České akcie - dividendy, zisky, tržby

Fortuna Entertainment Group N.V. (FORTUNA)

Fortuna provozuje sázkové kanceláře a sázení přes internet

  • Zisk po zdanení - Fortuna Entertainment Group N.V.
  • Dividenda - Fortuna Entertainment Group N.V.
  • Aktíva - Fortuna Entertainment Group N.V.
  • Vlastný kapitál - Fortuna Entertainment Group N.V.
  • Tržby - Fortuna Entertainment Group N.V.

2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva celkom 95,04 93,86 95,80 120,71 113,.25
Daň z príjmu -3,84 -2,57 -2,77
Dividenda 0,3
Dlhodobé aktíva celkom 74,86 71,65 68,31
Dlhodobé bankové úvery 13,70 22,57 24,12
Dlhodobé rezervy 0,40 0,52 0,05
Dlhodobé záväzky 14,13 23,10 24,20
Emisné ážio 25,94 25,94 25,94
Goodwill 50,63 49,34 50,80
Krátkodobé aktíva celkom 20,19 22,21 27,94
Krátkodobé bankové úvery 11,95 5,93 5,02
Krátkodobé pohľadávky 2,03 2,61 1,01
Krátkodobé rezervy 0,49 0,49 0,21
Krátkodobé záväzky 31,97 15,65 19,60
Nerozdelený zisk a fondy 22,49 20,24 25,55
Odložená daňová pohľadávka 0,71 0,70 0,27
Odložený daňový záväzok 0,01 0,01
Odpisy -3,66 -3,13 -2,63
Osobné náklady -26,78 -26,92 -25,58
Ostatné dlhodobé záväzky 0,03
Ostatné finančné aktíva 7,51 6,91 3,74
Ostatné finančné náklady a výnosy, netto -2,26 -0,94 -2,31
Ostatné krátkodobé aktíva 2,41 1,95 0,91
Ostatné krátkodobé záväzky 1,55 1,80 1,64
Ostatné nehmotné aktíva 8,31 7,79 7,95
Ostatný neobežný majetok 1,76 0,93 0,63
Ostatné prevádzkové náklady -48,12 -43,70 -31,19
Ostatné prevádzkové výnosy 0,74 0,75 0,65
Pasíva celkem 95,04 93,86 95,80 120,71 113,25
Peniaze a peňažné ekvivalenty 15,48 17,53 25,34
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 5,94 5,98 4,92
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Splatná daňová pohľadávka 0,27 0,11 0,50
Splatný daňový záväzok 0,84 0,18 0,50
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 96,24 89,84 81,20 80,35 85,62
Vlastný kapitál celkom 48,95 46,70 52,01 40,48 28,11
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti 48,95 46,70 52,01
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti 12,32 13,32 20,26
Zisk/strata pred zdanením 16,16 15,89 20,14
Zisk/strata z bežnej činnosti 18,42 16,83 22,45
Zisk/strata za účtovné obdobie 12,32 13,32 17,37 12,41 9,97
Základný kapitál 0,52 0,52 0,52
Záväzky celkom 46,10 47,15 43,80
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 17,14 15,65 12,22
Čistý zisk na akciu - základný 0,24 0,26 0,40 2,76 2,27
Čistý zisk na akciu - zriedený 0,24 0,26 0,35 2,76 2,27

2007
Aktíva celkom 85,26
Pasíva celkem 85,26
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 58,04
Vlastný kapitál celkom 12,34
Zisk/strata za účtovné obdobie 8,22
Čistý zisk na akciu - základný 1,83
Čistý zisk na akciu - zriedený 1,83

« Späť na prehľad spoločnosti Fortuna Entertainment Group N.V.
« Späť na prehľad českých akcií