000 eur,

- v roku 2009 podielové listy v hodnote 3 500 eur a

- v roku 2010 podielové listy v hodnote 5 000 eur.

Celková hodnota nadobudnutých podielových listov bola 10 500 eur.

V roku 2012 došlo k vráteniu podielových listov.

Podielové listy z roku 2008 boli ziskové. Zisk predstavoval 500 eur, vyplácajúca spoločnosť zrazila zrážkovú daň vo výške 19 %, t.j. 95 eur, o čom spoločnosť Alfa informovala a súčasne jej poukázala sumu 2 405eur.

Aj podielové listy obstarané v roku 2009 boli ziskové. Zisk predstavoval sumu 620 eur. Vyplácajúca spoločnosť zrazila daň vo výške 117,80 eur a spoločnosti Alfa poukázala sumu 4 002,20 eur.

Podielové listy obstarané v roku 2010 boli stratové. Z investovaných 5 000 eur sa spoločnosti Alfa vrátilo iba 3 000 eur.

Celkové výnosy z vrátenia podielových listov v roku 2012 predstavovali sumu 9 620 eur, z ktorých bola spolu zrazená daň vo výške 212,80 eur.

Daňovník za rok 2012 vykáže vo svojom daňovom priznaní daňovú stratu vo výške 10000 eur, v roku 2012 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb.

Pri zdaňovaní uvedených transakcií sa uplatnia nasledujúce ustanovenia zákona o dani z príjmov:

- § 19 ods. 2 písm. f) – do daňových nákladov je možné zahrnúť úhrn obstarávacích cien cenných papierov do výšky príjmov z ich predaja;

- § 43 ods. 6 a 7 – zrazenú daň je možné považovať za preddavok, pričom ak výška zrazenej dane prevyšuje výšku dane vypočítanú v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie daňového preplatku.

Daňovník podáva daňové priznanie za rok 2012. Porovnaním úhrnu obstarávacích cien podielových listov a výnosov plynúcich z ich vrátenia v roku 2012 zistí, že výnosy boli nižšie oproti obstarávacím cenám o 880 eur. Keďže daňovým výdavkom môže byť iba obstarávacia cena do výšky príjmov, suma 880 eur je pripočítateľnou položkou k základu dane. Pripočítaním tejto sumy a ďalšími úpravami základu dane, v súlade so zákonom o dani z príjmov, vykáže spoločnosť Alfa celkovo za spoločnosť daňovú stratu vo výške 10 000 eur.

Nakoľko spoločnosti nevznikla v roku 2012 povinnosť platiť preddavky na daň, ale zistí, že jej bola zrazená daň z vyplatenia ziskových podielových listov, využije zákonnú možnosť považovať zrazenú daň za preddavky na daň. Tieto uvedie vo svojom daňovom priznaní a požiada o vrátenie daňového preplatku vo výške 212,80 eur.

Diskusia k článku je tu.

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?