Akcie Slovak Telekom – investovanie so zľavou pre malých investorov

21.04.2015  /  Martin Gulka

Od zajtra môžu retailoví investori zadávať ponuky na nákup akcií Slovak Telekom. Retailovým investorom je k dispozícií 4 234 153 akcií. Rozpätie ponúkanej ceny akcií je určené medzi 17,70 EUR až 23,60 EUR. Z odpredaja sa teda očakáva výnos v rozsahu približne 750 mil. eur až 1 mld. eur, pričom celkové poplatky a výdavky bez ohľadu na úspešnosť IPO sú odhadované na úrovni 2,5 mil. EUR.

 

Ak sa rozhodujete o možnosti investovania do akcií Slovak Telekom, v predchádzajúcom článku si môžete prečítať analýzu spoločnosti, resp. mnoho ďalších finančných ukazovateľov môžete nájsť aj na portáli Finstat.sk.

 

Ponukové obdobie vo vzťahu k retailovej ponuke začne dňa 22. apríla 2015 a skončí 5. mája 2015. Podľa informácií zverejnených v prospekte však retailoví investori musia predkladať objednávky na akcie s cenou rovnajúcou sa hornej hranici rozsahu ponukovej ceny, t.j. 23,60 EUR, kým inštitucionálni investori zadávajú svoje nezáväzné objednávky v rámci celého rozpätia. To však neznamená, že retailový investor bude musieť za jednu akciu zaplatiť práve 23,60 EUR, pretože cena, ktorú bude musieť za jednu akciu zaplatiť bude až tzv. konečná cena. Táto konečná cena bude stanovená až 7. mája 2015. Jedno je však isté, že najviac čo za jednu akciu môžete zaplatiť bude maximálne 23,60 EUR. Nemôže sa stať, že by konečná cena bola vyššia ako je horná hranica cenového rozpätia ponúkaných akcií.

 

Ak teda máte záujem o akcie Slovak Telekomu, objednávky je možné zadávať prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, či prostredníctvom Brokejet (tzv. obchodní zástupcovia pre retailovú ponuku). Štát sa pre Slovenskú sporiteľňu pravdepodobne rozhodol z toho dôvodu, pretože táto banka má “pod sebou” spomedzi slovenských bánk najviac klientov a je teda možné, že samotná SLPS bude svojich vybraných klientov aj aktívne oslovovať a ponúkať im akcie Slovak Telekomu.

 

Retailová zľava

 

Retailová zľava vo výške 5 % z konečnej ceny akcií bude prislúchať iba tým retailovým investorom, ktorí si podajú objednávku o akcie do 5. mája 2015. Zľava sa však poskytuje iba do objemu 10 tis. EUR (t.j. do 423 kusov akcií). To znamená, že vy si síce môžete zadať objednávku aj na vyšší objem, avšak zľava vám budem poskytnutá iba na 423 kusov akcií. Zároveň treba pripomenúť, že obmedzenie v rámci predčasných objednávok sa vzťahuje aj na minimálny objem, t.j. prijímané sú objednávky iba od 10 kusov akcií. Ak by nastala situácia, že konečná cena akcie by sa rovnala dolnej hranici cenového rozpätia, výsledná cena, ktorú zaplatia retailoví investori so zľavou môže byť nižšia ako táto dolná hranica.

 

Očakávaná dividendová politika

 

Ako vyplýva z prospektu, Spoločnosť Slovak Telekom neprijala žiadnu formálnu dividendovú politiku. Existuje iba akási dohoda z februára 2014, kedy sa Deutsche Telekom zaviazala, že dividendy budú vyplatené vo výške od 50% do 80% rozdeliteľného zisku. Avšak  v rukách Deutsche Telekom aj naďalej zostáva majoritný podiel a teda plné rozhodovacie právo o dividendovej politike, čo je aj uvedené v prospekte:

 

“Akékoľvek rozhodnutie vyplatiť dividendy je predmetom schválenia jednoduchou väčšinou hlasov akcií zastúpených na valnom zhromaždení. Ak Deutsche Telekom zostane konečným užívateľom výhod 51 % akcií Spoločnosti nasledujúc po Ponuke, rozhodnutie, či budú dividendy vyplatené a výšky, v ktorej budú vyplatené, bude vo výhradnej kontrole Deutsche Telekom.”

 

Vývoj čistého zisku a vyplatených dividend od roku 2008:

Zdroj: výročné správy Slovak Telekom, vlastné spracovanie

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk