Dopyt po riešeniach prinášajúcich čisté energie a energie z obnoviteľných zdrojov rastie

27.07.2015  /  Redakcia
komodity-ako-investovat

Klimatické zmeny a čoraz nespornejší úpadok životného prostredia zvyšujú dopyt po realizovateľných riešeniach prinášajúcich čisté energie a energie z obnoviteľných zdrojov (vodné, solárne a veterné zdroje). Politické stimuly, ako aj vyššia technická účinnosť zároveň transformujú ekonomickú stránku produktov čistej energie, čím podporujú dopyt a zlepšujú investovateľnosť. Tento náhľad skúma výhľad a investičné vyhliadky v troch kľúčových oblastiach solárnej energie, veternej energie a ukladanie do akumulátorov. 

 

Hlavné motivátory presadzujúce čistú energiu

 

V dôsledku zvyšovania emisií skleníkových plynov, predovšetkým emisií CO2 pochádzajúcich prevažne z používania fosílnych palív, teplota Zeme neustále rastie. Podľa Goodardovho Inštitútu pre vesmírne štúdie (GISS), pôsobiaceho pod NASA, sa priemerná globálna teplota na Zemi od roku 1880 zvýšila o približne 0,8°C. Okrem toho, ako vidno z nižšie uvedeného  Grafu 1 znázorňujúceho anomálie globálnej teploty pôdy, stúpanie teploty sa zrýchľuje, pričom GISS tvrdí, že dve tretiny otepľovania boli spôsobené len od roku 1975.

 

Zatiaľ čo doteraz zaznamenaný nárast teploty sa nemusí zdať veľmi vysoký, dokonca aj malé zmeny môžu narušiť jemne vyváženú globálnu ekológiu – skutočne, škodlivé dôsledky sú už všeobecne viditeľné v oblastiach, ako je zvyšovanie hladiny morí a častejšie a rozsiahlejšie záplavy. Snaha o zabránenie takýmto ekologickým škodám je dôležitým motivátorom dopytu po čistej energii, aj keď rozhodne nie jediným faktorom. Ďalším kľúčovým stimulom je jednoducho fakt, že fosílne palivá sú v podstate nedostatkové, a teda sa môžu vyčerpať – napríklad spoločnosť BP odhaduje, že súčasné preukázané zásoby ropy vystačia už len asi 50 rokov. A čo ešte viac zdôrazňuje potrebu čistej energie je fakt, že fosílne palivá sa zvyčajne vyskytujú vo veľmi nestabilných častiach sveta, a tým sa oslabuje energetická bezpečnosť.

 

 

Čo je teraz iné – motivácia “veľkého upratovania” v Číne

 

Zďaleka najväčším prispievateľom k množstvu globálnych emisií CO2 je spaľovanie uhlia pre výrobu energií, najmä elektriny, a zďaleka najväčším spotrebiteľom uhlia na celom svete je Čína, ktorá bola pri poháňaní svojho priemyselného pokroku v zásade odkázaná na tento zdroj energie. Aby sme to dali do určitých súvislostí – v roku 2014 pripadalo na Čínu niečo vyše polovica celkovej svetovej spotreby uhlia – čo je viac ako štvornásobok spotreby druhého najväčšieho spotrebiteľa, USA. A pokiaľ ide o rozvoj miery rastu tejto spotreby – v roku 1997 Čína vyrábala len o 10 miliónov ton ocele (odvetvie veľmi náročné na spotrebu uhlia) viac ako USA, avšak do roku 2012 tento objem prudko vzrástol na 716 miliónov ton, čo je osemkrát viac ako USA. To malo za následok nielen celosvetovo najvyššie emisie CO2, ale tiež neslávne známe znečistenie ovzdušia, s bezprostrednými negatívnymi vplyvmi na verejné zdravie. 

 

Uznávajúc závažnosť tohto problému, Čína v posledných rokoch začala so všeobecným a maximálnym tlakom na zlepšovanie kvality životného prostredia, pričom obnoviteľné energie sú kľúčovým prvkom tohto úsilia. V relatívne krátkom čase to pomohlo krajinu transformovať z vyvrheľa oblasti životného prostredia a dostať ju do popredia rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov. Poukazuje na to aj fakt, že Čína je v súčasnosti najväčším svetovým investorom v oblasti obnoviteľnej energie – len v roku 2014 investovala takmer 83 miliárd USD, čo je o 117% viac ako USA. A to prináša výsledky: ako vidíme z Grafu 2, Čína už je globálnym lídrom vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a v roku 2014 až 59% výkonu elektrickej energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, pričom nárast emisií v tom istom roku bol nulový.

 

 

Zatiaľ čo ich tlak na čisté energie je iný ako v ostatných krajinách, nakoľko je motivovaný bezprostrednou potrebou zlepšiť kvalitu ovzdušia, ich angažovanosť je rozhodujúca pre globálne odvetia obnoviteľných energií. Konkrétne, keďže Čína vyrába neustále rastúce množstvá veterných turbín, solárnych článkov a iných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov, úspory z rozsahu výroby a nižšie náklady zlepšujú ekonomickú životaschopnosť obnoviteľných energií na všetkých trhoch.

 

Rozvoj solárnej, veternej a batériovej energie

 

Podiel iných ako vodných obnoviteľných zdrojov na svetovej produkcii elektriny sa zo zanedbateľnej úrovne z roku 2003 zvýšil do roku 2014 na približne 9% a minulý rok bol rekordným pokiaľ ide o kapacitu expanzie veterných ako aj solárnych zdrojov. Ako môžeme vidieť z nižšie uvedeného grafu, počas najbližších 15 rokov bude trend pravdepodobne pokračovať, pričom podľa údajov Bank of America Merrill Lynch sa očakáva, že do roku 2030 spojený podiel veternej a solárnej energie prudko vzrastie na viac ako tretinu celkovej kapacity výroby elektriny. Nižšie sa detailnejšie pozrieme na výhľad a investičné možnosti z hľadiska troch kľúčových oblastí obnoviteľných zdrojov solárnej energie, veternej energie a potenciálu skladovania v batériách.

 

 

Solárna energia – rýchlo sa zlepšujúca ekonomická stránka

 

Aj napriek poklesu cien tradičných energetických surovín, najmä uhlia, zemného plynu a ropy, sa solárna energia stáva stále viac konkurencieschopná voči elektrickej rozvodnej sieti na stále väčšom počte trhov. Podľa údajov Deutsche Bank ‘parita rozvodnej siete’ už existuje minimálne v tridsiatich krajinách, pričom nedotované náklady na strešnú solárnu elektrinu vo výške od $0.08 do $0.13 (‘Levelised Cost of Energy’/ čistá súčasná hodnota všetkých nákladov, investičných aj prevádzkových, výrobnej jednotky počas životného cyklu, ktorá je podelená očakávaným množstvom dodaných MWh, LCOE) sú až o 30 až 40% nižšie ako ceny rozvodných sietí na týchto trhoch (Graf 6). Miesta s najpriaznivejšími výsledkami nákladov na výrobu solárnej energie sú krajiny ako Austrália, kde je množstvo slnka a kde tradičná elektrina je relatívne drahá.

 

Jediným a najväčším faktorom, vďaka ktorému je výroba solárnej energie realizovateľnejšia, sú prudko klesajúce náklady na fotovoltaické (FV) panely. Kľúčovú úlohu tu zohráva rast čínskeho dopytu a výroby – skutočne, celkové náklady na modul popredných čínskych solárnych spoločností klesli z $1.31/W v roku 2011 na približne $0.53/W v roku 2014. Toto bolo najmä v dôsledku zvyšujúcich sa úspor z rozsahu, keďže výroba sa zintenzívnila, čo prispelo k nižším nákladom na spracovanie ako aj nižším nákladom na polysilikón (kľúčový komponent solárnych panelov), a tiež k zvyšovaniu účinnosti konverzie energie. Deutsche Bank očakáva, že v najbližších rokoch celkové náklady na solárnu energiu klesnú o ďalších 30 až 40%.

 

Kým klesajúce náklady na solárne panely sú veľmi dôležité, ekonomická stránka solárnej energie sa zlepšuje aj z ďalších dôvodov. Jedným z nich je zlepšujúce sa povedomie – keďže sa stále zvyšuje výskyt solárnych inštalácií tak v rezidenčnom ako aj komerčnom sektore, pravdepodobne to môže zvýšiť spotrebiteľský záujem a znížiť tzv. ‘náklady na akvizíciu zákazníkov’. Navyše, vo väčšine krajín sa retailové a veľkoobchodné ceny elektriny časom zvyšujú – a ostatné zostávajú rovnaké, vďaka čomu je solárna energia ako aj elektrina vyrábaná z iných obnoviteľných zdrojov viac atraktívna. Možno je prekvapivé, že náklady na elektrinu zvyčajne stúpajú, aj keď ceny surovín, najmä uhlia a plynu, výrazne klesajú. Dôvodom je, že náklady na prenos a distribúciu, ktoré často tvoria 50% účtov za elektrinu, nesúvisia s cenami surovín a takmer vždy sa časom zvyšujú.

 

 

Relatívne novým faktorom podporujúcim nárast obnoviteľných zdrojov je financovanie projektov prostredníctvom tzv. ‘Yieldcos’ – spoločností zameraných na rast dividend, ktoré často vytvárajú väčšie materské spoločnosti, aby konkrétne investovali do projektov obnoviteľných energií.

 

Keďže Yieldco spoločnosti zvyčajne ponúkajú atraktívne výnosy, vysoko presahujúce súčasné stlačené výnosy z dlhopisov, spolu s dobrými vyhliadkami na rast dividend sa pre príjmových investorov ukazujú ako veľmi atraktívne. Materské energetické spoločnosti profitujú  z možnosti znížiť náklady na financovanie a z vyššieho trhového oceňovania pre YieldCo spin-off spoločnosti. Napríklad, španielsky spin-off nadnárodnej spoločnosti Abengoa, Abengoa Yield, má oveľa  a vyšší násobok cena-výnos ako materská spoločnosť. Deutsche Bank odhaduje, že väčšie prijatie štruktúr Yieldco by v nadchádzajúcich rokoch mohlo zaznamenať pokles finančných nákladov na projekty obnoviteľných energií o 100 až 200 bps.

 

Akumulátory – “chýbajúca súčiastka” pre solárnu energiu?

 

Jednou z najväčších prekážok rozšírenejšieho prijatia solárnej energie je, že táto vyrábaná energia je vo svojej podstate prerušovaná. Možným riešením je nasadenie integrovaných batériových systémov – akumulátorov, ktoré umožňujú uskladnenie tejto energie. V súčasnej dobe, keď sa negeneruje žiadna solárna elektrina, je riešením spoliehať sa na distribučnú sústavu, a naopak v obdobiach nadmernej výroby, sa elektrina predáva späť do rozvodnej siete cez  tzv. “net-metering”. Ekonomické argumenty v prospech akumulátorov ešte umocňujú poskytovatelia elektriny, ktorí zvyčajne účtujú diferenciálne vyššie sadzby v obdobiach najvyššieho dopytu (viď Obr.1). Batérie by mohli šetriť náklady tým, že poskytnú uloženú elektrinu v týchto drahších obdobiach , t.j. ‘presunutie záťaže’. Vďaka dostatočne výkonnému a nákladovo efektívnemu uskladneniu v batérii je tu do budúcnosti teoretická možnosť, že domácnosti ako aj firmy sa budú môcť úplne odpojiť od rozvodnej sústavy.

 

Z pohľadu technológie, akumulátory sú vyspelým odvetvím a existujú stovky dodávateľov, poskytujúcich spoľahlivé systémy. Avšak je potrebné prekonať značné prekážky skôr ako sa akumulácia bude môcť naplno integrovať ako mainstreamová možnosť v energetickom odvetví, vrátane nákladov, záležitostí výkonu a bezpečnosti, všeobecnej funkčnosti, regulačných prekážok a prijatia sieťových odvetví. A predsa, nedávne zistenia naznačujú, že tieto prekážky sa vo viacerých aplikačných oblastiach sa svete dajú prekonať. 

 

 

Jedným pozoruhodným vysoko profilovým príkladom je nedávne uvedenie batérie ‘Powerwall’ spoločnosti Tesla Motors  (Obr. 2) pre využitie domácností a ‘Powerpack’ pre komerčne využiteľné batérie. Označujúc tieto produkty ako “chýbajúca súčiastka”  v procese zavádzania obnoviteľnej energie, charizmatický zakladateľ spoločnosti Tesla, Elon Musk tvrdí, že tieto výrobky môžu dramaticky zvýšiť kapacitu spotreby solárnej energie, nakoľko umožnia šetrenie z presunutia záťaže pričom zároveň poskytujú rezervnú možnosť pre prípady výpadku siete.

