Žltý melón – ako dopadla naša investícia?

29.02.2016  /  Redakcia

Sú tomu už tri roky čo sme sa rozhodli vyskúšať, v tom čase novinku na našom trhu, portál Žltý melón. Kolektívne pôžičky boli pre nás neznáme, no zároveň atraktívne, keďže celý princíp spočíval v tom, že ľudia si požičiavajú priamo od ľudí bez participácie bánk, či nebankových inštitúcií. Celý systém funguje v jednoduchosti tak, že žiadateľ o pôžičku si podá na portáli žiadosť a Žltý melón rozhodne, či ho posunie ďalej do aukcie, alebo ho vyradí. No a investori môžu následne na dané aukcie reagovať a snažiť sa v rámci nich alokovať svoje investície. My sme sa pred tromi rokmi tiež rozhodli založiť si investorský účet a pokúsili sa projekt otestovať. Dnes, po splatnostiach všetkých investícií, dokážeme zhodnotiť konečný výsledok a predovšetkým návratnosť našej investície. Aký je teda výsledok? Koľko sme zarobili?

Úvodom zdôrazňujeme, že v nasledujúcom príspevku hodnotíme len našu investíciu a nie celý projekt, či systém ako taký. My sme cez portál investovali ešte v úplných začiatkoch a od tej doby sa na portáli zmenilo veľa vecí, v rámci ktorých je určite zahrnutý aj proces skóringu, či proces vymáhania nesplácaných pôžičiek. Výsledok našej investície z obdobia pred troch rokov nie je ukážkou toho, ako môže dopadnúť vaša investícia realizovaná v súčasnosti.

Na začiatok si môžeme zreakapilovať do koľkých pôžičiek sme investovali, aké sumy sme investovali, na aké dlhé obdobia a aké mali byť naše očakávané návratnosti. Ako si môžete prečítať v jednom z našich článkov, v tom čase bol naozaj problém naše peniaze alokovať do pôžičiek. Investície sa realizovali prostredníctvom aukcií a tých žiadateľov bolo spočiatku naozaj málo. Až 9 týždňov nám trvalo kým sme dokázali alokovať celých 350 EUR do 14-tich pôžičiek (teda 14-krát po 25 EUR). Alokáciu by bolo možné dosiahnuť aj skôr, ale to by bolo treba neustále sledovať aukcie a byť aktívny v predbiehaní sa s ostatnými investormi, čo však nebolo našou prioritou. Nakoniec teda rozloženie našej investície vyzeralo nasledovne:

Dvojciferné úrokové sadzby, vykalkulované mesačné splátky, vypočítaný potenciálny zisk a celková investícia vo výške 350 EUR. Všetko to vyzeralo pútavo, bolo treba už len čakať a postupne inkasovať splátky.

Netrvalo však dlho a začali sme registrovať prvé splátky v omeškaní. Niektoré meškali len pár dní, iné dlhšie, no postupne sme začali registrovať aj tzv. zosplatnené investície, čo znamená, že dlžník meškal so splátkami viac ako 3 mesiace. Na druhej, spomedzi dlžníkov sa našli aj takí, ktorú svoj dlh predčasne splatili. To investora poteší, pretože následne môže inkasovanú istinu opäť investovať hneď aj s utŕženým úrokom.

Aká je situácia nášho portfólia k dnešnému dňu? Začali dlžníci v omeškaní opäť splácať svoje záväzky? Z nasledujúceho grafu môžete vidieť, že z celkových 14 investícií (pôžičiek) až 5 nadobudlo status “Právne vymáhané” a jedna je v omeškaní viac ako 60 dní. Zvyšných 8 bolo riadne splatených, pričom 4 z nich boli predčasne splatené.

V každom prípade, problém predstavuje tých 6 potenciálne zlyhaných pôžičiek. Prečo potenciálne? Pretože ešte stále existuje šanca, že sa nám z týchto investícií vrátia nejaké peniaze. Nevieme však koľko a kedy presne. Je to vlastne taká naša pohľadávka, ktorá sa vymáha. V súčasnosti investori môžu na svojich obchodných účtoch v ŽM vidieť aj aktuálny stav zosplatnených pôžičiek. Na účte pri jednotlivých neplatičoch nájde každý investor informáciu o tom, či už napríklad bola pohľadávka odovzdaná advokátskej kancelárií alebo či už bola začatá exekúcia. Vyzerá to nasledovne:

Z tabuľky je možné vyčítať, že už v septembri 2013 bola daná investícia označená ako zosplatnená a v súčasnosti je na daného dlžníka začaté exekučné konanie . Investor však netuší, kedy celý proces skončí a aká čiastka sa podarí vymôcť. Na výsledok treba iba čakať.

Poďme sa však pozrieť na to, že koľko sa nám z tejto investície vrátilo peňazí. Do uvedených potenciálne zlyhaných pôžičiek sme spolu investovali 150 EUR (6×25 EUR), no naspäť vo forme splátok istiny a úrokov sa nám vrátilo iba 99,27 EUR. Ďalších 1,63 EUR sme inkasovali vo forme sankčných poplatkov plynúcich predovšetkým z omeškania. Ide teda o jasnú stratu, no stále existuje šanca, že ešte podarí niečo vymôcť.

Uvažujúc iba naše úspešné investície, koľko sme na nich zarobili? Koľko sme získali na úrokoch a koľko na sankčných poplatkov inkasovaných v prípadoch predčasného splatenia? To znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Ako môžete vidieť, na získaných úrokoch a poplatkoch sme zarobili spolu 41,72 EUR, čo predstavuje 20,86 % z investovanej čiastky 200 EUR za obdobie približne troch rokov (obdobím rozumejte časovú periódu od dátumu prvej investície až po dátum poslednej inkasovanej splátky). Nemá zmysel tu vypočítavať presný výnos, pretože išlo o pôžičky s rôznymi splatnosťami pri rôznych úrokových sadzbách a nás zaujíma aj tak iba jednoduchá informácia o tom, o koľko peňazí máme dnes na účte viac ako sme mali pôvodne.

Rekapitulácia

Dňa 15.1.2013 sme alokovali našich prvých 25 EUR a 11. 3. 2013 sme alokovali našich posledných 25 EUR (viď. prvú tabuľku). Spolu sme investovali do 14-tich pôžičiek po 25 EUR, čo predstavuje celkovú investíciu vo výške 350 EUR. Dnes máme na účte v hotovosti 333,51 EUR, čo je jasná strata. Z celkových 14 investícií až 6 skončilo ako zlyhaných, čo je takmer polovica z celého portfólia. V jednoduchosti povedané, po troch rokoch máme na účte menej peňazí, ako sme tam vložili.

Samozrejme, okrem hotovosti však evidujeme pohľadávku voči neplatičom, u ktorej nevieme, kedy nastane jej splatenie a v akej výške. Jej akási účtovná hodnota je vo výške 78,55 EUR. Nevieme aká čiastka sa z tejto pohľadávky podarí vymôcť. Zostáva nám už len čakať a dúfať, že proces vymáhania bude trvať čo najkratšiu dobu a že sa nám vráti čo najviac z našej celkovej pohľadávky.

Keďže našim cieľom nie je odradiť investorov od takéhoto spôsobu investovania, môžeme si na záver uviesť jeden graf priamo z portálu ŽM. Nasledujúci graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté pričom na spodnej osy je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičky. Z grafu je zrejmé, že podiel defaultov sa v jednotlivých rokoch podstatne znížil. Napríklad, kým z pôžičiek poskytnutých v roku 2013 bolo už po dvanástich mesiacoch až približne 10 % zlyhaných, z poskytnutých v roku 2014 to bolo len 7 % a z poskytnutých v roku 2015 to bolo už len 1,5 %.

Zdroj: Štatistiky portálu Žltý melón

Toto by mohlo potvrdzovať našu domnienku z úvodu článku, že Žltý melón medzičasom okrem iného zdokonalil aj skóringový proces. To znamená, že dnes sa do aukcií dostanú spoľahlivejší žiadatelia o pôžičku ako tomu bolo v minulosti. Naša investícia bola realizovaná takmer v úplných začiatku tohto projektu a keby sme investovali o dva roky neskôr, dnes by podiel zlyhaných úverov predstavoval možno menej ako 15 %, či 10 %. Alebo sa mýlime? Budeme radi, ak súčasní aktívni investori priblížia svoju skúsenosť a aktuálny stav svojho portfólia v komentároch.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.