České akcie - dividendy, zisky, tržby

ČEZ, a.s. (CEZ)

ČEZ, a. s. je dominantní výrobce elektřiny v Česku a největší česká společnost

  • Zisk po zdanení - ČEZ, a.s.
  • Dividenda - ČEZ, a.s.
  • Aktíva - ČEZ, a.s.
  • Vlastný kapitál - ČEZ, a.s.
  • Tržby - ČEZ, a.s.

2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva celkom 636070 598 107 543 691 530 259 473 175
Daň z príjmu -10804 -11 199 -11 791
Dividenda 40 45 53 50 40
Dlhodobé aktíva celkom 494897 467 579 448 034
Dlhodobé bankové úvery 176106 164 685 140 040
Dlhodobé rezervy 42415 37 285 36 848
Dlhodobé záväzky 262908 240 637 215 963
Emisné ážio -4382 -4 382 -4 619
Goodwill 9739 10 048 9 879
Hrubý zisk/stráta 127598 126 751 127 549
Krátkodobé aktíva celkom 141173 130 528 95 657
Krátkodobé bankové úvery 16789 24 764 24 404
Krátkodobé pohľadávky 54763 54 732 39 623
Krátkodobé záväzky 118943 125 392 100 677
Kurzové straty a zisky, netto 763 -566 -2 943
Menšinový podiel 3984 5 365 5 440
Nerozdelený zisk a fondy 200818 177 296 172 431
Nákladové úroky -6369 -6 956 -5 498
Náklady na predaný tovar, výrobky a poskytnuté služby -87497 -83 010 -71 299
Odložená daňová pohľadávka 750 826 655
Odložený daňový záväzok 21828 16 946 17 902
Odpisy -27578 -25 770 -24 032
Osobné náklady -18707 -18 105 -18 717
Ostatný DHM, netto 83571 87 613 78 490
Ostatné dlhodobé záväzky 22559 21 721 21 173
Ostatné finančné aktíva 52789 63 102 69 437
Ostatné finančné náklady a výnosy, netto -2265 -3 611 3 258
Ostatné krátkodobé aktíva 15476 4 779 3 394
Ostatné krátkodobé záväzky 27272 20 741 16 870
Ostatný krátkodobý finančný majetok 39476 35 582 19 050
Ostatné nehmotné aktíva 11865 6 740 6 997
Ostatné prevádzkové náklady -23858 -24 229 -22 131
Ostatné prevádzkové výnosy 476 2 895 2 388
Ostatné výnosy a náklady, netto -848 -292 -2 947
Pasíva celkem 636070 598 107 543 691 530 259 473 175
Peniaze a peňažné ekvivalenty 17597 22 062 22 163
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 336183 299 250 282 576
Poznámka konsolid. podľa IFRS IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Splatná daňová pohľadávka 1798 678 1 711
Splatný daňový záväzok 1615 1 701 689
Tržby (mil. Kč) 215095
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 209 761 198 848 196 352 181 638
Vlastný kapitál celkom 254219 232 078 227 051 206 675 185 410
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti 250235 226 713 221 611
Výnosové úroky 1745 1 835 2 022
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti 41429 40 756 47 232
Zisk po zdanení prislúchajúci držiteľom menšinových podielov -1276 -3 -74
Zisk/strata pred zdanením 50957 51 952 58 949
Zisk/strata z bežnej činnosti 57931 61 542 65 057
Zisk/strata za účtovné obdobie 40153 40 753 47 158 51 855 47 351
Základný kapitál 53799 53 799 53 799
Zásoby 11703 12 695 9 716
Záväzky celkom 381851 366 029 316 640
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 73267 78 186 58 804
Čistý zisk na akciu - základný 77,6 76,3 88,5 96,70 87
Čistý zisk na akciu - zriedený 77,6 76,3 88,5 96,60 86,90

2007 2006 2005 2004 2003
Aktíva celkom 370 942 368 655 324 209 280 815 274 143
Dividenda 20 20 15 9 8
Pasíva celkem 370 942 368 668 324 209 280 815 274 143
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii Konsolidované výkazy, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii Konsolidované výkazy, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 174 563 159 580 125 083 100 165 84 816
Vlastný kapitál celkom 184 226 207 653 191 289 163 689 149 687
Zisk/strata za účtovné obdobie 42 764 28 756 22 282 13 059 5 932
Čistý zisk na akciu - základný 72,90 47 36,30 22,10 10
Čistý zisk na akciu - zriedený 72,70 46,80 36,20 22,10 10

2002 2001 2000 1999 1998
Aktíva celkom 231 465 229 027 222 260 207 059 191 472
Dividenda 4,50 2,50
Pasíva celkem 231 465 229 027 222 260 207 059 191 472
Poznámka AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby (mil. Kč) 52 692
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 55 578 56 597 53 542 55 242
Vlastný kapitál celkom 143 675 136 726 129 442 113 944 108 809
Zisk/strata za účtovné obdobie 8 421 9 123 7 237 5 135 10 350
Čistý zisk na akciu - základný 14,30 15,40 12,20 8,70 17,50
Čistý zisk na akciu - zriedený 14,20

1997 1996 1995
Aktíva celkom 177 722 163 478 140 592
Pasíva celkem 177 722 163 478 140 592
Poznámka AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii AIS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 54 991 55 385 50 639
Vlastný kapitál celkom 98 445 93 150 83 521
Zisk/strata za účtovné obdobie 5 256 9 707 9 305
Čistý zisk na akciu - základný 97 180 173

« Späť na prehľad spoločnosti ČEZ, a.s.
« Späť na prehľad českých akcií