 

Rovnako ako pri všetkých riešeniach obnoviteľných energií, kľúčovým predpokladom je ekonomická realizovateľnosť. V tomto ohľade, aj Elon Musk sám pripustil, že akumulátor je v súčasnej dobe vo väčšine prípadov neekonomický, a dopyt prichádza najmä od tých, ktorí chcú znížiť závislosť od siete už len z princípu. To sa odráža aj v súlade názorov akademických a obchodných analytikov, ktorí naznačujú, že pravdepodobne potrvá niekoľko rokov, kým náklady na akumulátory klesnú dostatočne na to, aby umožnili všeobecne rozšírené zavedenie tohto riešenia. Napríklad, podľa experta na uskladňovanie energie, profesora Petra Brucea z Oxfordskej Univerzity8, priemerné náklady na akumulátor budú musieť klesnúť aspoň na polovicu zo súčasných $300/kWh, na približne $100-150kWh aby toto riešenie bolo komerčne životaschopné. Avšak, dobrou správou vzhľadom na rýchle tempo technického pokroku je, že je to možno len otázka času, kým sa to stane skutočnosťou.

 

Vietor – líder v obnoviteľných energiách

 

Pri obmedzenej použiteľnosti v spotrebiteľskom sektore, veterná energia priťahuje menej mediálnej pozornosti ako solárna, ale v skutočnosti vedie vo väčšine opatrení globálneho zavedenia obnoviteľných zdrojov. Napríklad, veterná energia v súčasnosti tvorí asi 6,1% celosvetovej kapacity výroby elektriny, v porovnaní s 3,1% solárnej energie, a pokiaľ ide o skutočnú výrobu elektrickej energie je výhoda ešte väčšia s 3,0% podielom na vietor v porovnaní s 0,9% solárnej energie. V niektorých krajinách sa používanie veternej energie naozaj rozbehlo – pozoruhodne, v Dánsku tvorí 42,7% skutočnej produkcie a 32,2% výrobnej kapacity. Navyše, na dvoch najväčších svetových energetických trhoch USA a Číny je veterná energia oveľa viac popredu, s podielmi výrobnej kapacity vo výške 7,4% pre USA a pre Čínu 6,4% v porovnaní so solárnou energiou 1,9% a 0,9% v tomto poradí.

 

Hlavnými faktormi zvyšujúceho sa používania veternej energie sú v zásade rovnaké ako pri energii solárnej. Dopyt rastie, vďaka zvyšujúcemu sa zameraniu na znižovanie emisií v mnohých krajinách, s konkrétnymi cieľovými hodnotami znižovania v niektorých krajinách, ako aj vďaka bezprostrednému problému zlej kvality ovzdušia v Číne. Ako už bolo uvedené v prípade solárnej energie, zdá sa, že ceny elektriny budú neustále rásť aj napriek zníženým vstupným cenám fosílnych palív. Okrem toho, financovaniu veterných projektov pomáha rozmach Yieldco štruktúr, čo je atraktívne pre investorov zameraných na príjmy ako aj pre materské spoločnosti, ktoré sa chcú zbaviť svojho majetku v obnoviteľných zdrojoch.  

 

 

Kým rapídne klesajúce náklady na panely výrazne zlepšili realizovateľnosť solárnych panelov, ekonomickú stránku veternej energie viac poháňa zvyšujúca sa efektivita, aj keď funkčne je toto riešenie veľmi podobné, pokiaľ ide o konečné zníženie nákladov LCOE. Medzi technické vylepšenia znižujúce ‘záťažové faktory’ veternej energie, ktoré merajú percentuálne využitie vo vzťahu maximálnemu potenciálnemu využitiu (t.j. vo vzťahu k celkove 8,760 dostupným hodinám za rok) za uplynulých niekoľko rokov, patria:

 

Hľadanie víťazov – vybrané vzorky akcií

 

Huaneng Renewables Corporation – S celkovým nainštalovaným výkonom vo výške 8.0GW ku koncu roka 2014 je spoločnosť Huaneng Corporation druhým najväčším výrobcom elektriny z veterným fariem v Číne a má dobré predpoklady ťažiť z intenzívneho boja Číny proti znečisteniu ovzdušia. Spoločnosť má jedny z najlepších vyhliadok spomedzi porovnateľných firiem, nakoľko v najbližších rokoch pravdepodobne pridá najvyššiu kapacitu vzhľadom na svoje súčasné portfólio, pričom miery využitia sa tiež zvyšujú. Napriek vysokým maržiam a veľmi silným rastovým vyhliadkam, Huaneng Renewables sa podľa nášho názoru stále obchoduje na rozumnej úrovni oceňovania.

 

General Electric (GE) –  dodávateľ veterných turbín číslo 1 v USA ako aj Latinskej Amerike. Aj keď je to malá časť biznis portfólia tohto priemyselného konglomerátu, obnoviteľné zdroje naberajú na dôležitosti, čo dokazuje aj fakt, že spoločnosť nedávno povýšila svoju GE jednotku obnoviteľných zdrojov v rámci skupiny z biznis statusu stupňa 2 na stupeň 1. Výhodou GE voči konkurenčným dodávateľom výhradne turbín je, že má veľmi silné multitechnologické možnosti, čo jej dáva potenciálnu výhodu, pokiaľ ide o elektroniku a systémovú integráciu. Stručne povedané, GE má viacero príťažlivých stránok a jej otvorenosť rastúcemu trhu obnoviteľných zdrojov je ďalším pozitívom.

 

The Renewable Infrastructure Group (TRIG) – V oblasti Yieldco má spoločnosť TRIG, kótovaná vo Veľkej Británii, portfólio veterných a solárnych  aktív vo Veľkej Británii ako aj na niekoľkých ďalších trhoch severnej Európy. Cieľom spoločnosti je zabezpečovať dlhodobé, stabilné dividendy a zároveň zachovať kapitálovú hodnotu. Okrem príťažlivého výnosu, prekračujúceho 5,0%, argument v prospech investovania sa tiež opiera o rozmanitosť jej aktív obnoviteľných zdrojov, čo pomáha zmierniť oceňovanie energií a variabilné riziká vyplývajúce zo zmien počasia.

 

EDP Renovaveis (EDPR) – Španielska EDPR je jednou z popredných svetových spoločností vyrábajúcich obnoviteľné energie, s prevádzkami v Európe, Severnej Amerike a Južnej Amerike. Spoločnosť zažíva rýchly rast výrobnej kapacity, čo by sa čoskoro malo premietnuť do rastu predaja a výnosov – v roku 2014, zvýšila kapacitu o 470MW, pričom ďalších 600MW plánuje pridať v tomto roku. Príjmy spoločnosti EDPR by mali byť relatívne izolované od nepriaznivých výkyvov cien elektriny, keďže približne 80% jej portfólia pozostáva z dlhodobých zmlúv o nákupe elektriny (PPA), pričom dodatočné zabezpečenie znamená, že len asi 3,0% príjmov by malo byť vystavených riziku.

 

Záver

 

Dôkazy o globálnom otepľovaní sú stále viac nesporné, a práve to je kľúčovým hnacím motorom tlaku na čistú energiu. Za uplynulých niekoľko rokov Čína spustila obrovský tlak v boji so znečistením, ktorý z veľkej časti stimulujú neslávne známe problémy s kvalitou ovzdušia. Toto za veľmi krátky čas krajinu posunulo na vedúcu pozíciu v oblasti investovania a zavádzania obnoviteľných zdrojov. To prináša osoh tak spotrebiteľom, ako aj výrobcom, keďže silný čínsky dopyt by mal prispieť úsporám z rozsahu a znižovaniu nákladov.

 

Očakáva sa, že kombinovaný podiel veternej a solárnej energie na globálnej kapacite výroby elektriny, ktorý je v súčasnosti menej ako 10%, sa do roku 2030 viac ako strojnásobí. Zatiaľ čo veterná ako aj solárna energia sú vystavené rôznym špecifickým problémom, medzi ktoré patria faktory lokálneho trhu ako politické stimuly, mnohé z kľúčových faktorov sú spoločné. Pokiaľ ide o ekonomické stránky – najdôležitejší faktor – zdokonaľujúce technológie robia solárnu a veternú energiu viac nákladovo konkurencieschopnými. Navyše, toto všetko sa v širšom kontexte zvyšovania dlhodobých cien elektriny. A dopyt po obnoviteľných energiách podporujú aj prísnejšie normy pre emisie v mnohých krajinách, pričom podmienky pre financovanie projektov sa zlepšujú aj vďaka rastúcej popularite štruktúr Yieldco.

 

Tvrdenie Elona Muska, že uskladnenie do batérií má potenciál stať sa ‘chýbajúcou súčasťou’ a faktorom, ktorý zmení pravidlá hry pre zavádzanie solárnej energie, je opodstatnené. Vzhľadom na súčasné nákladové štruktúry však pravdepodobne bude trvať niekoľko rokov, kým sa to zrealizuje. 

 

Komentár spoločnosti Fidelity Worldwide Investment

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.