Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dlhopisy Arca Capital Slovakia

Po úspešných emisiách vydala Arca Capital v októbri 2010 novú emisiu korporátnych dlhopisov. Predchádzajúce dve emisie sa veľmi rýchlo rozchytali, hlavne medzi klientmi Salve Finance, ktorá je spriaznená so skupinou Arca Capital. O tom aký máme názor na výhodnosť podobných dlhopisov sa dočítate v predchádzajúcom článku. Teraz sa však chceme zamerať na túto konkrétnu emisiu a ukázať ako sa dá posúdiť výhodnosť korporátneho dlhopisu.

Základné údaje o dlhopisoch z tejto emisie:

Emitent: Arca Capital Slovakia, a. s.
Názov cenného papiera: Dlhopisy ARCA CAPITAL SLOVAKIA 3
ISIN: SK4120007519 séria 01
Menovitá hodnota: 3 000 EUR
Celkový objem emisie: 15 000 000 EUR
Emisný kurz: 100,00 %
Dátum vydania Dlhopisov: 22. októbra 2010
Splatnosť Dlhopisov: 22. októbra 2015
Spôsob určenia Výnosov z Dlhopisov: Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8,50 % p.a., pričom výnosy z Dlhopisov budú vyplácané ročne, vždy k 22. októbru príslušného roka.
Účel použitia prostriedkov: Financovanie investičných aktivít Emitenta.

Menovitá hodnota dlhopisu 3000 EUR je znamením, že emitent sa zameriava na retailového klienta (malých investorov). Výnos 8,5% p.a. sa zdá byť oproti úročeniu termínovaných vkladov ako výhodný. Toto bol aj hlavný predajný argument sprostredkovateľov zo Salve pri predaji predchádzajúcich emisií. V podstate sa snažili korporátne dlhopisy predávať ako alternatívu k termínovaným vkladom s dôrazom na garanciu výnosu. Cenný papier schvaľuje  národná banka, administrátorom emisie je Slovenská Sporiteľňa. Toto sú ďalšie argumenty, ktoré nezorientovaného klienta presvedčia, že ide o niečo ako "lepšie úročený termiňák".

Čo by však malo investora zaujímať viacej, ako predajné argumenty sprostredkovateľov, je prospekt emitenta:

http://www.salveinvestments.sk/images/doc/ArcaCapital_Dlhopisy_Prospekt.pdf

Národná banka Slovenska schvaľuje prospekt emitenta. Overí či obsahuje všetky náležitosti a informácie pre investora, podľa ktorých by sa mal rozhodnúť o výhodnosti investície. V žiadnom prípade však Národná Banka (a ani administrátor emisie SLSP) negarantuje výnos ani istinu investície. A ani sa nezaoberá schopnosťou emitenta dosiahnuť svoje záväzky. Toto je už na posúdení investora a slúži mu na to práve prospekt schálený NBS-kou.

Emitent Arca Capital Slovakia, a.s. je súčasťou skupiny Arca Investments, a.s., ktorá je zároveň jej 100% akcionárom. Arca Capital Slovakia zahrňuje  developerské projekty na Slovensku. Presnú organizačnú štruktúru ako aj jednotlivé projekty skupiny je možné pozrieť si v prospekte na strane 41. Majetkové účasti Arca Capital Slovakia sú v nasledujúcej tabuľke:

 

Každá z uvedených firiem realizuje samostatný developerský projekt. Konkrétne developerské projekty emitenta sú rozpísané v prospekte pod uvedenou tabuľkou. V tomto prípade ide teda o investíciu do dlhopisu developerskej firmy. To bez podrobnejšieho preštudovania prospektu nie je jasné, keďže skupina Arca Capital Investments sa zaoberá viacerými činnosťami. V krátkym súhrnoch k tomuto dlhopisu nie je uvedené, že jej dcéra Arca Capital Slovakia (emitent dlhopisu) sa zaoberá výhradne developerskou činnosťou. Podnikateľské riziká spojené s emitentom dlhopisu Arca Capital Slovakia, a.s., sú hlavne problémy s predajom projektov na presýtenom slovenskom realitnom trhu.

Treba ešte podotknúť, že v prospekte si investor nemá všímať projekty skupiny, ale len výhradne projekty Arca Capital Slovakia, ktorá je dcérou Arca Capital Investments. Vlastniť totiž nebude dlhopisy celej skupiny, ale iba malej časti ktoré sú pod emitentom dlhopisu - Arca Capital Slovakia.

Najdôležitejšia časť prospektu je pre investora časť s finančnými výkazmi: výkazom ziskov a strát, súvahy a výkazu peňažných tokov. V prospekte je však aj pekná tabuľka so základnými ukazovateľmi:

Z tabuľky je vidieť, že Arca pracuje s vysokým podielom cudzieho kapitálu, čím sa snaží dosiahnuť vysokú návratnosť kapitálu. Za rok 2009 dosiahla ROE 76% ale ROA len 12%. To znamená, že aktíva sa zhodnocujú skôr priemerne, ale s použitím cudzích zdrojov (finančnej páky) je vlastný kapitál zhodnotený vysoko nadpriemerne. Je treba podotknúť, že takýto nepomer medzi návratnosťou aktív a návratnosťou vlastného kapitálu, je pre private equity skupiny a developerov charakteristický.

Poďme ďalej na riadne výkazy, kde sa dozviem viac:

Výkaz ziskov a strát za roky 2009 a 2008.

Výkaz ziskov a strát nám hovorí, že Arca Capital Slovakia nie je dlhodobo zisková a zisky sa striedajú so stratami. V prospekte je možné pozrieť aj výsledok za rok 2007, ktorý skončil so stratou.

Dlhopisový investor sa nepodiela na zisku spoločnosti a preto je pre neho dôležitejšie pozrieť si súvahu. V nej vidí akým majetkom disponuje spoločnosť a ako by boli pri prípadnom krachu emitenta spokojené jeho pohľadávky:

Súvaha za roky 2009 a 2008

Ku koncu roku 2009 mal emitent vlastný kapitál 4 933 000 EUR. Rok predtým mal dokonca záporný vlastný kapitál, keďže pasíva prevyšovali aktíva. Vlastné imanie vo výške necelých 5 mil. EUR je tri krát menšie ako objem emisie dlhopisov, ktorý je 15 mil. EUR. V prípade krachu by emitent dokázal uspokojiť len časť veriteľov medzi ktorých budú patriť aj majitelia dlhopisov. 

Na záver ešte výkaz peňažných tokov 2009 a 2008:

Z uvedených finančných výkazov je vidieť, že Arca Capital Slovakia nie je finančne silná a stabilná spoločnosť, ale je naopak pomerne zadlžená a vo veľkej miere využíva finančnú páku, čo so sebou prináša značné riziko. To ale nie je na škodu a medzi private equity skupinami a developerskými spoločnosťami je to bežná záležitosť. Ja osobne by som však pri podobne rizikovom dlhopise požadoval výrazne vyšší výnos.

Diverzifikované fondy rizikových dlhopisov, obsahujúce dlhopisy desiatok spoločností, aktuálne dosahujú výnosy od 8-12%. To už zahŕňa, okrem iného, aj default dlhopisu, keď niektorá z týchto spoločností čas od času skrachuje. Nevidím dôvod na to, aby si investor kupoval dlhopis jednej firmy bez toho, aby mal možnosť rozložiť riziko do desiatok dlhopisov rôznych firiem. V dnešnej dobe keď sú na pokraji krachu už aj štáty (Grécko, Írsko, Španielsko, Portugalsko), tak by nikoho nemalo prekvapiť, že skrachovať môžu aj relatívne malé firmy, využívajúce veľkú mieru zadlženia.

Prospekt emitenta:

http://www.salveinvestments.sk/images/doc/ArcaCapital_Dlhopisy_Prospekt.pdf 

Článok o rizikových dlhopisoch je tu

Podrobné finančné výkazy Arca Capital Slovakia za prvý pol rok 2010:

http://www.arcacapital.com/downloads/Doplnenie_Polrocnej_financnej_spravy_Spolocnosti_za_1polrok_2010.pdf

 

Chcete sa opýtať viacej k dlhopisom ARCA? Diskutuje tu.

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne
Súvisiace články