Koľko zarábajú DSSky na spravovaní úspor v druhom pilieri?

31.01.2015  /  Martin Gulka

V druhom pilieri sa v súčasnosti nachádza 6,46 miliárd EUR. Táto čiastka je rozložená v dvadsiatich dôchodkových fondoch spravovaných šiestimi správcovskými spoločnosťami. Najviac peňazí majú “pod sebou” Allianz (32,6%) a Axa (26,0%). Zarábajú však najviac?

 

Podiel jednotlivých správcovských spoločností na celkovej čistej hodnote majetku v druhom pilieri:

Zdroj: NBS

 

Spravovať takéto obrovské sumy by automaticky malo so sebou prinášať aj pekné výnosy pochádzajúce z odplát a poplatkov, ktoré si jednotlivé správcovské spoločnosti môžu účtovať. Háčikom však je, že správcovské spoločnosti si nemôžu účtovať výšku odplát ľubovoľne. Výška príslušných maximálnych odplát, ktoré si správcovské spoločnosti môžu účtovať, je zákonom stanovená.

 

Dôchodkové správcovské spoločnosti majú zo zákona právo na tri druhy odplát:

a)      odplatu za správu dôchodkového fondu,

b)      odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,

c)      odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

 

Podľa zákona o DSS odplata za správu dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1% zo sumy príspevkov pripísaných na účet sporiteľa.

 

To znamená, že jednotlivé DSSky si nemôžu účtovať poplatok vyšší ako je zákonom stanovený, ale v rámci konkurenčného boja si môžu tieto poplatky znížiť, či dokonca aj úplne zrušiť. V skutočnosti sa však nič také nedeje. Momentálne sú všetky fondy v druhom pilieri rovnako spoplatnené, a to vo výške maximálnych možných zákonom stanovených odplát. Pre DSSky tu platí jednoduché pravidlo: čím vyšší obnos peňazí príslušná správcovská spoločnosť spravuje, tým vyššie výnosy generuje z účtovania si jednotlivých odplát. Otázka však znie, koľko dôchodkových správcovských spoločností dokáže hospodáriť ziskovo.

 

Oplatí sa DSSkám robiť to, čo robia?

 

Za rok 2013 vykázalo zisk 5 dôchodkových správcovských spoločností a jediná ING vykázala stratu vo výške -1 311 tis. EUR. Najvyšší zisk vo výške 3 638 tis. EUR vykázala Allianz, ktorá v druhom pilieri spravuje najviac peňazí. 

 

Výnosy z poplatkov a čistý zisk správcovských spoločností za rok 2013:

Zdroj: účtovné závierky správcovských spoločností

 

Jedným z najvhodnejších ukazovateľov posúdenia ziskovosti, resp. efektívnosti je ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (ROE). Čím vyššia hodnota ROE, tým efektívnejšie, resp. ziskovejšie daná spoločnosť hospodári. Najvyššiu hodnotu ukazovateľa ROE má VÚB Generali, a to až 16,7%. Ostatné DSSky vykázali za rok 2013 podstatne slabšiu ziskovosť a jediná ING hospodárila stratovo, preto je jej ROE záporné.

 

Rentabilita vlastného kapitálu jednotlivých správcovských spoločností za rok 2013:

 

Lepší pohľad na ziskovosť nám prinesie rentabilita vlastného kapitálu počítaná za dlhší časový horizont. Keď sa totiž pozrieme trošku viac do histórie hospodárenia daných DSSiek, môžeme si všimnúť, že správcovské spoločnosti ako AXA, ING, či DSS PB vykazovali v posledných rokoch stále iba stratu. Keď až polovica dôchodkových správcovských spoločností vykazuje rok čo rok stratu, začína to vzbudzovať dojem, že druhý pilier sa neoplatí nielen niektorým sporiteľom, ale aj niektorým správcovských spoločnostiam.

 

Priemerná rentabilita vlastného kapitálu jednotlivých správcovských spoločností za posledných 6 rokov:

 

Pri pohľade na priemerné ROE za posledných 6 rokov môžeme konštatovať, že najziskovejšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je VÚB Generali s priemernou návratnosťou vlastného kapitálu vo výške 11,6%. Po nej nasledujú Aegon s priemernou návratnosťou vlastného kapitálu vo výške 8,0% a Allianz s priemernou návratnosťou vlastného kapitálu vo výške 2,9%.

 

DSS Poštovej banky, AXA a ING vykazujú za posledných šesť rokov zápornú priemernú návratnosť vlastného kapitálu, čo je dôsledkom ich stratového hospodárenia v posledných rokoch. Avšak aj napriek tomu svoju činnosť vykonávajú nepretržite už desať rokov.

 

Táto nerovnosť priemernej návratnosti kapitálu môže prameniť len z jedného dôvodu, a to takého, že niektoré z týchto DSSiek pracujú s vyššími nákladmi, resp. ich výnosy nepokryjú ich náklady. Viac informácie nám poskytne ukazovateľ nákladovosti počítaný ako priemer za posledných šesť rokov, ktorý udáva, koľko peňažných jednotiek nákladov pripadá na 1 peňažnú jednotku výnosov. Čím nižšia hodnota ukazovateľa nákladovosti, tým lepšie. Najvyššiu priemernú hodnotu nákladovosti vykazuje ING, a to až 1,73. Najnižšiu a takmer rovnakú hodnotu nákladovosti vykazujú Aegon a VÚB Generali. 

 

Priemerná nákladovosť jednotlivých správcovských spoločností za posledných 6 rokov:

 

Je zaujímavé, že taká AXA, ktorá spravuje až 26% z celkovej hodnoty majetku v druhom pilieri vykázala za posledných šesť rokov zisk len jedenkrát. Na druhej strane tu máme VÚB Generali, ktorá spravuje 15,3% z celkovej hodnoty majetku v druhom pilieri, čo je podstatne menej ako spravuje AXA, a za posledných šesť rokov nevykázala ani jedno stratové obdobie. Ďalším podobným kontrastom sú ING a Aegon.

 

Najlepší biznis pre správcov je tretí pilier

 

V treťom pilieri v súčasnosti pôsobia štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré však spravujú podstatne menej peňazí v porovnaní s tým, čo spravujú správcovské spoločnosti v druhom pilieri, avšak ich ziskovosť je podstatne vyššia. Čistá hodnota aktív v treťom pilieri je v súčasnosti 1,484 mld. EUR. V druhom pilieri činí čistá hodnota aktív 6,459 mld. EUR. Aj napriek tejto nesúrodosti vykazujú doplnkové dôchodkové spoločnosti v priemere podstatne vyššiu návratnosť vlastného kapitálu ako správcovské spoločnosti v druhom pilieri. Doplnkové dôchodkové spoločnosti vykázali za rok 2013 v priemere 32,9%-nú návratnosť vlastného kapitálu. Dôchodkové správcovské spoločnosti iba 3,9%. Okrem nich tu ešte máme klasické správcovské spoločnosti (asset management – AM) zo segmentu kolektívneho investovania, ktoré za rok 2013 vykázali v priemere 19,3%-nú návratnosť vlastného kapitálu. 

 

Priemerná návratnosť vlastného kapitálu podľa typu správcovských spoločností za rok 2013:

 

Čo sa skrýva za nesúladom ziskovosti správcovských spoločností?

 

V prípade správcov v druhom a v treťom pilieri je dôvod prostý. Je ním zákonom stanovená výška odplaty za správu dôchodkového fondu. To je taký druh odplaty, ktorú si daná správcovská spoločnosť bude každoročne účtovať zo zostatku vašich peňazí bez ohľadu nato, či sa váš majetok na trhoch zhodnocuje, alebo znehodnocuje. Kým v druhom pilieri si správcovská spoločnosť môže ročne účtovať len “zanedbateľných” 0,3% ročne, doplnková dôchodková spoločnosť v treťom pilieri si ročne môže účtovať odplatu vo výške takmer 2% (každým rokom sa mení). Z tohto pohľadu je tretí pilier pre sporiteľov veľmi nevýhodný a naopak, pre správcov je to zas veľmi prijateľný biznis.

 

Záverom

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk