ETF fondy s pravidelnou výplatou dividend

13.12.2015  /  Martin Gulka
fondy-a-etf-ako-investovat

Páčila by sa vám investícia, z ktorej by vám plynul príjem každý mesiac? Ak áno, tak určite vás zaujme niektorý z nasledujúcich fondov, ktorých politika je založená práve na tom, že sa dividendy vyplácajú každý mesiac. Čo je výhodou takýchto fondov? Predovšetkým to, že fondy majú predvídateľný cash flow, pretože fondy vyplácajú každý mesiac približne rovnakú čiastku vo forme dividendy a určite každý investor je rád, keď môže na pravidelnej báze vidieť, ako mu jeho investícia generuje nejaký cash flow. Samozrejme, tieto fondy ponúkajú možnosť zhodnotenia investície nielen vo forme pravidelnej dividendy, ale aj vo forme kapitálového výnosu. Ak teda o X rokov svoj podiel vo fonde predáte za cenu vyššiu ako bola cenu, za ktorú ste podiel obstarali, dosiahli  ste okrem dividend, ktoré ste inkasovali každý mesiac, aj kapitálový výnos.

V súčasnosti existuje veľké množstvo tzv. Monthly Dividend ETFs, či už z kategórie akciových, dlhopisových alebo zmiešaných. Ak ste doteraz nič o ETF fondoch “nepočuli”, môžete si o nich niečo prečítať v tomto článku.  Všeobecne však môžeme povedať, že základný rozdiel medzi ETF fondmi a klasickými podielovými fondmi, ktoré vám ponúkajú v banke, je ten, že ETF sú obchodované na burze a pre ich obstaranie si musíte najprv otvoriť obchodný účet u brokera. V skutočnosti ide o jednoduchú a nenáročnú záležitosť a vy tak môžete mať nad svojimi peniazmi plnú kontrolu. Ak o ETF fondoch už máte nejaké znalosti, tak určite viete, že pri výbere konkrétneho fondu je potrebné prihliadať na niekoľko parametrov. Ide najmä o poplatok správcovi a manažérom fondu (tzv. Total Expense ratio), ktorý je však pri väčšine fondov podstatne nižší ako správcovský poplatok pri podielových fondoch. Ďalej pri výbere treba prihliadať na objem spravovaného majetku a likviditu fondu. Žiaduce je, aby daný fond spravoval čo najväčší objem majetku a aby sa denne zobchodovalo čo najviac podielov tohto fondu (čo nám indikuje veľkosť, atraktivitu a likviditu fondu). Ďalším kritériom pri výbere by mohol byť aj dátum vzniku fondu. Čím dlhšie fond na trhu pôsobí, tým lepšie.

Po vyššie uvedených prvotných kritériách pristupujeme k výberu fondu podľa typu aktív, ktoré fond spravuje. Ako som už spomenul, medzi ETF fondmi s mesačnou výplatou dividend môžeme nájsť ako aj akciové, tak aj dlhopisové fondy, či zmiešané fondy a je len na investorovi samotnom ako svoju investíciu rozloží.

Nasledujúca tabuľka porovnáva vybrané ETF fondy a pod tabuľkou je uvedený aj bližší popis ich portfólií. Podotýkam, že ide o vzorku fondov, ktoré vyplácajú dividendy na mesačnej báze a takýchto fondov existuje viac.

Porovnanie vybraných ETF fondov s mesačnou výplatou dividend:

1Objem spravovaného majetku vo fonde

2Average Daily Volume – priemerný denný zobchodovaný objem za posledných 50 dní

3Výnos počítaný ako pomer vyplatenej dividendy za posledných 12 mesiacov a aktuálnej trhovej ceny akcie

Ako môžeme z tabuľky vidieť, investor má na výber z viacerých typov fondov cez akciové, zmiešané, dlhopisové, či fondy fondov. Za fond fondov som označil také ETF, ktorého portfólio sa skladá z podielov v iných ETF fondoch. Kúpou akcií takéhoto fondu ste vlastne svoju investíciu rozložili automaticky do viacero fondov investujúcich dokonca do viacerých aktív.  Ďalej pre investora môžu byť zaujímavé aj fondy investujúce do tzv. prioritných akcií. V našom prípade ide o fondy IPFF a PFF. Prioritné akcie majú všeobecne vyšší dividendový výnos ako bežné akcie a pri rozdeľovaní zisku musia byť vždy najprv vyplatení investori vlastniaci prioritné akcie a až potom sa zisk prerozdeľuje medzi vlastníkov bežných akcií.

Global X SuperDividend ETF

Portfólio tohto fondu sa skladá zo 100 svetových akcií s najvyšším dividendovým výnosom. Vo fonde sa nachádzajú akcie z rôznych krajín cez USA, Austráliu, Veľkej Británie, Francúzska, Singapuru, Fínska, Kanady, či z Brazílie, pričom najväčšie zastúpenie (30 %) majú akcie z USA. Možno určitým mínusom je sektorová diverzifikácia, pretože až 30 % akcií pochádza z finančného sektora a ďalších až 39 % sú akcie tzv. REITs vrátane Mortgage REITs (realitné fondy, resp. niečo ako fondy s hypotekárnymi záložnými listami).

Pre názornosť uvádzame aj vývoj ceny tohto fondu od jeho založenia. Z grafu je možné vidieť, že maximálna cena fondu na trhu bola cez 26$, no od dosiahnutia tohto vrcholu fond vykazuje už iba klesajúci trend. Klesajúci trend má na svedomí určite aj silný dolár. Keďže fond obstaráva a inkasuje príjmy aj z aktív v cudzích menách, majetok fondu stráca na posilňovaní dolára oproti ostatným menám a teda vývoj fondu nie je určovaný len cenami jednotlivých akcií, ale aj vývojom menových kurzov. 

Vývoj ceny SDIV od založenia fondu:

Zdroj: finance.yahoo.com

Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Ide o zmiešaný fond, ktorého portfólio je zložené z 20 % akcií, 20 % REITs, 20 % prioritných akcii, 20 % tvoria tzv. MLP (väčšinou distribútori z oblasti energetiky) a zvyšných 20 % tvoria korporátne dlhopisy. Fond vypláca dividendy každý mesiac, no nie stále v rovnakej výške ako niektoré iné fondy a zo všetkých fondov uvedených v tabuľke, má tento najvyšší správcovský poplatok, a to 0,80 % ročne. Pri pohľade na vývoj ceny je možné vidieť, že cena je nie tak volatilná ako v prípade fondu SDIV, avšak aj v tomto prípade možno vidieť klesajúci trend od augusta 2014.

Vývoj ceny MDIV od založenia fondu:

Zdroj: finance.yahoo.com

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Tento fond je orientovaný na investície do korporátnych dlhopisov amerických spoločností, tzv. high yield a v súčasnosti fond drží približne 780 takýchto dlhových cenných papierov. Najväčšie zastúpenie majú dlhopisy z odvetvia priemyslu (87 %), potom dlhopisy z odvetvia financií (9 %) a dlhopisy z odvetvia verejných služieb (4 %). Fond na svojej stránke uvádza aj špecifikáciu portfólia aj z pohľadu kvality dlhopisov (ich ratingu), či splatnosti jednotlivých dlhopisov. Tak napríklad, najväčšie zastúpenie vo fonde majú so splatnosťou 5 až 7 rokov, ich podiel je 37 %. Tento fond sa vyznačuje nízkym poplatkom, veľkým objemom spravovaného majetku, značnou likviditou na trhu a slušným dividendovým výnosom, a preto by každý investor mal pouvažovať nad investíciou do tohto fondu.

Druhý fond HYG je politikou totožný s fondom JNK, patrí však inej správcovskej spoločnosti a jeho portfólio obsahuje až 1 000 korporátnych dlhopisov.

Vývoj ceny JNK od založenia fondu:

Zdroj: finance.yahoo.com

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Tento fond na rozdiel od ostatných neinvestuje do konkrétnych dlhopisov, či akcií, ale jeho portfólio sa skladá z podielov v iných ETF fondoch. Celkom je tých fondov 10, z čoho jeden je fond peňažného trhu. Tento fond napríklad investuje aj do fondov HYG a PFF, ktoré máme uvedené aj v našej tabuľke. Podľa typu aktív však najväčšie zastúpenie majú dlhopisy (resp. dlhopisové fondy), a to až 60 %. Na jednej strane môže byť fond pre niekoho atraktívny z pohľadu diverzifikácie, no na strane druhej z pohľadu spravovaného majetku ide o relatívne malý fond s krátkou históriou existencie. 

Fond je zaujímavý predovšetkým tým, že investuje do tzv. prioritných akcií. O týchto akciách ste už možno niekedy niečo počuli možno aj v súvislosti s Warrenom Buffettom. Ide o typ akcii, z ktorých vyplýva prednostné právo na výplatu dividend. O atraktivite fondu vypovedá aj samotná veľkosť aktív, ktoré spravuje. Je to až 14 mld. USD a priemerný denný zobchodovaný objem predstavuje až 2,2 mil. $. Fond síce primárne drží akcie amerických spoločností, ale 11 % portfólia tvoria aj prioritné akcie britských spoločností. Pri pohľade na sektorové zastúpenie, najväčší podiel tvoria akcie z odvetvia financií, prevažne akcie bánk.

V tabuľke sa nachádza ešte jeden fond investujúci do prioritných akcií, a to IPFF, ktorý je politikou totožný s fondom PFF, avšak neinvestuje do amerických akcií, ale prevažne do kanadských a britských akcií, pričom kanadské akcie tvoria až 64 %. Fond má však podstatne nižší objem spravovaných aktív a podstatne nižšiu likviditu, no napriek tomu sa pre niekoho môžu kanadské prioritné akcie môžu javiť lepšou investíciou ako prioritné akcie americké.

Vývoj akcie fondu PFF od založenia:

Zdroj: finance.yahoo.com

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk