České akcie - dividendy, zisky, tržby

PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS)

Firma vyrábí netkané textlie a textilie z polypropylenu a polyetylenu používané v domácnosti i průmyslu

  • Zisk po zdanení - PEGAS NONWOVENS SA
  • Dividenda - PEGAS NONWOVENS SA
  • Aktíva - PEGAS NONWOVENS SA
  • Vlastný kapitál - PEGAS NONWOVENS SA
  • Tržby - PEGAS NONWOVENS SA

2011 2010 2009 2008 2007
Aktíva celkom 302,94 251,22 235,85 248,24 263,88
Daň z príjmu -4,32 -0,86
Dividenda 1 0,95 0,90 0,85 0,85
Dlhodobé aktíva celkom 242,21 200,52
Dlhodobé bankové úvery 125,51 95,45
Dlhodobé záväzky 137,90 106,24
Emisné ážio 9,08
Goodwill 89,93 92,58
Hrubý zisk/stráta 46,18 44,52
Krátkodobé aktíva celkom 60,74 50,71
Krátkodobé bankové úvery 0,23 0,79
Krátkodobé pohľadávky 36,87 31,28
Krátkodobé rezervy 0,01
Krátkodobé záväzky 34,28 15,94
Kurzové straty a zisky, netto -4,31 6,32
Nerozdelený zisk a fondy 119,32 108,52
Nákladové úroky -4,28 -3,30
Náklady na predaný tovar, výrobky a poskytnuté služby -119,67 -103,63
Odložený daňový záväzok 12,34 10,69
Odpisy -9,21 -16,35
Osobné náklady -8,33 -8
Ostatné dlhodobé záväzky 0,06 0,10
Ostatné nehmotné aktíva 0,45 0,22
Ostatné prevádzkové náklady -2,35 -2,06
Ostatné prevádzkové výnosy 0,57 0,75
Pasíva celkem 302,94 251,22 235,85 248,24 263,88
Peniaze a peňažné ekvivalenty 6,25 4,69
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 151,83 107,71
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Splatný daňový záväzok 0,10 1,73
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 165,85 148,15 123,45 142,77 121,97
Vlastný kapitál celkom 130,76 129,04 113,27 99,18 93,89
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti 130,76 129,04
Výnosové úroky 0,02 0,02
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti 13,97 21,04 1,61
Zisk/strata pred zdanením 18,28 21,90
Zisk/strata z bežnej činnosti 26,85 18,87
Zisk/strata za účtovné obdobie 13,97 21,04 20,80 14,89 22,14
Základný kapitál 11,44 11,44
Zásoby 14,74
Záväzky celkom 172,18 122,18
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 33794 13,42
Čistý zisk na akciu - základný 1,51 2,28 2,25 1,61 2,40
Čistý zisk na akciu - zriedený 1,51 2,28 2,25 2,40

2006
Aktíva celkom 249,03
Dividenda 0,76
Pasíva celkem 249,03
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 120,94
Vlastný kapitál celkom 76,95
Zisk/strata za účtovné obdobie 20,70
Čistý zisk na akciu - základný 24,66
Čistý zisk na akciu - zriedený 2,92

« Späť na prehľad spoločnosti PEGAS NONWOVENS SA
« Späť na prehľad českých akcií