Aké dane platia najväčšie slovenské firmy?

07.02.2015  /  Martin Gulka

Minulý týždeň MF SR zverejnilo zoznam firiem a ich splatnú daň z príjmu za rok 2013. Akonáhle bol zoznam revidovaný, ihneď sa okolo neho rozpútala bujná diskusia. Svojim spôsobom si však takýto zoznam mohol vytvoriť každý z vás v pohodlí domova. Nejde o žiadne porušenie daňového tajomstva, keďže údaje sú čerpané z Registra účtovných závierok, ktorý je dostupný úplne každému. Otázkou však je, či RÚZ obsahuje všetky potrebné údaje, ktoré sú potrebné pre zostavenie takéhoto zoznamu.

 

Zoznam MF SR je teda informáciou toho, že koľko zaplatila tá ktorá firma zo svojho zisku vo forme dani z príjmu. Splatná daň z príjmu je tou čiastkou, ktorú daná firma odviedla do štátnej pokladnice. Splatná daň z príjmu sa počíta zo základu dane, pričom základ dane nemusí byť totožný s výsledkom hospodárenia pred zdanením!

 

V súvislosti s týmto zoznamom vypukol menší zmätok, pretože tento zoznam bol revidovaný ževraj v dôsledku toho, že v ňom chýbali spoločnosti, ktoré zostavujú účtovníctvo podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS). Takže revidovaním sa zoznam obohatil o ďalšie firmy a ešte ďalšie firmy a ich daň z príjmu do neho ešte budú časom pribúdať. Dôvod je ten, že v zozname chýbajú také spoločnosti ako Tesco, Kaufland, Lidl, atď.. Jednoducho v ňom chýbajú tie spoločnosti, ktorých účtovné obdobie je hospodársky rok. Hospodársky rok je obdobím 12 po sebe idúcich mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom, čo znamená, že účtovné obdobie nekončí decembrom, ale hociktorým iným mesiacom.  

 

Daň z príjmu = splatná daň + odložená daň

 

Vo výkaze ziskov a strát hociktorej firmy môžete nájsť položku “Daň z príjmu”. Táto položka nepredstavuje to, čo daná firma odviedla zo svojho zisku do štátneho rozpočtu. Táto položka je v prípade mnohých firiem (tie, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom) tvorená zo splatnej dane a odloženej dane. Ak teda vidím len položku “Daň z príjmu”, ja stále neviem, koľko daná firma zaplatila do štátnej pokladnice zo svojho zisku. K tomu potrebujem výkaz Poznámky, kde by daň z príjmu mala byť bližšie špecifikovaná.

 

Preto na portáli Finstat môžete vidieť, že Slovenské elektrárne, či VW za rok 2013 mali spomedzi všetkých firiem na Slovensku najvyššiu daň z príjmu. Toto číslo je však čerpané už zo spomínaného výkazu ziskov a strát a nevieme z neho vyčítať, akú časť tvorí splatná daň. To vieme zistiť až z poznámok. V zozname MF SR sa však ku podivu Slovenské elektrárne nenachádzajú. To asi preto, lebo Slovenské elektrárne za rok 2013 zverejnili iba konsolidovanú účtovnú závierku a individuálna (súvaha + výkaz ziskov a strát) sa nachádza vo výročnej správe, avšak nie sú k nej uvedené poznámky. Vieme však, že konsolidovaná splatná daň z príjmu za rok 2013 bola vo výške 76 331 tis. EUR.

 

Obr. 1: Na portáli Finstat si môžete firmy zoradiť podľa aktív, ziskov, tržieb, ale aj podľa dani z príjmu (nie však splatnej):

 

Kde je Volkswagen?

 

Niektorí ľudia, či samotné média si v súvislosti so zoznamom kládli otázku, že prečo v zozname nefiguruje Volkswagen Slovakia. Pred tým ako odpoviem na túto otázku je potrebné si pripomenúť metodiku MF SR pri zostavovaní zoznamu firiem. Ministerstvo financií pri zostavovaní zoznamu vychádza z Registra účtovných závierok a teda nie z jednotlivých daňových priznaní. Takže v zozname sú len tie firmy, ktoré majú v RÚZ zverejnenú účtovnú závierku za rok 2013. Problémom nie je len to, že aj napriek svojej povinnosti niektoré firmy doteraz do RÚZ svoju účtovnú závierku ešte nevložili, ale aj to, že niektoré firmy si túto povinnosť ako keby odflákali. Podľa Zákona o účtovníctve  by účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí mala obsahovať:

Pri tvorbe podobného zoznamu, aký vytvorilo MF SR nám nestačí iba VZaS a v ňom uvedená položka “Daň z príjmu”, pretože táto položka nepredstavuje to, čo daná firma odviedla zo svojho zisku do štátneho rozpočtu. Táto položka je v prípade mnohých firmách (tie, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom) tvorená zo splatnej dane a odloženej dane. Ak teda vidím len položku “Daň z príjmu”, ja stále neviem, koľko daná firma zaplatila do štátneho rozpočtu zo svojho zisku. K tomu potrebujem poznámky, kde by to malo byť uvedené. A taký Volskwagen síce zverejnil svoju štvorstranovú účtovnú závierku, ale nejako pozabudol na riadny výkaz týkajúci sa poznámok. Preto ani MF SR (akože), ani Finstat nevie, v akej výške bola splatná daň z príjmu Volkswagenu za rok 2013.

 

Volkswagen Slovakia má vo svojom VZaS pod položkou “Daň z príjmu” uvedenú čiastku 130 673 000 EUR, avšak nevieme, akou výškou na sa tejto položke podieľa splatná daň z príjmu.

 

Zisk 6 miliónov, daň z príjmu pár tisíc

 

Ako som už v úvode spomenul, splatná daň sa počíta zo základu dane a nie zo zisku pred zdanením. Dobrým príkladom problematiky je napríklad Slovnaft, ktorý vykázal za rok 2013 zisk pred zdanením vo výške 6 407 tis. EUR, avšak jeho splatná daň bola len 54 tis. EUR. Takže relatívne skoro nič. To je spôsobené tým, že VH pred zdanením sa upravuje o odpočítateľné a pripočítateľné položky, ktoré spôsobujú to, že zisk pred zdanením a sa môže podstatne líšiť od základu dane, z ktorého sa počíta splatná daň z príjmu. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk