Dopyt po dividendových akciách sa bude zvyšovať Ako-investovat.sk .


Je múdre, keď spoločnosti míňajú tak málo na kapitálové investície a tak veľa na kroky priaznivé pre akcionárov? V tomto ekonomickom cykle sú kapitálové výdavky takmer všade neobvykle nízke, pričom veľkú publicitu dostávajú aktivity M&A a spätného odkupu akcií a výplatám dividend sa darí veľmi dobre. Ukazujeme, že v klíme "nižšie a dlhšiu dobu" sú obmedzenia kapacity v skutočnosti veľmi zriedkavé a vďaka technologickému pokroku je lacnejšie nahradiť základný kapitál. V tomto kontexte vysoký pomer výplat dividend nie je na škodu a dá sa chápať ako racionálna odpoveď korporáckí na rastúci dopyt po príjmoch zo strany investorov vo svete nižších úrokových sadzieb starnúcej populácie. Spoločnosti, ktoré majú dobré vedenie, sú efektívne, generujú cash flow a sú ziskové, racionálne vracajú hodnotu svojim akcionárom. Celkové výnosy z akcií (EPS), ktoré generujú trvalo silné dividendy, by v segmentoch vysoko zameraných na duševné vlastníctvo ako napr. zdravotníctvo a IT, mali aj naďalej prekonávať očakávania. 

 

Koniec jedného trendu?

 

V uplynulých rokoch spoločnosti znížili svoje investície v prospech zvyšovania vyplácania akcionárov. Zdá sa, že tento trend sa zrýchľuje: v minulom roku nefinančné spoločnosti  v svetovom indexe MSCI AC znížili svoje investície o 6%, ale zvýšili výplaty svojich akcionárov o ohromných 15%. Rok 2015 zatiaľ sľubuje ďalšie priklonenie smerom k odmeňovaniu akcionárov, keď ide o alokáciu prebytočných peňažných tokov.

 

Tento postupný posun v zameraní v posledných dvoch desaťročiach prispieva k výrazne odlišnej štruktúre firemných výdavkov. Pred dvadsiatimi rokmi, v roku 1995 spoločnosti preinvestovali $3.80 na každý $1, ktorý vyplatili akcionárom. Do minulého roku táto čiastka klesla len na $1.70. USA vedú s tesnou paritou vyplácania a reinvestovania. Japonské spoločnosti stále míňajú takmer päťkrát viac v kapitálových výdavkoch ako vyplácajú a spoločnosti z rozvíjajúcich sa trhov asi trikrát viac. Spojené kráľovstvo, Austrália aj Európa reinvestujú menej ako dvakrát toľko ako vyplácajú akcionárom. (Graf 1 a 2).

 

 

Nižšie po dlhšiu dobu

 

Veľká časť pozornosti trhu sa zameriava na prvé zvýšenie úrokovej sadzby Federálnym rezervným systémom USA. Toto je symbolický obrat monetárneho stimulu uplynulých rokov vďaka postupným známkam obnovenia ekonomickej sily. Avšak nie je isté, že tento krok spôsobí zvrat niektorých hlboko zakorenených trendov nedávnej minulosti. Vo svete dlhoročnej stagnácie, nevýrazného dopytu, limitovaných kapacitných obmedzení a dostatočnej likvidity čerpajúcej z nadmerného šetrenia, úrokové sadzby v duchu "nižšie po dlhšiu dobu" pravdepodobne zostanú definujúcou črtou globálnych trhov. Navýšenie sadzieb v USA budú mierne a veľmi pozvoľné, pokračujúc v dlhodobom trende stále nižších vrcholov a prepadov.

 

Keby sadzby v USA stúpali z dôvodu rastúceho oživenia ekonomiky, investorov by pravdepodobne lákali cyklické akcie a odvetvia, ktoré by profitovali zo silného rastu výnosov, aj pri náraste nákladov na kapitál. Predchádzajúci cyklus ukazuje toto: tak v rokoch 1994-1995, ako aj 2004-2006, pokroky na akciových trhoch poháňal rast výnosov (Graf 3). Avšak tento pokrízový cyklus je odlišný a argument v prospech cyklických akcií pred defenzívnymi akciami s nízkym beta - koeficientom je menej presvedčivý.

 

 

Okrem toho, kým UK možno pôjde po vzore USA a v budúcom roku sprísni monetárnu politiku, v eurozóne, Japonsku a Číne bude monetárna politika aj v najbližšom období expanzívna. Veľavravné tiež je, že všetky krajiny OECD, ktoré svoje úrokové sadzby od finančnej krízy zvýšili teraz nabrali opačný kurz, keďže hospodársky rast bol sklamaním a tlaky na infláciu zostali obmedzené. Kým ceny ropy už nemusia byť dezinflačné, známky rastúceho tlaku na ceny sú zriedkavé, dokonca aj v tých kútoch pracovných trhov USA, ktoré v poslednom období zaznamenali rýchlejšiu mieru zamestnávania.

 

Výnosy a podiely na zisku sú stabilné alebo klesajúce

 

Navyše, korporátne zisky sa ešte len začali zotavovať na začiatku cyklov zvyšovania sadzieb v rokoch 1994 a 2004. Návratnosť vlastného kapitálu (RoE), marže a podiely zo zisku na svetovom trhu za tie zhruba dva roky výrazne klesli, čo viedlo k tomuto prvému zvýšeniu sadzieb, a následne podstatne narástli, keď sa hospodársky rast obrátil.

 

Dnešná situácia je iná. Po dramatických korekciách v počas finančnej krízy v rokoch 2008-2009, globálne zisky a marže sa rýchlo zlepšili, ale toto oživenie ziskov je momentálne dávno za nami. Od roku 2012 zisky a marže balansovali na historicky vysokých úrovniach (Grafy 4 a 5), čo nechalo obmedzený priestor pre ďalšie zlepšovanie. Ak vôbec, úrovne RoE na mnohých trhoch môžu smerovať skôr nadol ako nahor (s možnou výnimkou Japonska). To nepoukazuje na akékoľvek obmedzenia kapacity, ktoré sa zvyčajne prejavuje zvyšujúcimi sa mierami RoE, zatiaľ čo nadmerná kapacita vedie ku klesajúcej návratnosti.

 

Globálny obraz tiež trochu vylepšujú USA, kde sú návratnosť a miery zisku výrazne vyššie ako inde. Tak na rozvinutých trhoch mimo USA ako aj na rozvíjajúcich sa trhoch RoE od roku 2011 klesajú, čo naznačuje skôr nadmernú kapacitu ako nedostatočné investovanie. 

 

 

Aj v rámci USA výnosy rastú len v 10% opakovane najlepších spoločnostiach indexu S&P 500. Výnosy, ktoré generuje zvyšok trhu boli za posledné tri desaťročia bez zmeny, z čoho vyplýva, že prevažná časť trhu netrpí nedostatočnými investíciami. A tí, čo veľa míňajú, sa medzi najlepších 10% nedostanú. V pozoruhodnom historickom obrate má  týchto top 10% nízke capex (kapitálové výdavky) s vysokou návratnosťou prírastkového kapitálu. Koncom 90. rokov lídri v oblasti návratnosti stále míňali dvakrát toľko na capex ako spodných 90%; v súčasnosti míňajú len polovicu.

 

Nižšie investičné náklady

 

Ak sú spoločnosti ziskové a radi rozdeľujú zmysluplné výnosy investorom rôznymi spôsobmi, najmä v USA, mali by títo investori byť jednoducho spokojní s takýmito vyplatenými sumami? Alebo by sa mali obávať, že nedostatok kapitálových investícií budú stláčať nadol budúci rast výnosov?

 

Ak sú kapitálové výdavky neustále pod výškou odpisov, spoločnosti by mohli byť kritizované za príliš vysoké výnosy v súčasnosti na úkor  svojej budúcnosti, aj keď to tak nie je. Podľa našej vlastnej súkromnej databázy, ktorá zahŕňa viac ako 80% svetového indexu MSCI AC kapitálové výdavky presahujú odpisy vo všetkých regiónoch. Všeobecne spoločnosti reinvestujú $1.40 za každý $1 odpisov a náš model predpovedá pravdepodobnosť, že to tak bude v najbližších dvoch rokoch pokračovať. To stačí na udržanie výnosov.

 

Taktiež sa ukazuje len málo dôkazov o tom, že nižšie investičné podiely vedú k nižšiemu rastu výnosov. Zisky amerických spoločností zostávajú vysoké aj napriek nižším mieram investícií v pomere k HDP (Graf 6). Tak tomu bolo od začiatku storočia. V predchádzajúcich cykloch by nižšie investície stiahli podiel na zisku nadol, ale v tomto cykle sa zdá, že skromné capex hladiny spoločnostiam veľmi nebránia: zdá sa, že zachovanie návratnosti a ziskovosti si jednoducho vyžaduje menšie investície do kapitálu. Je to čiastočne z dôvodu klesajúcich nákladov na investičné výrobky v porovnaní s ostatnými tovarmi: reálne investície (ako podiel reálneho HDP) zostávajú vysoké (Graf 7).

 

 

Zdá sa, že vysoký výplatný pomer nijak neškodí

 

S vysokou ziskovosťou, ale obmedzenými investíciami majú spoločnosti dostatočné možnosti na odmeňovanie investorov. Do polovice 90. rokov minulého storočia zisky nefinančného segmentu v USA dosahovali v priemere 5% HDP a dividendy približne 2%. Rozdiel 3% spolu s emisiami akcií financoval investičné výdavky. Najaktuálnejšie údaje však ukazujú, že zisky sú na úrovni cca. 6% HDP a že takmer všetko sa rozdeľuje medzi akcionárov vo forme dividend (4%) alebo negatívne emisie akcií vo forme spätných odkupov (2%). Celkový výplatný pomer, vrátane dividend aj spätných odkupov,  teraz tvorí asi 85% ziskov. Do polovice 90. rokov minulého storočia  to bolo zvyčajne niekde medzi 20-40%.

 

Je to dôvod na obavy? Odrážajúc zistenie, že nízke podiely investícií ziskovosť neohrozujú, vysoké výplatné pomery majú mizivú prediktívnu hodnotu pre rast výnosov. Zdá sa, že priemerné výplatné pomery a rast EPD spolu vôbec nesúvisia (Graf 8). A vysoké výplatné pomery tiež nezaťažujú budúci rast príjmov, čo by malo za následok negatívne korelácie medzi priemernými výplatnými pomermi a následným rastom EPS. Dôkazy ukazujú opak: korelácie medzi päťročnými priemernými výplatnými pomermi a rastom EPS v najbližších piatich rokoch sú v skutočnosti pozitívne, čo znamená, že vyššie výplaty sú vo všeobecnosti predzvesťou vyšší rast výnosov (EPS).

 

Rastúci dopyt po stabilných výnosoch

 

Bez kapacitných obmedzení a akejkoľvek negatívnej korelácie medzi rastom výnosov a výplatných úrovní dáva zmysel, aby spoločnosti vyplácali viac na uspokojenie rastúceho dopytu po príjmoch zo strany investorov. Starnúce obyvateľstvo vo väčšine západného sveta znamená, že viac ľudí ide dôchodku a veľké zlepšenie v priemernej dĺžke života za uplynulých 50 rokov znamená, že mnohí tiež v dôchodkovom veku žijú dlhšie. Podľa ratingovej agentúry Moody’s sa očakáva, že počet "super starých" krajín - kde viac ako jeden z piatich obyvateľov má 65 a viac rokov - zo súčasných 3 (Japonsko, Nemecko a Taliansko) na 13 v roku 2020 a 34 v roku 2030.

 

Starnutie obyvateľstva podporuje rast dopytu po stabilných zdrojoch príjmov:

 

Približujúc sa k odchodu do dôchodku ľudia často upravujú svoje investičné stratégie, pričom sa stále viac prikláňajú k výnosom ako k rastu. Vplyv starnutia obyvateľstva na investičné správanie je preto postupný, ale štrukturálny.

 

Dôchodcovia sa tradične spoliehali na to, že požadované stabilné zdroje príjmov  zabezpečia investície do fixných výnosov. Ale v prostredí s nízkym rastom a nízkymi výnosmi je pravdepodobné, že výnosy z dlhopisov nedosiahnu očakávania mnohých dôchodcov a ich výdavkových potrieb. Stratégie akciových príjmov s vyššími výnosmi ponúkajú príťažlivú alternatívu, najmä tie, ktoré vychádzajú zo stabilných ‘príjmových proxy’ alebo tie s vysokými vyplácanými dividendami. Z pochopiteľných dôvodov, títo investori uprednostňujú distribúciu  kapitálu pred kapitálovými reinvestíciami, aj keď reinvestície zostávajú relevantnou voľbou pre mladších sporiteľov zameraných na rast.

 

Nie všetky dividendy sú rovnocenné

Na rozdiel od kupónov s pevným výnosom, výplata dividend nie je zaručená. Vytvorenie stratégie akciového príjmu si vyžaduje dôsledné preskúmanie korporátneho sveta, čo zaručí, že vybrané akcie si zachovajú (alebo zvýšia) svoj výplatný pomer. Trh pokračuje v preferovaní kapitálovej distribúcie pred investovaním, čo sa premieta do prirážky pre trhy a odvetvia s vyššími sadzbami distribúcie, nakoľko ich odmeňuje vyšším výkonom a oceňovaním. Aristokratmi medzi týmito akciami sú "dojné kravy": spoločnosti, ktoré vyplácajú vysoké a neustále rastúce dividendy vďaka skvelej správe účtovnej súvahy.

 

Dojné kravy akcionárom vracajú viac kapitálu ako reinvestujú do svojich podnikov. Spoločnosť Apple, jeden z najznámejších príkladov, v roku 2014 investovala nie nezanedbateľnú čiastku 16miliárd USD, ale zároveň v tom istom roku vrátila akcionárom mimoriadnych 56 miliárd USD. Trvalo vysoké výplatné pomery sú nielen závislé od nízkych úrokových sadzieb a vysokého dopytu po stabilných výnosoch; tiež zvyknú odrážať silné firemné zdravie. Platitelia dividend časom prekonajú akcie nevyplácajúce dividendy  a tie, ktoré svoje dividendy neustále zvyšujú prekonávajú väčšinu. Spoločnosti, ktoré sú schopné vyplácať a časom zvyšovať svoje dividendy, zvyknú byť globálne spoločnosťami s najvyššou kvalitou rastu, dosahujúc optimálnu dlhodobú rovnováhu medzi reinvestovaním na udržanie rastového potenciálu svojej spoločnosti a rozdeľovaním zisku medzi akcionárov.

 

Platitelia dividend prekonali akcie nevyplácajúce dividendy:

 

Odvetvie s nízkymi kapitálovými výdavkami a vysokým duševným vlastníctvom sú najatraktívnejšie

Väčšina dividendových dojných kráv pôsobí v odvetviach s nízkymi capex s vyšším príspevkom duševného vlastníctva, ako napr. zdravotníctvo, IT, základné spotrebné tovary a doplnkový spotrebný tovar. Ich dividendová politika je odmenená prekonaním cien akcií. Celkovo možno povedať, že spoločnosti v oblastiach základného spotrebného tovaru a zdravotníctva investujú približne toľko ako rozdeľujú medzi akcionárov, a IT odvetvie investuje len dvakrát toľko ako vypláca. Celková ziskovosť sektorom ako zdravotníctvo a softvér dovoľuje zostať v čele investícií a inovácií, pričom zároveň môže odmeňovať aj akcionárov. V dôsledku toho patrili na tomto rastovom trhu medzi komponenty s najlepším výkonom.

 

Na druhej sú však kapitálovo náročné odvetvia, ktoré reinvestujú viac a akcionárom vyplácajú relatívne menej. Za posledných päť rokov vykazujú výrazne nižšie celkové výnosy. Patria sem odvetvia súvisiace s komoditami (energie a suroviny) a v menšej miere aj infraštruktúra (sieťové odvetvia a telekomunikácie). Toto sú zrejme oblasti s nadmernou kapacitou a klesajúcimi výnosmi, ktorým akciový trh právom znižuje rating.

 

Toto rozdelenie odvetví tiež pomáha vysvetliť Graf 2 vyššie, ktorý ukazuje, že USA majú medzinárodne najnižší pomer investícií voči vyplácaniu a taktiež globálne vedenie amerického trhu v tomto cykle. Odvetvia s vysokou mierou duševného vlastníctva ako sú zdravotníctvo, softvér a médiá tvoria väčšiu časť ekonomiky v USA ako kdekoľvek inde.

 

Vyššie výnosy pre odvetvia s nižšmí capex výdavkami:

 

Záver

V posledných rokoch boli akcionári slušne odmenení, keď sa korporátne investície zastabilizovali a do centra pozornosti sa dostali aktivity priaznivé pre akcionárov, čo podporilo prirážku na akcie vyplácajúce dividendy.

 

Je nepravdepodobné, že sa tento trend v blízkej dobe otočí a investori budú pravdepodobne naďalej dávať prednosť rozdeleniu kapitálu pred kapitálovými investíciami. V klíme úrokových sadzieb v duchu "nižšie po dlhšiu dobu"  a s menšími obmedzeniami kapacity, silné dividendové politiky nezaťažujú firemnú ziskovosť alebo budúce výnosy. Navyše, demografické tlaky vyplývajúce zo starnutia obyvateľstva v rámci celého rozvinutého sveta zvyšujú dopyt po výnosových aktívach, vrátane akcií, ktoré zabezpečujú trvalé vyplácanie dividend.

 

Najsilnejšie spoločnosti nielen trvalo vyplácajú dividendy, ale sú schopné svoje dividendy časom zvyšovať, čo poukazuje na prísnu správu súvahy a optimálnu alokáciu  medzi reinvestovaním a vyplácaním akcionárov. Toto sú ‘dojné kravy’ – majestát medzi platiteľmi dividend, ktorí sú prominentmi v odvetviach duševného vlastníctva ako zdravotníctvo a IT.

 

V tomto prostredí je menej pravdepodobné, že dôjde k očakávanej rotácii do cyklických akcií  v rámci príprav na prvé zvýšenie sadzieb v USA a je menej pravdepodobné, že to bude odmenené. Avšak dobre riadená dividendová stratégia, s prísnou disciplínou oceňovania a dôrazom na zachovanie kapitálu, by malo aj naďalej investorom prinášať to, čo im patrí. Keď dôjde k volatilite, takéto akcie tiež môžu poskytnúť určitú mieru odolnosti v akciových portfóliách investorov.

 

Fidelity Worldwide Investment

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (7)

Súvisiace články

Investovanie pre dlhodobý kapitálový rast

wednesday
15.04.2015
Reklamný článok | ts

Býčie trhy v USA budú pokračovať i v roku 2015

friday
23.01.2015
Reklamný článok | ts

Vzostupný trend na amerických trhoch potrvá aj naďalej

wednesday
05.11.2014
Reklamný článok | ts

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)