Ako investovať v Afrike prostredníctvom podielových fondov Ako-investovat.sk .


V prvej časti článku sme sa venovali analýze investičného potenciálu afrického kontinentu. Poďme sa teraz bližšie pozrieť, aké investičné možnosti Afrika ponúka pre drobných investorov na Slovensku prostredníctvom podielových fondov.

 

Už niekoľko rokov je aj na Slovensku možné, aby sa drobný investor prostredníctvom podielových fondov podieľal na raste afrických ekonomík. Akciové podielové fondy zamerané na Emerging Markets dostupné slovenskému investorovi sa líšia, či už zložením portfólia krajín v ktorých investujú, sektorovým rozložením ale aj štruktúrou poplatkov. Údaje použité v článku pochádzajú z dostupných informácií z web stránok správcovských spoločností a prospektov jednotlivých podielových fondov, resp. Indexu ku 31.3.2016.

 

Väčšina podielových fondov zameraných na Emerging Markets má africký kontinent zastúpený len okrajovo. Za zmienku aktuálne stoja len dva fondy.

 

Fond od Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund investuje z afrických krajín iba v Juhoafrickej republike (tvorí až 59% portfólia fondu) a v Nigérii, tá má však len 3% zastúpenie v portfóliu. Vďaka podielu Juhoafrickej republiky má tento fond veľmi zlú diverzifikáciu portfólia.

 

V podielovom fonde od Templetonu - Frontier Markets Fund sú zastúpené iba Nigéria (8%) a Keňa (6%). Africký kontinent je tak zastúpený len okrajovo a fond sa zameriava na krajiny s potenciálom do budúcnosti naprieč všetkými kontinentmi.

Zvyšné Emerging Markets podielové fondy využívajú potenciál afrických krajín len v obmedzenej miere, z Afriky majú najčastejšie zastúpenú len Juhoafrickú republiku, prípadne Egypt alebo Nigériu.

 

Špecialisti na africký kontinent

Podielové fondy zamerané čisto na africký kontinent sú pre drobných investorov na Slovensku dostupné zatiaľ iba dva. Jedná sa o WIOF African Performance Fund a Templeton Africa Fund. Oba fondy majú ako benchmark zvolený Index Dow Jones Africa Titans 50 Index.

 

Zdroj: Factsheet Templeton Africa Fund 2016-03, Factsheet WIOF African Performance Fund 2016 03, www.franklintempleton.com, www.1cornhill.com/funds

 

WIOF African Performance Fund

Fond spravujúci spoločnosť Casa4Funds vznikol koncom roka 2008 a vedie ho portfólio manažér Peter Townshend, špecialista na Juhoafrickú republiku. Aj napriek viac ako 7 ročnej histórii fond spravuje čisté aktíva (NAV) aktuálne iba niečo cez 3 milióny USD. Jedná sa tak o veľmi malý investičný fond.

 

Templeton African Fund

Fond od správcovskej spoločnosti Templeton vznikol v roku 2012 a je spravovaný špecialistom na rozvojové krajiny Markom Mobiusom. Aj napriek len 4-ročnej histórii fond spravuje aktíva v čistej hodnote (NAV) 82 mil. USD.

 

Nákladovosť fondov

 

Zdroj: KIID Templeton Africa Fund 2016-03, KIID WIOF African Performance Fund 2016 03, www.franklintempleton.com, www.1cornhill.com/funds

 

Pri pohľade na poplatkovú štruktúru je jasne vidieť odlišnú politiku oboch správcovských spoločností. Priebežné poplatky, ktoré musí investor zaplatiť v priebehu každého roku, sa označujú Ongoing Charges. Tento názov nahradil v minulosti používané označenie TER (Total Expense Ratio). Ongoing Charges zahŕňajú manažérske poplatky (Management fee), ale tiež odplatu depozitárovi, audítorom a iné profesionálne poplatky. Nie je v nich zahrnutý výkonnostný poplatok (Performance fee), ani transakčné, prípadne úverové poplatky. Tak isto v nich nie je zahrnutý vstupný a výstupný poplatok (ten si určujú väčšinou priamo finančné spoločnosti, ktoré daný fond ponúkajú investorom).

 

Ani jeden z fondov nemá Ongoing Charges práve najnižšie, ale vzhľadom na zameranie fondov je určitá prirážka akceptovateľná. Z pohľadu poplatkov je na tom fond od Templetonu, ktorý si účtuje priebežné poplatky 2,4%, výrazne lepšie oproti 7,07% poplatkom ktoré účtuje WIOF. Ten si zaúčtuje aj výkonnostný poplatok  20 % všetkých výnosov vo finančnom roku, ale len v prípade, ak sa cena fondu zvýšila o viac ako 10 % voči cene fondu na konci posledného finančného roku, v ktorom bol zaplatený výkonnostný poplatok. Tieto poplatky hlavne v prípade WIOF fondu ukroja každý rok obrovskú časť z výnosu.

 

Diverzifikácia portfólia

 

Krajiny

Zvolený benchmark Dow Jones Africa Titans 50 Index zahŕňa len 5 afrických krajín, ktoré tvoria iba 66% portfólia. Prevažuje Juhoafrická republika s 26,6% podielom a nasledujú Nigéria 13%, Egypt 10,9%, Maroko 9,1% a Keňa 6,6%. Zvyšnú časť 34% portfólia tvoria medzinárodné spoločnosti podnikajúce na africkom kontinente hlavne z UK (24,1%) a Kanady (7,2%). Diverzifikácia portfólia nie je úplne ideálna, Index vsádza na istotu a zahŕňa hlavne najväčšie africké ekonomiky, čím vynecháva niektorých afrických tigrov, ako napr. Angola, Botswana, Senegal, Mozambik, Pobrežie Slonoviny a ďalšie menšie štáty.

 

Zdroj: Factsheet Templeton Africa Fund 2016-03, Factsheet WIOF African Performance Fund 2016 03

 

WIOF fond má v portfóliu tiež len 5 afrických krajín. Až 74,9% portfólia fondu tvoria Nigéria (28,8%), Juhoafrická republika (23,9%) a Egypt (22,3%). Z pohľadu diverzifikácie to nie je práve najlepšie riešenie. Zvyšné africké krajiny sú Keňa a Zimbabwe. 9,7% tvoria medzinárodné spoločnosti so sídlom hlavne v UK (7,4%), prípadne Švajčiarsku alebo Spojených arabských emirátoch. Zvyšok fond drží v hotovosti. Fondu by sa zišla o niečo širšia diverzifikácia portfólia.

 

Templeton má diverzifikáciu portfólia oveľa lepšiu, aktuálne investuje až v 9 afrických krajinách. Najväčšie zastúpenie majú Juhoafrická republika (19,7%), Egypt (18,7%) a Keňa (17,9%). Spolu zastupujú 56,3% portfólia. Ďalej fond investuje v Nigérii, Botswane, Senegale, Zimbabwe, Tunisku a na Mauríciu. Hotovosť tvorí 5,2%  portfólia. Zvyšnú časť tvoria medzinárodné spoločnosti podnikajúce v Afrike.

 

Sektory

Index je zameraný hlavne na finančný sektor (38,4%), suroviny (17,9%), služby (13,3%) a energetiku (10,3%). Oba fondy volia mierne odlišnú stratégiu.

WIOF má tak ako Index najsilnejšie zastúpený finančný sektor (33,8%), nasleduje bežný spotrebiteľský tovar (24,4%), telekomunikačné služby (10,7%) a suroviny (9,3%).

Templeton  najviac preferuje bežný spotrebiteľský tovar, ktorý zaberá až 39% portfólia a následne finančný sektor (27,1%). To nie je práve príklad ukážkovej diverzifikácie. Nasleduje telekomunikačný sektor (13,4%) a sektor služieb (8,7%).

 

Zdroj: Factsheet Templeton Africa Fund 2016-03, Factsheet WIOF African Performance Fund 2016 03

 

Spoločnosti

Samotné portfóliá sú zložené v prípade Dow Jones Africa Titans 50 Indexu z 50 spoločností, kde 10 najväčších pozícií zaberá 53,1% portfólia. WIOF  s rovnakým počtom spoločností ako Index má top 10 pozícií zastúpených 50,8% podielom. Portfólio Templetonu je o niečo menšie, čo však vôbec nie je na škodu a je zložené z 38 spoločností, kde 49% je v 10 najväčších pozíciách.

 

Za povšimnutie stojí, že oba fondy sa tak ako pri sektorovom rozložení aj v prípade samotných spoločností odchyľujú od zvoleného benchmarku. Len 4 z 10 najväčších pozícií Indexu sú v top 10 pozíciách WIOF fondu, Templeton dokonca nemá v top 10 zastúpenú žiadnu zo spoločností z najväčších pozícií Indexu. Je to samozrejme dané aj tým, že fondy investujú vo viacerých, resp. aj v iných afrických krajinách ako Index.

 

Z pohľadu kapitalizácie je Templeton fond zameraný viac na menšie spoločnosti s kapitalizáciou do 1,5 mld. USD, tieto tvoria až 51% portfólia, kým u WIOF je to len 26,5%. Takéto nastavenie Templeton fondu môže v budúcnosti generovať potenciálne vyššie zisky, samozrejme za cenu vyššej volatility a celkovej rizikovosti fondu ktorá je s investíciami do spoločností s nižšou kapitalizáciou častokrát spojená.

 

Výkonnosť fondov

Pozrime sa bližšie, či je aktívna správa oboch fondov, ktorých investičná stratégia sa výraznejšie odlišuje od podkladového Indexu a tiež poplatková politika WIOF fondu opodstatnená a prináša aj požadované výkonnostné výsledky.

 

Zdroj: Factsheet Templeton Africa Fund 2016-03, Factsheet WIOF African Performance Fund 2016 03, www.franklintempleton.com, www.1cornhill.com/funds, www.onvista.de, www.djindexes.com


Z oficiálnych prospektov fondov sa dozvieme, že za obdobie od 1.4.2013 do 31.3.2016 sú oba fondy kumulatívne zhruba na rovnakej strate niečo cez -33%. Porovnávací Index je na tom o niečo lepšie so stratou -29%. Vzhľadom na poplatkovú štruktúru fondov nie je rozdiel až taký vysoký, samozrejme, pri veľmi dlhom investičnom horizonte môže tento rozdiel investorom ukrojiť desiatky percent z ich budúcich výnosov. Treba však brať ohľad na to, že 4 alebo necelých 8 rokov je stále krátka doba na hodnotenie investovania na africkom kontinente a potenciál tohto kontinentu sa ešte len začína prejavovať. Zvolené stratégie podielových fondov sa preto môžu výraznejšie prejaviť až pri dlhších investičných horizontoch.

 

Zdroj: funds.ft.com

 

Zaujímavé je porovnanie výkonnosti oboch fondov za obdobie ich koexistencie. Tu „vyhráva“ Templeton, ktorý za sledované obdobie od 4.5.2012 do 22.4.2016 dosiahol kumulatívne stratu -18,6%, kým WIOF je v strate -25,62%. V tomto období si podkladový Index pripísal stratu -28,56%. V prepočte na ročné zhodnotenie sa jedná pri Templetone o stratu -5,05% p.a., WIOF dosiahol -7,18% stratu a podkladový Index až -8,12%. Vďaka odlišnej investičnej politike tak oba fondy v sledovanom období dokázali prekonať podkladový Index.

 

U WIOF fondu je možné s DJ Africa Titan 50 Indexom porovnať aj výkonnosť od vzniku WIOF fondu, čiže od novembra 2008. V tomto 7,5 ročnom horizonte fond dosiahol kumulatívny výnos 7,61%, čo predstavuje priemerné ročné zhodnotenie 0,98% p.a., kým Index bol v danom časovom horizonte v kumulatívnej strate -4,71%, čo zodpovedá priemernej ročne strate -0,64% p.a.. WIOF síce investorov doteraz veľmi nepotešil svojim celkovým zhodnotením, ale v porovnaní s Indexom dosiahol veľmi slušný výsledok na fond s tak obrovskými priebežnými poplatkami.

 

Graf výkonnosti WIOF African Performance Fund 3.11.2008-31.3.2016

Zdroj: www.1cornhill.com/funds

 

Technické ukazovatele

Vzhľadom na štruktúru portfólia Indexu a oboch podielových fondov, porovnávacie ukazovatele s Indexom neponúkajú úplne presnú výpovednú hodnotu o kvalite daných fondov. To dokazuje napr.  nízka hodnota ukazovateľa R-Squared, ktorý vyjadruje percento výkonnosti fondu, ktoré je možné vysvetliť pohybom Indexu. Tým, že ani jeden z portfólio manažérov sa striktne nedrží benchmarku, tak isto ukazovatele Alpha (ukazovateľ nadvýkonnosti voči benchmarku) a Beta (miera citlivosti fondu na pohyby trhu (vyjadreného Indexom)) neponúkajú dostatočný obraz o kvalite fondov.

 

Zdroj: Factsheet Templeton Africa Fund 2016-03, www.franklintempleton.com, www.trustnet.com

 

Volatilita - kolísavosť hodnoty finančného inštrumentu, nám zjednodušene povedané určuje rizikovosť investície. Štandardné odchýlky porovnávaných fondov a Indexu jasne dokazujú, že sa jedná o rizikové investície, ktorých hodnota v čase môže výrazne kolísať. Práve pri takýchto investíciách je preto veľmi dôležité držať sa zvolenej investičnej stratégie a investičného horizontu. Ich nedodržanie by mohlo mať za následok v najturbulentnejších časoch realizáciu vysokých strát.

 

Dôležitým ukazovateľom, ktorý umožňuje investorom posúdiť, či fond generuje primerané výnosy vzhľadom na svoju úroveň rizika je Sharpe ratio. Je to miera výkonnosti fondu upravená o riziko v porovnaní s výnosom bezrizikovej investície. Pri pohľade na dostupné údaje z prospektov fondov, 3-ročné Sharpe ratio je v prípade podkladového Indexu aj Templeton fondu záporné, WIOF hodnota sa pohybuje okolo nuly. To znamená, že výkonnosť WIOF fondu je na úrovni bezrizikových investícií a Templeton s Indexom dosahujú aktuálne  nižšie zhodnotenie ako bezrizikové aktíva. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na komoditných trhoch a celkovú krehkosť globálnej ekonomiky sa takéto hodnoty dali očakávať.

 

Zhrnutie a odporúčania

V prípade investovania na africkom kontinente nie je jednoduché zvoliť vhodný porovnávací Index, ktorý by zodpovedal investičnej stratégii daného fondu. DJ Africa Titans 50 Index zahŕňa hlavne najväčšie africké ekonomiky a S&P PAN Africa Index, ktorý používa na porovnania web Morningstar, má 84% portfólia zainvestovaného v Juhoafrickej republike.

 

Podielové fondy aj vďaka rôznym poplatok nie vždy prekonajú podkladové aktívum. Porovnávané fondy však boli schopné s predlžujúcim sa investičným horizontom mierne prekonať zvolený benchmark. Vzhľadom na doterajšiu výkonnosť oboch fondov sa dá povedať, že odlišná investičná stratégia oboch fondov bola v sledovanom období o niečo lepším riešením ako len kopírovať zvolený nedostatočne diverzifikovaný Index DJ Africa Titans 50. Snaha fondov o znižovanie priebežných poplatkov a ochota podstupovať vyššie riziko investíciami aj do menej rozvinutých afrických trhov môže v budúcnosti investorom priniesť zaujímavé zhodnotenie. Nie je nutné presne sa držať podkladového Indexu, ale treba využiť možnosť aktívneho riadenia portfólia, čo je hlavná výhoda oproti pasívne spravovaným indexovým fondom, ktoré len kopírujú nie vždy vhodne nastavené Indexy.

 

V porovnaní oboch podielových fondov vychádza o niečo lepšie fond Templeton Africa Fund. Ten má niekoľkonásobne nižšie poplatky a nemá ani výkonnostný poplatok, čo pri dlhodobom investičnom horizonte môže byť dôležitý výkonnostný faktor. Templeton sa tiež nebojí investovať aj do menších afrických krajín a spoločností s nižšou kapitalizáciou. Taktiež v období od vzniku, Templeton výkonnostne prekonáva WIOF Africa Opportunities Fund.

 

Záver

Investície na africkom kontinente stále patria k najrizikovejším investíciám vôbec, a preto by mali tvoriť maximálne 5-10% investičného portfólia. Afrika postupne naberá na ekonomickej sile a ak sa jej podarí úspešne sa popasovať s problémami ktoré ju aktuálne sužujú, môže sa o 20-30 rokov stať skutočným globálnym ekonomickým tigrom. Aj dovtedy však budú v Afrike krajiny a regióny ponúkajúce investorom možnosti veľmi zaujímavých výnosov.

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (1)

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)