Ako sa darí hotelierstvu na Slovensku?

22.09.2015  /  Martin Gulka

Nasledujúci príspevok sa zameriava na výsledky hospodárenia spoločností podnikajúcich v oblasti hotelierstva a ubytovania. Firmy podnikajúce v tomto odvetví kumulatívne dosiahli za rok 2014 tržby vo výške 373 mil. EUR, pričom však až 58 % z nich vykázalo za rok 2014 záporný výsledok hospodárenia. Tieto a iné informácie ohľadom hospodárenia firiem podnikajúcich v odvetví hotelierstva a ubytovania boli počítané zo vzorky 724 spoločností vyselektovaných podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 55.1 – Hotelové a podobné ubytovanie.

 

Keďže v tržbách jednotlivých spoločností sa vyskytuje vysoká variabilita, zostavil som dva histogramy tržieb, pričom prvý histogram zahŕňa spoločnosti s tržbami vyššími ako 1 mil. EUR a druhý histogram zahŕňa spoločnosti s tržbami menšími ako 1 mil. EUR. Spoločností s tržbami vyššími ako 1 mil. EUR bolo 66, pričom len dvaja z nich mali tržby vyššie ako 10 mil. EUR. Najväčším “hráčom” v odvetví hotelierstva a ubytovania je spoločnosť Tatry mountain resorts s tržbami za rok 2014 vo výške 55 933 tis. EUR. Na druhom mieste je spoločnosť SOREA s tržbami za rok 2014 vo výške 10 618 tis. EUR a na treťom mieste je spoločnosť Best Hotel Properties s tržbami za rok 2014 vo výške 8 876 tis. EUR. Zo vzorky spoločností s tržbami nad 1 mil. EUR bolo najviac takých, ktorých tržby boli od 1 do 2 mil. EUR. takýchto spoločností bolo 31.

 

Rozdelenie spoločností podľa tržieb (tržby > 1 mil. EUR) za rok 2014:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Druhá vzorka zahŕňa spoločnosti, ktorých tržby za rok 2014 boli od 0 EUR do 1 mil. EUR. Takýchto spoločností bolo až 658, pričom najviac z nich (konkrétne 289) bolo takých, ktorí dosiahli tržby od 0 EUR do 100 tis. EUR. Druhou najpočetnejšou skupinou boli spoločnosti s tržbami od 100 do 200 tis. EUR. Z uvedeného vyplýva, že z celej vzorky spoločností pôsobiacich v odvetví hotelierstva a ubytovania je až 56 % (409 z celkových 724) takých, ktorých tržby za rok 2014 boli nižšie ako 200 tis. EUR.

 

Rozdelenie spoločností podľa tržieb (tržby < 1 mil. EUR) za rok 2014:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Čo sa týka výsledkov hospodárenia, nasledujúce dva grafy zobrazujú počet ziskových a počet stratových firiem za roky 2014 a 2013. Ako môžeme vidieť, v roku 2014 bolo 305 ziskových spoločností (42 % z celkovej vzorky) a 419 spoločností skončilo v strate (58 % z celkovej vzorky). Za rok 2013 bolo stratových firiem až 436 (60 % zo vzorky) a len 248 firiem (34 % zo vzorky) vykázalo kladný výsledok hospodárenia po zdanení. Zvyšných 40 spoločností (6 %) vykázalo za rok 2013 nulový alebo žiadny výsledok hospodárenia, pričom ide o také spoločnosti, ktoré svoju činnosť začali vykonávať až v roku 2014, a preto za rok 2013 neevidujú žiadne transakcie.

 

Viac ako polovica firiem podnikajúcich v hotelierstve skončilo za rok 2014 v strate:

 

V roku 2013 bolo stratových až 60 % firiem podnikajúcich v hotelierstve:

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Z uvedeného teda môžeme tvrdiť, že v odvetví hotelierstva a ubytovania je viac stratových spoločností ako ziskových. Avšak vzhľadom na charakter tohto odvetvia, môže byť výsledok hospodárenia z veľkej časti ovplyvnení tzv. nepeňažnými nákladmi ako sú napríklad odpisy. Preto sa okrem výsledku hospodárenia pozrieme aj na ukazovateľ EBITDA, čo je vlastne zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi. Z nasledujúceho grafu môžeme vidieť, že počet spoločností s kladnou EBITDA je výrazne vyšší ako počet spoločností s čistým ziskom. To potvrdzuje predpoklad, že pri mnohých spoločnostiach (konkrétne u 163 za rok 2014) mali odpisy značný vplyv na výsledok hospodárenia. Priemerná EBITDA marža, ktorá vyjadruje pomer EBITDA na celkových tržbách, bola u ziskových spoločnostiach za rok 2014 na úrovni 22,2 %, čo znamená, že ziskovej spoločnosti podnikajúcej v odvetví hotelierstva a ubytovania zostalo z celkových tržieb vo forme EBITDA v priemere 22,2 %.

 

Vynechanie odpisov ako nákladu podstatne zvýšilo počet “ziskových” firiem:

 

Pri pohľade na kumulatívne vyjadrenie tržieb, výsledku hospodárenia po zdanení a EBITDA môžeme vidieť ako sa medziročne tieto veličiny zmenili. Tržby v kumulatívnom vyjadrení sa medziročne zvýšili o 3,1 % a zároveň sa medziročne zvýšila aj kumulatívna hodnota EBITDA, a to o 5,8 %. Horšie je to však s výsledkom hospodárenia po zdanení. Naša vzorka firiem kumulatívne prehĺbila stratu z -26 mil. EUR v roku 2013 na -32 ,6 mil. EUR v roku 2014 aj napriek tomu, že v roku 2014 bolo stratových firiem o niečo menej ako v roku 2013.

 

Tržby a EBITDA v kumulatívnom vyjadrení sa medziročne zvýšili, straty sa prehĺbili:

Zdroj: Finstat.sk vlastné spracovanie

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk