České akcie - dividendy, zisky, tržby

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

História spoločnosti TMR siaha až do roku 1992, keď bola pod názvom SKI Jasná, a.s. založená Fondom národného majetku SR. Verejne obchodovateľnou sa spoločnosť stala v novembri 1993, keď sa začalo s jej akciami obchodovať na regulovanom voľnom trhu BCPB. Je jednou z mála emisií, ktoré zostali obchodované na slovenskom kapitálovom trhu prakticky až dodnes. V roku 2003 bola spoločnosť premenovaná na JASNÁ Nízke Tatry, a.s., pričom k zmene na súčasný názov Tatry Mountain Resorts, a.s., došlo až v roku 2009. V októbri 2009 boli všetky akcie emitenta TMR prijaté na kótovaný paralelný trh BCPB. Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje portfólio najznámejších lyžiarskych rezortov na Slovensku. Obchodné aktivity TMR, a.s. sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory&Aquapark, Hotely a Realitné projekty.

  • Zisk po zdanení - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Dividenda - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Aktíva - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Vlastný kapitál - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Tržby - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

2012 2011 2010
Aktíva celkom 319,912 315,125 300,547
Daň z príjmu -18,83 -17,507
Dividenda 1,06 0,96 0,82
Dlhodobé aktíva celkom 264,407 213,821
Dlhodobé bankové úvery 15,423
Dlhodobé rezervy 0,020 0,020
Dlhodobé záväzky 26,063 29,413
Emisné ážio 30,430 30,430
Hrubý zisk/stráta 23,05 18,58
Investície 18,046 17,047
Krátkodobé aktíva celkom 55,505 101,304
Krátkodobé bankové úvery 3,263 3,661
Krátkodobé pohľadávky 35,231 74,271
Krátkodobé rezervy 0,101 0,101
Nerozdelený zisk a fondy 24,648 20,918
Nákladové úroky -0,54 -0,518
Náklady na predaný tovar, výrobky a poskytnuté služby -18,83 -17,507
Odložená daňová pohľadávka 0,060 2,082
Odložený daňový záväzok 13,049 13,962
Odpisy -7,76 -8,12
Osobné náklady -10,41 -8,764
Ostatný DHM, netto 3,848 3,805
Ostatné dlhodobé záväzky 0,104 0,008
Ostatné finančné aktíva 4,697
Ostatné finančné náklady a výnosy, netto 3,35
Ostatné krátkodobé aktíva 2,216 2,084
Ostatné krátkodobé záväzky 3,084 3,228
Ostatný krátkodobý finančný majetok 13,378 17,573
Ostatné prevádzkové náklady -0,85 -4,324
Ostatné prevádzkové výnosy 2,03 4,23
Pasíva celkem 319,912 315,125
Peniaze a peňažné ekvivalenty 3,113 6,391
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 217,923 171,639
Splatný daňový záväzok 1,121
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 36,084 22,936
Vlastný kapitál celkom 272,686 269
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti 272,69
Výnosové úroky 3,43 7,556
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti 10,19 9,03
Zisk/strata pred zdanením 12,30 13,33
Zisk/strata z bežnej činnosti 6,05 1,599
Zisk/strata za účtovné obdobie 10,19 9,027 5,759
Základný kapitál 221,338 221,338
Zásoby 1,567 0,985
Záväzky celkom 43,496 42,439 31,538
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 10,985 4,915
Čistý zisk na akciu - základný 1,52 1,35
Čistý zisk na akciu - zriedený 0,857

« Späť na prehľad spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
« Späť na prehľad českých akcií