České akcie - dividendy, zisky, tržby

Telefónica Czech Republic, a.s. (SPTT)

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu

  • Zisk po zdanení - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Dividenda - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Aktíva - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Vlastný kapitál - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Tržby - Telefónica Czech Republic, a.s.

2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva celkom 79199 88 979 92 780 92 768 103 623
Daň z príjmu -1380 -1 324 -3 038
Dividenda 27 40 40 50 50
Dlhodobé aktíva celkom 67835 73 100 78 285
Dlhodobé bankové úvery 3000 2 883
Dlhodobé rezervy 29 26 52
Dlhodobé záväzky 6322 3 870 6 896
Emisné ážio 24374 24 374 24 374
Goodwill 13320 13 320 13 320
Hrubý zisk/stráta 19311 21 324 22 326
Investície 29 22 22
Krátkodobé aktíva celkom 11364 15 879 14 495
Krátkodobé bankové úvery 31 3 061 141
Krátkodobé pohľadávky 7732 8 273 8 638
Krátkodobé rezervy 5 67 171
Krátkodobé záväzky 12303 16 015 12 720
Nerozdelený zisk a fondy 10661 12 514 16 593
Nákladové úroky -240
Náklady na predaný tovar, výrobky a poskytnuté služby -31223 -31 064 -33 386
Odložená daňová pohľadávka 673 746 5
Odložený daňový záväzok 3206 3 736 3 936
Odpisy -11437 -11 651 -11 856
Ostatné dlhodobé záväzky 87 108 25
Ostatné finančné aktíva 112 149 170
Ostatné finančné náklady a výnosy, netto -131 -46
Ostatné nehmotné aktíva 7 338 8 117
Ostatné prevádzkové náklady -28 -21
Ostatné prevádzkové výnosy 498 487 5 054
Pasíva celkem 79199 88 982 92 792 92 768 103 623
Peniaze a peňažné ekvivalenty 3044 6 955 4 798
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 46691 51 525 56 651
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Splatná daňová pohľadávka 101 163 453
Splatný daňový záväzok 5 5
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 50534 52 388 55 712 59 889 64 709
Vlastný kapitál celkom 60574 69 097 73 176 73 879 78 168
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti 60574 69 097 73 176
Výnosové úroky 80
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti 6776 8 684 12 280
Zisk po zdanení prislúchajúci držiteľom menšinových podielov 36
Zisk/strata pred zdanením 8156 10 008 15 318
Zisk/strata z bežnej činnosti 8344 10 139 15 524
Zisk/strata za účtovné obdobie 6776 8 684 12 280 11 666 11 628
Základný kapitál 28022 32 209 32 209
Zásoby 487 488 606
Záväzky celkom 18625 19 885 19 616
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 12235 12 882 12 408
Čistý zisk na akciu - základný 21 27 38 36

2007 2006 2005 2004
Aktíva celkom 113 552 117 877 124 211 134 661
Dividenda 50 50 45
Pasíva celkem 113 552 117 877 124 211 134 661
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 63 196 61 311 61 040 61 538
Vlastný kapitál celkom 82 792 88 481 94 975 88 705
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti 32
Zisk/strata za účtovné obdobie 10 386 8 020 6 248 5 729
Čistý zisk na akciu - základný 25 19 18

« Späť na prehľad spoločnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
« Späť na prehľad českých akcií