Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Josef Jílek: Finanční trhy a investování (recenzia)

Profesor Josef Jílek je jedným z najznámejších českých ekonómov. Na začiatku roku napísal už svoju 15. knihu s názvom „Finanční trhy a investování“, ktorej recenziu vám dnes prinášame.  

Profesor Josef Jílek je jedným z najznámejších českých ekonómov. Okrem výučby na Vysokej škole Ekonomickej v Prahe v súčasnosti pôsobí ešte aj ako vrchný expert Českej národnej banky na financie, pričom v minulosti absolvoval aj množstvo výskumných pobytov a stáží v zahraničí. Venuje sa hlavne oblastiam riadenia finančných rizík, bankovníctva a finančným trhom.   

Kniha „Finanční trhy a investování“ zo začiatku roka 2009 je už pätnástou Jílekovou publikáciou. Má rozsah vyše 650 strán, takže sa jedná o skutočne komplexné dielo, ktoré zachádza pri vysvetľovaní jednotlivých problémov do značnej hĺbky. Zameriava sa na dva hlavné tematické okruhy, podľa ktorých je kniha aj rozdelená do dvoch hlavných častí – jednou je usporiadanie finančného systému všeobecne a druhou je dlhový trh.

V prvej časti knihy autor vysvetľuje inštitucionálne usporiadanie medzinárodného finančného systému, jeho zložiek a fungovania, hrubo opisuje jednotlivé druhy finančných trhov a objasňuje základné riziká spojené s investovaním na finančných trhoch. Fungovanie finančného systému objasňuje prostredníctvom účtovníctva, pričom vychádza z toho, že čitateľ má už určité znalosti, a predovšetkým ovláda podvojné účtovníctvo. Z toho dôvodu je kniha vhodná pre mierne pokročilých investorov, ale úplným začiatočníkom môže spočiatku pripadať nezrozumiteľná. 

Jílek v prvej časti na  mnohých miestach zdôrazňuje nutnosť byť pri investovaní opatrný a odrádza čitateľov od agresívnejších foriem investovania a burzovej špekulácie (napr. od derivátov, ale aj od akcií menších firiem). Akcie vo všeobecnosti sú podľa Jíleka „obrovskou bublinou“, pretože ich ceny na trhu sú niekoľkokrát vyššie než účtovné hodnoty týchto firiem (to znamená, že cena firmy na akciovom trhu je niekoľkonásobne vyššia ako čistá hodnota majetku, ktorý firma vlastní znížená o jej dlhy). Ceny akcií teda podľa neho pripomínajú pyramídovú hru, na konci ktorej niekomu v rukách ostane čierny Peter. Sila tohto tvrdenia sa ale po poklesoch cien akcií v rokoch 2008 a 2009 stráca, pretože akcie sú v súčasnosti nadhodnotené podstatne menej než napríklad v roku 2007.

Napriek tomu sú podľa Jíleka ideálnou investíciou štátne pokladničné poukážky alebo štátne dlhopisy s premenlivým kupónom naviazané na určitý index úrokových sadzieb. Tieto nástroje sú totiž považované za najbezpečnejšie (štáty krachujú len veľmi výnimočne) a investovanie do nich tiež výrazne znižuje úrokové riziko u investora (t.j. riziko, že cena dlhopisu na trhu klesne v dôsledku poklesu úrokových mier na trhu, a teda investor v prípade predaja pred dobou splatnosti realizuje stratu). Treba ale podotknúť, že tieto nástroje majú historicky oveľa nižšiu výnosnosť než rizikovejšie aktíva (napr. akcie alebo firemné dlhopisy), pričom ich výnos často ani nepokryje stratu kúpnej sily investovaných prostriedkov v dôsledku inflácie.  

V tejto, ale aj v druhej časti sa Jílek na mnohých miestach vyjadruje aj k aktuálnym témam, ako sú napríklad finančná a ekonomická kríza alebo pripravovaná regulácia obchodovania s finančnými derivátmi. Jílek je zástancom zvýšenej regulácie a prísneho dohľadu nad finančnými inštitúciami. Tiež navrhuje prísne obmedziť obchodovanie s derivátmi – zastáva napríklad názor, že predstavitelia samospráv a možno aj ministerstva financií by mali mať zakázané dojednávať deriváty, pretože vo väčšine prípadov prinášajú verejnému rozpočtu vysoké straty. 

Druhá časť knihy pojednáva o dlhovom trhu, pričom autor sem nezahrnul iba dlhopisy, ale napr. aj úvery, leasing, medzibankový trh s likviditou, factoring a pod. Hlavne dlhopisy sú v tejto časti vysvetlené veľmi dobre a podrobne.

Veľká pozornosť sa tu venuje aj vývoju zadĺženia u domácností, ako aj u verejných inštitúcií vo svete. Jílek má na zadĺženie pomerne radikálny pohľad – tvrdí, že každé zadĺženie je zlé, pretože sa v budúcnosti prejaví nutnosťou platby úrokov, čo v konečnom dôsledku zníži životnú úroveň danej domácnosti. To je ale v rozpore s názorom väčšiny ekonómov, ktorí určitú mieru zadĺženia podporujú (a to hlavne u firiem, ktorým zadĺženie navyše prináša úsporu na daniach).


Jílek tiež na naše pomery dosť ostro kritizuje správanie niektorých štátnych činiteľov, ktorí zvyšujú štátny dlh napríklad prostredníctvom PPP projektov. Ak sa štát musí zadĺžiť, mal by tak podľa Jílka urobiť výhradne prostredníctvom emisie dlhopisov v domácej mene s premenlivými kupónmi, čím by výrazne ušetril náklady. To ale takmer žiadny štát nerobí, čo je podľa Jíleka prejavom neschopnosti alebo neochoty štátnych úradníkov znižovať verejný dlh. 


Hoci s názormi Josefa Jíleka uvedenými v tejto knihe nebude každý súhlasiť, dá sa povedať, že kniha predstavuje kvalitný materiál pre všetkých investorov uvažujúcich o kúpe dlhopisov, ktorí jej prečítaním získajú solídny základ pre ďalšie štúdium tejto problematiky. Napriek tomu má kniha aj niekoľko nedostatkov.
Hlavnými sú jednak opakovanie rovnakých myšlienok na viacerých miestach v knihe (čo ale nemusí byť v niektorých prípadoch úplne na škodu – pomôže to čitateľovi zapamätať si kľúčové veci ), ale hlavne niektoré pasáže, ktoré čitateľovi budú takmer s určitosťou pripadať ako nudné a nadbytočné. Napríklad hneď na začiatku prvej časti nájdeme niekoľkostranový vyčerpávajúci výklad jednotlivých pojmov podľa toho, ako ich definujú medzinárodné účtovné štandardy IFRS. Pokiaľ čitateľ nie je auditorom, túto časť určite preskočí. Podobným dojmom pôsobia aj občasné príliš matematicky orientované pasáže ako napr. odvádzanie forwardovej výnosovej krivky pre dlhopisy, či niekoľkostranové doslovné citácie platných zákonov a vyhlášok, ktoré už o pár mesiacov nemusia byť aktuálne.

Kúpiť knihu: Finanční trhy a investování

Diskusia ku knihe : http://ako-investovat.sk/diskusia/viewtopic.php?f=13&t=1507

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 Súvisiace články