Slovenské automobilky – porovnanie tržieb, mzdových nákladov a finančných ukazovateľov

24.07.2015  /  Martin Gulka

Z troch automobilových výrobcov pôsobiacich na Slovensku len KIA ako jediná zaznamenala za rok 2014 medziročný nárast v tržbách. Jej tržby vzrástli medziročne o 3,14 % na 4 587 mil. EUR. Najväčšia automobilka, Volkswagen Slovakia, zaznamenala za rok 2014 medziročný pokles v tržbách o -5,41 % a PCA Slovakia zaznamenala pokles vo výške -3,91 %. Avšak aj napriek poklesu v tržbách dokázali všetky tri automobilky hospodáriť ziskovo. Na portáli FInstat.sk je k dispozícií okrem v článku spomenutých automobiliek aj celý rebríček firiem z automobilového priemyslu.

 

Najvyššie tržby dosiahol Volkswagen Slovakia:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Kým Volkswagen za rok 2013 inkasoval na tržbách 6 524 323 tis. EUR, za rok 2014 to bolo 6 171 170 tis. EUR, čo je o -5,41 % menej. Pokles zaznamenala aj PCA Slovakia, ktorej tržby za rok 2013 boli vo výške 2 176 193 tis. EUR a za rok 2014 o -3,91 % menej, teda 2 091 149 tis. EUR. Iba jediná KIA Motors Slovakia zaznamenala v tržbách medziročný nárast. Za rok 2013 mala tržby vo výške 4 447 259 tis. EUR a za rok 2014 vykázala  tržby 4 586 708 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 3,14 %.

 

Volkswagen zaznamenal pokles aj v objeme produkcie automobilov

 

Najväčší výrobca automobilov na Slovensku, Volkswagen Slovakia, zaznamenal v roku 2014 pokles nielen v tržbách, ale aj v objeme produkcie. Kým v roku 2013 Volkswagen vyrobil 426 313 automobilov, v roku 2014 ich vyrobil o 31 839 kusov menej, teda 394 474 automobilov. Volkswagen aj napriek poklesu v objeme produkcie naďalej zostáva najväčším producentom automobilov na Slovensku. KIA Motors Slovakia a PCA Slovakia svoj objem produkcie medziročne zvýšili. KIA v roku 2014 vyrobila 323 000 automobilov a PCA Slovakia vyrobila 255 176 automobilov. Tieto tri automobilky teda vyrobili na Slovensku v roku 2014 spolu 972 650 kusov automobilov, čo však predstavuje medziročný pokles produkcie o 15 068 automobilov (-1,53 %).

 

Najviac automobilov vyrobil Volkswagen Slovakia:

Zdroj: výročné a tlačové správy jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

 

Ziskové boli všetky tri automobilky

 

Aj napriek poklesu v tržbách, dokázali Volkswagen a PCA hospodáriť v roku 2014 ziskovo. Volkswagen vykázal za rok 2014 čistý zisk (zisk po zdanení) vo výške 124 249 tis. EUR a PCA Slovakia vykázala za rok 2014 čistý zisk vo výške 29 626 tis. EUR. KIA Motors Slovakia vykázala spomedzi všetkých troch automobiliek najvyšší čistý zisk, a to až 282 416 tis. EUR.

 

KIA Motors Slovakia vykázala spomedzi automobiliek najvyšší čistý zisk:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Najviac zamestnancov zamestnáva Volkswagen

 

Spomedzi všetkých troch automobiliek pôsobiacich na Slovensku Volkswagen zamestnáva najviac ľudí. Ku koncu roka 2014 mala spoločnosť Volkswagen až 9 959 zamestnancov, čo predstavuje medziročný nárast v stave zamestnanosti o 479 zamestnancov. Volkswagen nie je len najväčším zamestnávateľov v automobilovom priemysle, ale aj jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov na celom Slovensku. Zvyšné dve automobilky zaznamenali v stave zamestnanosti medziročný mierny prepad. KIA Motors Slovakia zamestnávala ku koncu roka 2014 3 526 zamestnancov a PCA zamestnávala približne 2 700 zamestnancov. V skutočnosti však v spoločnosti PCA pracuje ešte o niekoľko stoviek zamestnancov viac, ide však o zamestnancov prenajatých cez personálny lízing. 

 

Najviac zamestnancov zamestnáva Volkswagen Slovakia:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Zaujímavý je aj pohľad na priemerné mzdové náklady. Tento ukazovateľ možno chápať v tom zmysle, že koľko v priemere zarobí jeden zamestnanec v danej firme za jeden rok. Samozrejme, ide o priemernú veličinu, v ktorej sú zahrnuté platy nielen “bežných” pracovníkov, ale aj platy manažérov, či iných nadriadených zamestnancov, ktorí sú prirodzene ohodnotení vyššími mzdami. Avšak aj keď ide o priemer, daný ukazovateľ je dobrým prostriedkom komparácie najmä medzi spoločnosťami z rovnakého, či podobného odvetvia. Najvyššie priemerné mzdové náklady na jedného zamestnanca vychádzajú v automobilke Volkswagen. Na jedného zamestnanca tam ročne pripadá až 25 034 EUR, čo mesačne činí 2 086 EUR. V automobilke KIA Motors Slovakia sú priemerné ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca 18 215 EUR a v automobilke PCA Slovakia vychádzajú ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca vo výške 15 063 EUR.

 

Najvyššie priemerné ročné mzdové náklady sú vo Volkswagene:

Zdroj: Fistat.sk, vlastné spracovanie

 

Do štátneho rozpočtu automobilky odviedli vyše 148 mil. EUR

 

Za rok 2014 odviedli naše tri automobilky do štátneho rozpočtu vo forme dane z príjmu vyše 148 mil. EUR, pričom len samotná KIA Motors Slovakia odviedla až 104 mil. EUR. Za rok 2013 odviedli výrobcovia automobilov daň z príjmu kumulovane vo výške 108 mil. EUR, čo znamená, že za rok 2014 odviedli výrobcovia automobilov do štátneho rozpočtu o 40 mil. EUR viac ako v roku 2013. Pod daňou z príjmu rozumieme čiastku uvádzanú v účtovných závierkach ako splatná daň z príjmu, ktorá sa počíta zo základu dane, pričom základ dane nemusí byť totožný s výsledkom hospodárenia pred zdanením. 

 

KIA Motors Slovakia odviedla vo forme splatnej dane až 104 mil. EUR:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Najvyššiu návratnosť kapitálu vykazuje KIA, najnižšiu zadlženosť Volkswagen

 

Pri pohľade na vybrané finančné ukazovatele počítané za rok 2014 nám vychádza, že najvyššiu návratnosť vlastného kapitálu vykazuje automobilka KIA Motors Slovakia, a to až 34,7 %. KIA dosiahla najvyšší zisk nielen v relatívnom vyjadrení, ale aj v absolútnom vyjadrení. Ako sme už v úvode spomenuli, KIA za rok 2014 vykázala čistý zisk vo výške 282 416 tis. EUR, čo je absolútne najviac spomedzi všetkých troch výrobcov automobilov. Druhú najvyššiu návratnosť kapitálu vykázala PCA, a to 14,0 % a Volkswagen za rok 2014 vykázala návratnosť vlastného kapitálu na úrovni 9,3 %.

 

KIA zároveň vykázala najvyššiu hodnotu EBITDA marže, čo je ukazovateľ, ktorý vyjadruje podiel neočistených výnosov (o daň, odpisy, úrokové náklady) na celkových tržbách. EBITDA marža za rok 2014 u KIA Motors Slovakia vychádza na úrovni 10,3 %, u PCA Slovakia 5,0 % a u Volkswagen 5,3 %.

 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje, do akej miery spoločnosť financuje svoje aktíva pomocou cudzích zdrojov. Najnižšiu hodnotu celkovej zadlženosti vykazuje Volkswagen, a to 40,8 %, čo znamená, že Volkswagen financuje svoje aktíva viac vlastnými ako cudzími zdrojmi. Najvyššia hodnota celkovej zadlženosti vychádza u PCA Slovakia, a to 61,5 %. Treba však podotknúť, že zo všetkých cudzích zdrojov spoločnosti PCA tvoria úročené dlhy len zanedbateľné množstvo, takže táto vyššia hodnota celkovej zadlženosti je spôsobená najmä záväzkami z obchodného styku. 

 

Prehľad vybraných finančných ukazovateľov za rok 2014:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

 

Odkaz na výsledky firiem z celého automobilového priemyslu:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk