České akcie - dividendy, zisky, tržby

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. (ECM)

Skupina ECM je investor do nemovitostí a integrovaná realitní společnost

  • Zisk po zdanení - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
  • Aktíva - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
  • Vlastný kapitál - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
  • Tržby - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

2011 2010 2009 2008 2007
Aktíva celkom 105,964 156,209 341,69 677,92 562,97
Daň z príjmu -0,03 -7,79
Dlhodobé aktíva celkom 63,305 89,982
Dlhodobé bankové úvery 17,732
Dlhodobé rezervy 14,912 15,35
Dlhodobé záväzky 26,085 46,305
Emisné ážio 66,888 66,888
Hrubý zisk/stráta -25,83 -45,36
Investície 30,996 51,530
Krátkodobé aktíva celkom 42,659 66,227
Krátkodobé bankové úvery 138,299 119,077
Krátkodobé pohľadávky 12,457 22,918
Krátkodobé rezervy 10,332 2,926
Krátkodobé záväzky 213,810 182,732
Nerozdelený zisk a fondy -219,933 -158,83
Nákladové úroky -8,92 -16,31
Náklady na predaný tovar, výrobky a poskytnuté služby -48,35 -151,02
Odbytová a správna réžia -5,03 -8,79
Odložená daňová pohľadávka 0,959
Odložený daňový záväzok 0,047 1,042
Odpisy -5,10 -9,65
Osobné náklady -2,25 -2,25
Ostatné dlhodobé záväzky 11,126 12,181
Ostatné finančné aktíva 27,099
Ostatné finančné náklady a výnosy, netto -3,61 -3,43
Ostatné krátkodobé záväzky 45,282 45,816
Ostatné nehmotné aktíva 0,083 0,122
Ostatné prevádzkové náklady -20,51 -8,82
Ostatné prevádzkové výnosy 3,29 6,50
Pasíva celkem 105,964 156,209 341,69 677,92 562,97
Peniaze a peňažné ekvivalenty 7,572 10,062
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 9,368 10,272
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, Hodnoty v milionech kromě zisku na akcii IFRS, Hodnoty v milionech kromě zisku na akcii IFRS, Hodnoty v milionech kromě zisku na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě zisku na akcii
Splatná daňová pohľadávka 0,039 0,023
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 22,52 105,66 36,85 35,79 19,34
Vlastný kapitál celkom -133,931 30,26 95,35 147,96
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti -133,931 -72,828
Výnosové úroky 1,70 1,39
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti -66,29 -92,90
Zisk po zdanení prislúchajúci držiteľom menšinových podielov -1,62
Zisk/strata pred zdanením -66,26 -86,73
Zisk/strata z bežnej činnosti -55,43 -68,38
Zisk/strata za účtovné obdobie -66,29 -94,52 -62,28 -92,11 25,56
Základný kapitál 19,114 19,114
Zásoby 22,591 33,524
Záväzky celkom 239,895 229,037
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 19,897 14,913
Čistý zisk na akciu - základný -9,7 -13,50 -8,40 -23,40 6,40
Čistý zisk na akciu - zriedený -7,20 -9,80 -6,10 -14,60 5,00

2006 2005 2004 2003 2002
Aktíva celkom 333,10 132,46 99,64 130,89 120,83
Pasíva celkem 333,10 132,46 99,64 130,89 120,83
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě zisku na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě zisku na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě zisku na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě zisku na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě zisku na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 8,31 2,14 13,87 5,92 4,30
Vlastný kapitál celkom 117,68 47,42 42,70 41,91 49,19
Zisk/strata za účtovné obdobie 18,95 20,71 -1,52 -6,87 -3,10
Čistý zisk na akciu - základný 7,30 2,99 -0,22 -0,99 -0,45
Čistý zisk na akciu - zriedený 5,70 2,99

« Späť na prehľad spoločnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
« Späť na prehľad českých akcií