Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Investovanie v eurozóne - bez menového rizika

Zavedenie Eura na Slovensku okrem iného znamená aj odstránenie menového rizika pri investovaní v rámci 16 členských krajín Eurozóny (a aj mimo nej, napr. investovanie do fondov v EUR vo Švajčiarsku), čo určite ocenia nielen veľkí hráči, ale hlavne menší investori. Tým sa totiž doteraz často neoplatilo zabezpečovať pozície voči zmene kurzu SKK/EUR, a tak v lepšom prípade investovali do investičných nástrojov na Slovensku denominovaných v SKK. V tom horšom sa im mohlo stať, že neustále silnejúca koruna im zobrala podstatnú časť ich zisku. Tento článok prináša stručný prehľad nástrojov, do ktorých je možné v rámci EMÚ investovať bez menového rizika.

Produkty peňažného trhu – sporiace a termínované účty

 Sporiace a termínované účty ponúka takmer každá zahraničná banka, pričom úrokové sadzby sú približne porovnateľné s produktmi našich bánk. Avšak, nájdu sa aj banky ponúkajúce vyše 5% ročný výnos – tu si však treba dať pozor, nakoľko príliš vysoké sadzby sú v súčasnosti podozrivé a  signalizujú problémy vo vnútri banky. Okrem toho, mnohé typy termínovaných vkladov ponúkajú pohyblivý úrok, t.j. odvodený od nejakej referenčnej sadzby (najčastejšie LIBOR). V niektorých prípadoch je ponúknutá aj možnosť vyplatenia vyššej sadzby v prípade, ak banka v danom roku dosiahne určité ciele (zisk, trhový podiel, a pod.).  

 Všetky vklady v zahraničných bankách v EU sú zo zákona chránené a do určitej výšky garantované (ako to u nás robí Fond Ochrany Vkladov), ochrana vkladov má však v každej krajine iné pravidlá. Ďalšou výhodou je jednoduché daňové riešenie – väčšina krajín zdaňuje výnosy z vkladových a sporiacich účtov automaticky zrážkovou daňou (takisto ako v SR), takže to majiteľa účtu administratívne vôbec nezaťažuje.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je ďalšou možnosťou zhodnocovania peňazí v zahraničí, ktorá je však pre väčšinu slovenských investorov nevýhodná. Získanie štátnej prémie je totiž vo väčšine štátov podmienené tým, že avšak je v mnohých štátoch obmedzené tým, že sporiteľ má neobmedzenú daňovú povinnosť – čiže musí byť v krajine zamestnaný a platiť tam dane. Ostatné podmienky sú podobné ako u nás -- peniaze po ich výbere je nutné použiť na nákup nehnuteľnosti v danej krajine alebo vybrať peniaze až po určitom čase (obvykle najmenej 7 rokov) – v opačnom prípade strácate nárok na štátnu prémiu. Navyše, výška štátnych prémií v zahraničí nie je oveľa vyššia – napr. v Rakúsku je dokonca nižšia než u nás.

Dlhopisy  

Dlhopisy podnikov, štátov a aj krajín (Bundesländer) je v Eurozóne možné nakupovať na sekundárnom trhu, t.j. nakupovať na burze cenných papierov dlhopisy už vydané. Pri emisiách nových dlhopisov totiž väčšinou podnik osloví banku, ktorá všetky dlhopisy od neho odkúpi, umiestni ich na burzu predá ich ďalej. V prípade štátnych dlhopisov je oslovených viacej bánk prostredníctvom aukcie. Najbližšia burza, ktorá má v ponuke množstvo dlhopisov, je burza vo Viedni. Obchodovanie na nej ponúkajú aj slovenskí brokeri. Okrem toho ešte niektoré štáty ponúkajú možnosť priameho predaja dlhopisov alebo štátnych pokladničných poukážok individuálnym investorom. Napríklad Finančná agentúra Spolkovej republiky Nemecko predáva dlhopisy už pri minimálnom investovanom kapitále 100 EUR, pričom ponúka aj správu týchto cenných papierov (custody) zadarmo. O zavedení podobnej služby sa začína uvažovať už aj na Slovensku. Keďže však dlhopisy nie sú chránené zákonmi na ochranu vkladov, je nutné dôkladne si preveriť ich emitenta (hlavne ak ide o firmu).   

Certifikáty

Certifikáty sú u nás stále ešte relatívne nové bankové produkty, ktoré sú založené na vývoji určitého aktíva (najčastejšie akciového indexu alebo komodity), pričom majú spravidla obmedzený výnos a aj obmedzenú stratu, ktorú môžu počas obdobia, na ktoré sú vydané, dosiahnuť. Certifikáty sú často obchodované na burzách, ale individuálni klienti ich môžu kúpiť aj v úvodnej emisii priamo cez banku, ktorá ich vydáva.

Certifikátov je veľmi veľa typov, ale všeobecne sa delia do 3 hlavných skupín podľa rizika: garantované, optimizované a pákové. Garantované sa viažu na produkty peňažného trhu a minimalizujú riziko straty peňazí, čím sa orientujú na konzervatívnych investorov. Optimizované kombinujú strednú mieru rizika a zisku a pákové sľubujú možnosť nadmerného výnosu za cenu rizika straty celého vkladu. 

Banka môže napríklad certifikát vytvoriť tak, že nakúpi podkladové aktívum a súčasne predá k nemu opcie, čím vytvorí pásmo, kde sa môže pohybovať konečný zisk certifikátu. Dividendu si banka necháva ako svoj zisk. Napríklad, ak banka nakúpi akciu za 30 EUR, predá put opcie na cenu 25 a call opcie na cenu 35, čiže výsledná hodnota certifikátu sa bude pohybovať v pásme 25 až 35 EUR. Takýto certifikát je napríklad vhodný do podmienok trhu bez trendu.

Podielové fondy

Podielové fondy v západnej Európe ponúkajú širšie zameranie ako v SR. Investovať je možné buď do klasických otvorených, resp. uzavretých podielových fondov, ktoré sa špecializujú na určitý trh alebo sektor. Tiež je možné nakupovať tzv. Exchange Traded Funds (ETF), čo sú podiely vo fondoch, ktoré sa obchodujú priamo na burze. Ich portfóliá väčšinou kopírujú zloženie konkrétneho akciového indexu alebo sa držia určitého segmentu (komoditné, energetické a pod.). Hlavnou výhodou ETF oproti štandardným fondom sú nižšie poplatky za správu a tiež okamžitá možnosť predaja alebo kúpi podielov za trhovú cenu na burze.

Zaujímavou voľbou sú tiež takzvané Fondy fondov, ktorých portfólio sa skladajú z podielov v iných fondoch, čím zvyšujú diverzifikáciu a rozkladajú riziko. Okrem toho, slovenským investorom investujúcim cez fondy slovenských bánk do zahraničných fondov by sa mali znížiť poplatky, nakoľko sa ich manažéri už nebudú musieť zabezpečovať voči vývoju koruny.

Akcie

Vďaka zavedeniu eura môžu naši investori bez menového rizika investovať na všetkých burzách v rámci Eurozóny. Môžu tak urobiť cez slovenského alebo aj zahraničného brokera. Najbližšou burzou (ak nerátame tú Bratislavskú, kde prebieha minimálny objem obchodov), je burza vo Viedni. Obchodujú sa tu rakúske akcie, ETF, dlhopisy, ale aj rôzne druhy derivátov. Mnohé z týchto nástrojov však majú nízku likviditu.

Kto však chce skutočne živý trh, môže ísť obchodovať do „finančného srdca Európy“, na burzu vo Frankfurte v Nemecku, kde sa obchodujú prevažne akcie. Popri obchode „na parkete“ táto burza prevádzkuje aj elektronický obchodný systém XETRA, ktorý funguje na podobne ako americký NASDAQ. Na základe cien 30 najúspešnejších akcií burza pravidelne zverejňuje index DAX.

Ďalšou významnou burzou je Parížska burza, ktorá bola pred pár rokmi pripojená k spoločnosti NYSE Euronext, ktorej hlavným vlastníkom je New York Stock Exchange. Okrem akcií obchoduje aj dlhopisy a deriváty. Vydáva index CAC 40.       

Deriváty

V Eurozóne sa nachádza aj viacero derivátových búrz, ktoré fungujú na báze clearingového centra, ktoré vstupuje medzi zmluvné strany a zabezpečuje istotu splnenia záväzkov vyplývajúcich z obchodov. Finančné deriváty sa obchodujú na burze Eurex v Nemecku, pričom zahŕňajú napr. futures na infláciu, úrokové sadzby, ETF, ale napr. aj deriváty založené na emisiách CO2. Futures na komodity sa v Eurozóne obchodujú hlavne na NYSE Euronext v Paríži. Obchodovanie derivátov je však vysoko rizikové a odporúčané len pre skúsených investorov.      

 

Diskusia k článku

 

Zdroje:

http://www.deutsche-finanzagentur.de/

http://zertifikateakademie.ubs.com/

http://www.euronext.com

http://www.eurexchange.com

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne
Súvisiace články