České akcie - dividendy, zisky, tržby

Orco Property Group S.A. (ORCO)

Orco Property Group je investorem, developerem a správcem nemovitostí v oblasti realit a hotelnictví ve střední Evropě

  • Zisk po zdanení - Orco Property Group S.A.
  • Aktíva - Orco Property Group S.A.
  • Vlastný kapitál - Orco Property Group S.A.
  • Tržby - Orco Property Group S.A.

2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva celkom 1429,9 1 702,37 1 902,31 2 072,46 2 464,11
Daň z príjmu -142,83 -5,46 -8,17
Dlhodobé aktíva celkom 1084,80 1 190,42 1 204,26
Dlhodobé bankové úvery 510,61 402,61 762,66
Dlhodobé rezervy 36,40 14,33 14,31
Dlhodobé záväzky 643,26
Hrubý zisk/stráta 116,73 122,29 148,89
Investície 791,88 872,32 888,04
Krátkodobé aktíva celkom 345,07 511,96
Krátkodobé bankové úvery 223,96 740,76 397,50
Krátkodobé pohľadávky 22,41 36,15 34,35
Krátkodobé záväzky 348,49 917,74 643,26
Kurzové straty a zisky, netto 8,94 -12,07 4,10
Menšinový podiel 7,33 12,00 52,91
Nákladové úroky -66,66 -82,67 -97,69
Náklady na predaný tovar, výrobky a poskytnuté služby -142,83 -35,31 -165,77
Odložená daňová pohľadávka 0,35 0,11
Odložený daňový záväzok 101,33 92,51 106,79
Odpisy -58,45 -20,46 -10,16
Osobné náklady -30,65 -29,61 -45,17
Ostatné dlhodobé záväzky 19,32
Ostatné finančné aktíva 26,66 46,79 30,05
Ostatné finančné náklady a výnosy, netto 48,87 3,61 267,17
Ostatné krátkodobé aktíva 25,17 32,28 59,11
Ostatné krátkodobé záväzky 98,44 160,61 224,74
Ostatný krátkodobý finančný majetok 0,06 0,03 0,30
Ostatné nehmotné aktíva 47,78 48,21
Ostatný neobežný majetok 66,67
Ostatné prevádzkové náklady -67,36 -64,26 -74,47
Ostatné prevádzkové výnosy 10,96 31,98 31,88
Pasíva celkem 1429,87 1 702,37 1 902,31 2 072,46 2 464,11
Peniaze a peňažné ekvivalenty 25,20 37,10 53,44
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 144,31 156,87 237,85
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 259,56 157,60 314,66 251,53 299,93
Vlastný kapitál celkom 433,04 275,20 355,97 104,73 425,85
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti 263,20 303,06
Výnosové úroky 3,37 4,08 6,27
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti -4,83 1,80 233,41
Zisk po zdanení prislúchajúci držiteľom menšinových podielov -40,04 -53,36 -10,76
Zisk/strata pred zdanením -34,25 -47,11 230,82
Zisk/strata z bežnej činnosti -28,77 39,95 50,97
Zisk/strata za účtovné obdobie -43,41 -51,56 222,65 -315.52 -463,82
Zásoby 272,23 406,41 550,86
Záväzky celkom 996,83 1 427,17 1 546,34
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 26,09 16,37 21,01
Čistý zisk na akciu - základný -0,78 -3,66 17,77 -36,94
Čistý zisk na akciu - zriedený -0,78 -3,66 9,90 -23,35 -36,94

2007 2006 2005
Aktíva celkom 2 943,26 1 480,35 690,58
Dividenda 1,40 1 0,80
Pasíva celkem 2 943,26 1 480,35 690,58
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 299,23 172,91 50,35
Vlastný kapitál celkom 939,84 518,42 290,92
Zisk/strata za účtovné obdobie 100,90 97,86 56,27
Čistý zisk na akciu - základný 9,15 12,58 9,25
Čistý zisk na akciu - zriedený 8,53 10,11 7,83

« Späť na prehľad spoločnosti Orco Property Group S.A.
« Späť na prehľad českých akcií