Komparatívna analýza ukazovateľov návratnosti slovenských firiem

22.12.2014  /  Josef Pohorský

Táto analýza si kladie za cieľ analyzovať slovenské firmy pomocou jedných z najznámejších ukazovateľov rentability – návratnosti kapitálu a návratnosti aktív. Hodnoty ukazovateľov návratnosti budú porovnávané nielen podľa odvetví, ale aj podľa regiónov, resp. podľa krajov. Vedeli ste, že najvyššia návratnosť kapitálu sa dosahuje v odvetviach služieb, IT, či hazradu? Je pre vás prekvapujúce, že práve odvetvie poľnohospodárstva pracuje s najvyšším pomerom cudzích zdrojov k celkovým aktívam? A čo tak informácia, že najviac stratových firiem pochádza z odvetvia cestovného ruchu a gastro? Až 66 % firiem z tohto odvetvia vykázalo za rok 2013 stratu. 

 

Poznámka: v analýze na niekoľkých miestach používame spojenie „slovenské firmy“ alebo „všetky slovenské firmy“. Pre jednoduchosť takto označujeme počet firiem (približne 161 000), ktoré sme mali v databáze FinStatu a ktorých dáta používame v tejto analýze. Rovnako explicitne nehovoríme o roku, keďže v analýze pracujeme s finančnými dátami týchto spoločností za rok 2013.

 

Najvyššiu návratnosť aktív majú firmy z odvetvia hazardu

 

Návratnosť aktív (anglicky: Return on Assets– ROA) vyjadruje, koľko eur čistého zisku firma zarobila z jedného eura aktív. ROA sa počíta ako pomer čistého zisku a celkových aktív. Aktíva sú súhrn majetku firmy, vďaka ktorému je firma schopná poskytovať svoje služby a vyrábať produkty. Určitý majetok je spoločný všetkým firmám – stoly, kancelárie, počítače, softvér. Iný typ majetku je špecifický pre danú spoločnosť. Pre ŽSR sú špecifickým majetkom koľaje, lokomotívy, vagóny apod. – bez lokomotív a vagónov by nebolo možné prepravovať ľudí a náklady. Pre automobilku sú špecifickým majetkom rôzne roboty a montážne linky, bez ktorých by nemohla vyrábať autá.

 

Pre ROA platí, že čím vyššia je jeho hodnota, tým lepšie. Jednoducho povedané, vysoké ROA znamená, že firma pomocou svojich aktív zarobila veľa peňazí. Zjednodušene môžeme povedať, že automobilka bude mať vysoké ROA, keď bude vyrábať drahé autá (bude mať vysokú maržu), keď ich predá čo najviac (vysoká obrátka aktív) alebo akákoľvek kombinácia oboch.

 

Obr. 1: Priemerná návratnosť aktív podľa odvetví:

 

Najnižšie ROA (aj záporné) mali odvetvia Kovovýroba a hutníctvo a Cestovný ruch a gastro. Ďalšie odvetvia so záporným ROA boli Stavebníctvo, odvetvie Nehnuteľností a Poľnohospodárstvo. V prípade kovovýroby bol výsledok celého odvetvia ovplyvnený veľkou stratou spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá dosiahla takmer -368,9 mil. eur. Bez tejto straty by bolo odvetvie ako celok v miernom zisku. Cestovný ruch a gastro je všeobecne komplikovaný sektor pre biznis. Z nami opisovaných odvetví v tejto analýze bolo v tomto odvetví iba 34% firiem ziskových, zvyšných 66% firiem skončilo v strate. Veľký počet stratových firiem je príčinou celkovej straty celého odvetvia. Stavebníctvo bolo v roku 2013 ovplyvnené veľkými stratami troch spoločností – DoprastavVáhostav – SK a BCI. Strata Doprastavu bola -60,4 mil. eur, strata Váhostavu takmer -13,5 mil. eur a strata BCI dosiahla takmer -10,5 mil. eur.

 

Na druhej strane mali najvyššie ROA odvetvia Hazard, IT, Automobilový priemysel a Telekomunikácie. Odvetvie hazardu malo najväčšiu obrátku aktív zo všetkých odvetví. Obrátka aktív by v našom ilustratívnom príklade znamenala výrobu veľkého počtu lacnejších áut namiesto malého počtu veľmi drahých áut. Pobočka stávkovej kancelárie s pár stoličkami, priehradkou a počítačmi môže obslúžiť relatívne veľa ľudí.  A keď ľudia chcú stávkovať viac, netreba ďalšie priestory. Prijať stávku 10 alebo 1 milión eur môže jedna pani na jednej priehradke s jedným počítačom. Ale postaviť 1 000 kilometrov diaľnice oproti desiatim bude vyžadovať mnohonásobne viac bagrov, nákladných áut, materiálu a pod. Odvetvie IT je v podobnej situácii ako hazard. Vysoká obrátka aktív (137,5%) a rozumná zisková marža (8,2%) vedie k druhému najvyššiemu ROA. Naprogramovanie aplikácie pre smartfón zamestná jedného programátora so stolom a počítačom, ale či už si aplikáciu kúpi 100 alebo milión ľudí, neznamená nutnosť kupovať ďalšie počítače a prenajímať väčšie kancelárie.

 

Obr. 2: Priemerná návratnosť aktív podľa krajov:

 

 

Zaujímavé porovnanie ponúka pohľad na rozdelenie ROA podľa krajov. Jediný kraj so záporným ROA bol Košický kraj, a to kvôli veľkej strate U. S. Steel Košice, ktorú nestačili vykryť ani zisky zvyšných firiem v kraji.

 

Odvetvie poľnohospodárstva operuje s najvyšším podielom cudzích zdrojov

 

Návratnosť kapitálu (anglicky: Return on Equity– ROE) pomeriava čistý zisk ku kapitálu spoločnosti. Kapitál predstavuje prostriedky, ktoré do spoločnosti vložili jej vlastníci, akcionári. Ukazovateľ vyjadruje, koľko eur čistého zisku firma zarobila z každéhoeura, ktoré do firmy vložili vlastníci. Čím väčšie je toto číslo, tým lepšie. Dôležité je porovnávať ROE s ukazovateľom ROA.

 

Rozdiely medzi ROE a ROA sú dané kapitálovou štruktúrou spoločnosti. Čím väčší bude podiel kapitálu na aktívach, tým menej sa ROE a ROA budú odlišovať. Na obr. 3 je vidno, v akých pomeroch je v priemere v odvetviach zastúpenýkapitál v aktívach (svetlá časť stĺpčeka) a koľko percent aktív tvoria tzv. cudzie zdroje (tmavá časť stĺpčeka). Cudzie zdroje sú financie, ktoré nepochádzajú od vlastníkov, akcionárov spoločnosti. Môže ísť o úvery od banky, prijaté dotácie, pôžičky od spriaznenej osoby, záväzky voči dodávateľom apod. Všeobecne platí, že nie je dobré mať ani príliš veľa kapitálu, ale ani príliš veľa cudzích zdrojov.

 

Obr. 3: Podiely kapitálu a cudzích zdrojov na aktívach podľa odvetví:

 

Napríklad Služby mali ROA (4,5%) len o málo nižší ako Telekomunikácie (5,5%), ale oveľa vyššie ROE. To je spôsobené tým, že odvetvie služieb malo iba 20-percentný podiel kapitálu na aktívach, keďže telekomunikácie mali 55-percentný podiel kapitálu na aktívach.

 

Graf nižšie zobrazuje rozdiely medzi ROA (tmavá časť stĺpčeka) a ROE (celý stĺpček). Čím väčší je ROE oproti ROA, tým menej z celkových aktív tvorí kapitál a opačne. 

 

 

Najvyššiu návratnosť kapitálu majú firmy z odvetvia Služieb a IT

 

Najnižšiu hodnotu ukazovateľa ROE -15,2% má odvetvie Kovovýroba a hutníctvo, ktorá je spôsobená tým, že práve toto odvetvie obsahuje spoločnosť U.S. Steel Košice, ktorá mala veľmi vysokú stratu. Ak by sme počítali ROE tohto odvetvia neberúc do úvahy spomínanú spoločnosť, bolo by na úrovni 3,61% (zvýšilo sa až o viac ako 18 percentuálnych bodov).

 

Druhé najnižšie ROE má Cestovný ruch a gastro, a to – 13%. V predchádzajúcom prípade existovala v odvetví jedna spoločnosť, ktorá takúto situáciu zapríčinila (straty ostatných firiem nemali taký veľký dopad), ale v tomto prípade je to inak. V odvetví Cestovný ruch a gastro sa nachádza veľmi veľký počet menších spoločností, ktoré sú v strate (66%), preto po sčítaní všetkých ziskov (resp. strát) dostaneme stratu celého odvetvia, čiže aj záporné ROE. Ďalšími odvetviami, ktoré majú záporné ROE, sú Stavebné práce, Nehnuteľnosti a Poľnohospodárstvo. V prípade Stavebných prác je záporná hodnota spôsobená tromi spoločnosťami, a to DoprastavomVáhostavom a BCI. V odvetviach Nehnuteľnosti a Poľnohospodárstvo sa opäť nachádza veľký počet stratových firiem, ktoré naakumulovali celkovú stratu odvetvia. 

 

Prvé štyri priečky patria Službám, IT, Automobilovému priemyslu a Hazardu.  Ako vidíme podľa obrázka č. 5, je veľký rozdiel ukazovateľa ROE prvých štyroch spoločností v porovnaní s ostatnými. Tento fakt je spôsobený tým, že spomenuté odvetvia nepotrebujú až taký vysoký kapitál, ako potrebujú iné odvetvia, alebo firmy volia iné kombinácie kapitálu a cudzích zdrojov.

 

Na štvrtom mieste je Hazard, ktorého ROE dosahuje hodnotu 23,2%. Nakoľko je toto odvetvie na počet spoločností malé, je ovplyvnené veľkými firmami, ako sú napríklad Fortuna SK, Tipos či Niké.

 

Automobilový priemysel má tretie najvyššie ROE spomedzi slovenských odvetví, a to 27,9%.

 

S 28,6% je na druhom mieste odvetvie IT. ROE je sčasti ovplyvnené dvomi firmami, ktoré mali najvyššie zisky,a to ESET s.r.o.SkyToll a.s. Keby sme tieto dve spoločnosti nebrali do úvahy, ROE by bolo na úrovni 19,2 %, čo je takmer o 10 percentuálnych bodov menej, ale je to stále veľa. ROE by bolo na takejto úrovni aj vďaka faktu, že toto odvetvie má až 58% spoločností ziskových.

 

Obr. 5: Priemerná návratnosť kapitálu podľa odvetví:

 

ROE v Košickom kraji je záporné z rovnakého dôvodu ako ROA – stratu U.S. Steel Košice nedokázali vyrovnať ani zisky ostatných firiem, čo znamená, že kumulovaný zisk firiem v kraji je záporný.

 

Najvyššie priemerné ROE mali firmy v Trenčianskom kraji. Tento výsledok bol významne ovplyvnený výsledkami dvoch veľkých spoločností – Continental Matador TruckTiresContinental Matador Rubber. Tieto dve firmy mali dohromady zisk vo výške 218,8 mil.eur. Keby sme zrátali zisky a straty všetkých firiem v kraji, dostali by sme číslo 438,5 mil. euro. Tieto dve firmy tak podieľali na polovici ziskov v kraji. Bez vplyvu týchto dvoch spoločností by sa priemerné ROE kraja pohybovalo iba na úrovni 6,24%.

 

Obr. 6: Priemerná návratnosť kapitálu podľa krajov:

 

Najviac stratových firiem je z odvetvia cestovného ruchu a gastra

 

Na obrázku č. 7 môžeme vidieť percentuálne porovnanie počtu stratových (bledomodrá časť) a počtu ziskových (tmavšia časť) firiem. Priemer Slovenska je 47,6% ziskových firiem a 52,4% stratových. Pod slovenským priemerom je až 6 odvetví z 15: Cestovný ruch a gastro, Služby, Maloobchod, Nehnuteľnosti, Veľkoobchod a Stavebné práce. Práve väčšina týchto odvetví má záporné ROA a ROE, pretože je v jednotlivých odvetviach málo ziskových a veľa stratových spoločností, a keď spočítame ich zisky/straty, dostaneme záporné číslo, z čoho vyplýva aj záporné ROA a ROE. Pokiaľ ich ROE a ROA, nie je záporné, ak v ich odvetviach podnikajú spoločnosti, ktoré majú veľké zisky a dokážu vykryť stratu stratových spoločností, ale celkový zisk odvetvia potom nie je veľký.

 

Obr. 7: Podiel ziskových a stratových firiem podľa odvetví:

 

Odvetvia, ktoré majú vysoké ROA a ROE, ako napríklad IT a Hazard, sa nachádzajú na popredných priečkach nášho obrázka. Hodnoty ROA a ROE boli vysoké z dôvodu, že majú veľa ziskových a málo stratových spoločností, ktoré spôsobia vysoký zisk odvetvia.

 

Telekomunikácie (64,5% ziskových) a Strojárstvo (63,8% ziskových) sú odvetvia, v ktorých je percentuálne najväčší podiel ziskových spoločností. Ich ROA a ROE sú nad slovenským priemerom, ale nie sú v popredných priečkach, pretože ich zisky nie sú až také veľké ako pri iných odvetviach.

 

Návratnosti aktív a kapitálu najznámenjších a najväčších firiem

 

Priemerná návratnosť aktív (ROA) všetkých firiem na Slovensku bola 2,18%. Návratnosť aktív v jednotlivých odvetviach ekonomiky sa od tohto priemeru viac alebo menej líši. Vybrali sme pre ilustráciu ROA najväčších alebo najznámejších firiem reprezentujúcich dané odvetvie.

 

Obr. 8: Návratnosť aktív vybraných firiem a priemer odvetvia:

 

Ako už bolo zmienené, záporné ROA odvetvia Kovovýroba a hutníctvo bolo spôsobené veľkou stratou U. S. Steel Košice. ROA tejto firmy dosiahlo -25,1% (takmer o 20 percentných bodov pod priemerom odvetvia). Rovnako ako Kovovýroba a hutníctvo, skončilo v roku 2013 v záporných hodnotách ROA odvetvia Stavebníctvo. Druhú najväčšiu utrpela spoločnosť Váhostav – SK. Jej ROA bolo záporných 9,1% (približne 8,1 percentných bodov pod priemerom odvetvia). Veľmi vysoké záporné ROA dosiahla aj firma Doprastav (-50,1%), ale jej ROA by nám rozhodilo graf do nečitateľnej podoby.

 

Zaujímavého ROA dosiahol Volkswagen. Oproti priemeru odvetvia bolo jeho ROA o približne 4,4 percentného bodu nižšie, no na druhej strane treba uviesť, že spoločnosti medziročne klesol zisk o takmer 72%. Nízky zisk spôsobil, že ROA pre rok 2013 bolo najnižšie od roku 2009, kedy dosiahlo 1,6%.

 

O odvetviu Cestovný ruch a gastro sme napísali, že ide o odvetvie, v ktorom sa ťažko podniká, reštaurácií je celkom veľa, gastronómia nemá na Slovensku príliš tradíciu a hotelový biznis je rovnako o cenovej vojne a tlaku na uplácanie zákazníkov čo najpriaznivejšími cenami. Ale aj v takých prípadoch možno nájsť výnimky, ako napr. EUREST, ktorého ROA bolo výrazne nad priemerom odvetvia a navyše bolo kladné.

 

Priemerná návratnosť kapitálu (ROE) na Slovensku v roku 2013 bola 5,9%. Ako už bolo spomenuté v analýze, rozdiel medzi ROE a ROA je daná podielom kapitálu na celkových aktívach. Čím viac sú aktíva tvorené kapitálom (veľa kapitálu od akcionárov, majiteľov, málo cudzích zdrojov), tým budú hodnoty týchto ukazovateľov podobné.

 

Obr. 9: Návratnosť kapitálu vybraných firiem a priemer odvetvia:

 

Návratnosť aktív a kapitálu u firiem z rovnakého odvetvia

 

Pravda je taká, že aj medzi firmami v rámci odvetvia sú veľké rozdiely. Niektoré firmy sú porovnateľnejšie (KauflandTESCO), iné si sú menej podobné (ACER – Mondelez). Ale keď spadajú do jedného odvetvia, použili sme je pre naše porovnanie. Volkswagen v minulom roku dosiahlo podpriemernej návratnosti aktív (2,1% oproti 8,2% v roku 2012 a 6,1% v roku 2011), KIA mala výsledok vyšší ako v predchádzajúcich rokoch (8,4% v roku 2012, 3,7% v roku 2011).

 

Obr. 10: Návratnosť aktív u firiem v rovnakom odvetví:

 

Porovnanie ROE odlišných firiem v rámci odvetvia vyjadruje rovnaké, ako porovnanie ROA. Aj v rámci odvetvia možno nájsť firmy s odlišnými ROE a ROA. Keďže sa naša analýza zameriava iba na jeden rok, je potreba uviesť, že ROE a ROA v jednom roku nehovoria nič o úspešnosti firmy alebo jej biznis modelu. Firma môže v danom roku realizovať investície (a mať tak nižší čistý zisk oproti normálu, čo vedie k nižším hodnotám ROE a ROA), alebo môže realizovať mimoriadny zisk (a mať tak vyšší čistý zisk oproti normálu, čo vedie k vyšším hodnotám ROE a ROA).

 

Obr. 11: Návratnosť kapitálu u firiem v rovnakom období:

 

Na analýze pracovala Monika Ondrušeková a Josef Pohorský

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk