Analýza vybraných podielových fondov Ako-investovat.sk .


V tomto článku sme sa rozhodli analyzovať a porovnať vybrané akciové podielové fondy. Vybrali sme si fondy AXA CEE Akciový fond, TAM Európsky akciový fond a ESPA Stock Global.

 

1.     AXA CEE Akciový fond

 

Prvým z analyzovaných fondov je AXA CEE Akciový fond. Cieľom fondu je dosahovať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie investícií. Hodnota vlastného imania je 60 076 305 € a aktuálny kurz podielového listu je 0,0297 €. Majetok tohto fondu je tvorený najmä akciami spoločností, ktoré sú lídrami vo svojom odvetví v regióne strednej a východnej Európy. Najväčší podiel majú české, poľské a maďarské spoločnosti. Odvetvovú štruktúru fondu znázorňuje nasledujúci graf.

 

Graf 1 Štruktúra akcií AXA CEE Akciového fondu podľa odvetvia

 

Odvetvová štruktúra nie je obmedzená. Z grafu ale vidíme veľmi výrazne zastúpenie finančného sektora vo výške 54%. Výrazný podiel majú aj sektory energetiky, ropy a zemného plynu a informačných technológii a médií, ktorých podiely sa pohybujú okolo 10%.

 

Fond je určený pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vysokú volatilitu hodnoty investície a s tým spojené vyššie riziko výmenou za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu a ktorí sa chcú podieľať na výnosoch akciových trhov regiónu strednej Európy. Rizikový profil (1-7) má hodnotu 6, teda ma takmer najvyššiu mieru rizika.

 

Správcom fondu je spoločnosť AXA Investiční společnost a.s., doporučený investičný horizont je minimálne 5 rokov. Menou fondu je česká koruna (CZK). Minimálna výška u vstupnej investície je 5000 CZK (165 €) a u následnej investície 500 CZK (16 €). Vstupné poplatky sú vo výške 0%. Výstupný poplatok v 1. roku dosahuje 5% a každý ďalší rok klesá o 1 p. b., teda po uplynutí 5. roku je nulový. Poplatok za správu je vo výške 2% ročne. Depozitárom fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Fond sa dlhodobo snaží prekonať hranicu benchmarku B = (1-d) (40% PX Index + 28% WIG20 Index + 20% BUX Index + 2% SAX Index + 10% PRIBID 6M) – poplatky, kde d predstavuje daňový koeficient, PX index pražskej burzy , WIG20 index varšavskej burzy, BUX index budapeštianskej burzy, SAX index bratislavskej burzy a PRIBID 6-mesačnú medzibankovú úrokovú mieru v Českej republike.

 

2.     TAM Európsky akciový fond

 

Druhým analyzovaným fondom bol TAM Európsky akciový fond, ktorého správcom je spoločnosť Tatra Asset Management, a. s. Hodnota vlastného imania tohto fondu je vo výške 48 407 970 € a kurz podielového listu 0,0189 €. Fond bol vytvorený 1. decembra 2000 a dosahuje výnos investovaním do akcií veľkých európskych spoločností z rôznych sektorov. Predstavuje príležitosť podieľať sa na úspechoch podnikania renomovaných európskych spoločností. V dlhodobom horizonte má najväčší potenciál prekonávať infláciu a jej negatívny vplyv na hodnotu vkladu. Odvetvovú štruktúru fondu zobrazuje graf nižšie.

 

 

Graf 2 Štruktúra akcií TAM Európskeho akciového fondu podľa odvetvia

 

Ako je vidieť na grafe, vo fonde prevládajú akcie predovšetkým zo sektorov (zostupne) finančných služieb, energetiky, spotrebného tovaru a zdravotníctva, ktorých podiely sa pohybujú v rozmedzí 14-24%.

 

Jedná sa o dynamický fond s potenciálom vysokého výnosu, rizikový profil (1-7) má hodnotu 7, teda najvyššie riziko. Preto je vhodný najmä pre skúsených investorov. Odporúčaný investičný horizont je na úrovni minimálne 12 rokov. Vstupný poplatok je 0%. Výstupný 5% v prvom, 4% v druhom a 3% v treťom roku. Po treťom roku je aj výstupný poplatok nulový. Správcovský poplatok je vo výške 2,4% ročne. Tento fond je manažovaný bez benchmarku. Minimálna výška investície do fondu predstavuje 150 €, depozitárom je Tatra banka, a. s. a menou fondu je euro (EUR).

 

3.     ESPA Stock Global

 

Posledným zo sledovaných fondov je fond ESPA Stock Global od spoločnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellshaft, m.b.H. Hodnota vlastného imania tohto fondu je vo výške 215 553 236 € a kurz podielového listu 95,49 €. Fond bol založený 16. septembra 1996 pričom sa jedná o aktívne riadený akciový fond. Pri výbere akcií sa kladie dôraz na vysoko hodnotné podniky s priaznivým hodnotením. Z hľadiska regiónov dominujú podniky krajín západnej Európy a Severnej Ameriky. Štruktúru akcií podľa odvetvia zobrazuje nasledujúci graf.

 

 

Graf 3 Štruktúra akcií fondu ESPA Stock Global podľa odvetvia

 

Ako vidíme najvýznamnejšie odvetvia zastúpené vo fonde majú podiely od 10%-25%. Rizikový profil (1-7) má hodnotu 5 teda relatívne vysoké riziko, ale najnižšie zo sledovaných fondov. Investičný horizont je na úrovni minimálne 6 rokov. Vstupný poplatok je vo výške 4%, výstupný poplatok je nulový a poplatok za správu má výšku 1,8%. Depozitárom fondu je Erste Group Bank AG a jeho menou je euro (EUR). Fond je manažovaný bez benchmarku.

 

Komparácia výkonnosti vybraných podielových fondov

 

V tejto časti budeme porovnávať výkonnosť spomínaných akciových podielových fondov, ktoré dosiahli v rokoch 2009-2015. Hodnoty výkonností dosiahnutých v týchto rokoch zobrazuje graf 4. Pre zjednodušenie budeme v ďalšom texte práce používať pre jednotlivé fondy skratky AXA, TAM a ESPA.

 

 

Graf 4 Porovnanie výkonností vybraných podielových fondov v rokoch 2009-2015

 

Všetky analyzované fondy v roku 2009 dosiahli relatívne vysoké hodnoty výkonností, fondy AXA a ESPA dosiahli hodnotu cca 35 %, zatiaľ čo fond TAM zaostával s výkonnosťou vo výške 20,8%. V roku 2010 nasledoval u všetkých fondov pokles, fondy AXA a TAM sa zastavili na jednociferných hodnotách cca 9%, resp. 6%. Relatívne najnižší pokles zaznamenal fond ESPA, ktorého výkonnosť dosiahla 21,06%. Pokles pokračoval ďalej aj v roku 2011, kedy výkonnosti  dosiahli  u  všetkých fondov  dokonca  záporné  hodnoty. U  fondu  AXA   to   bolo -23,7%, u fondu TAM -16,1% a u fondu ESPA -8,83%. V roku 2012 sa trend otočil a fondy sa opäť dostali do relatívne priaznivých čísel. Následne v rokoch 2013 a 2014 jednoznačne dominoval fond ESPA, ktorý dosahoval výkonnosť vo výške 18%. A nakoniec v roku 2015 fond AXA zaznamenal výkonnosť 3%, TAM mal výšku okolo 7% a ESPA aj napriek poklesu si udržala prvenstvo a dosiahla výkonnosť okolo 14%.

 

Môžeme vidieť, že aj keď sú všetky sledované fondy akciové a majú relatívne podobnú odvetvovú štruktúru, ich dosahované výkonnosti sa výrazne odlišujú.

 


Neobjektívna analýza. Zatajuje pokles benchmarkov v kríze 2008/2009..to bol pád a straty cca -75%. Samozrejme po takom páde vyzerá výnos velký. Ale je len relatívne velký..lebo benchmarky v 2009 urobili aj cez 100%. dodnes určite viac ako tie fondy. PO druhé: analýza porovnáva iba výkonnosť fondov. Znova v nej chýba porovnanie s benchmarkmi. Objektívna analýza musí ukazovať pravdu ! Toto je účelová a zavádzajúca reklama ! Pridal: Juggler dňa 29.10.2016 o 01:06

Analýza?!? Skôr kompilát materiálov z web stránok dotyčných fondov ... Pridal: Vladimír dňa 12.11.2016 o 15:00
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:2 Komentáre Galéria (4)

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)