Aké firmy boli najviac kontrolované v roku 2016 zo strany orgánov inšpekcie práce?

17.07.2017  /  Silvia Dutková

Národný inšpektorát práce zverejnil výsledky kontrol za rok 2016 z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania povinností vyplývajúcich z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce, z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a trhového dohľadu nad určenými výrobkami.

Orgány inšpekcie práce v minulom roku vykonali kontroly v 28 084 subjektoch (v roku 2015 bolo skontrolovaných 26 847 subjektov).

Udelili 3 041 pokút organizáciám v celkovej sume 6 948 723 € a 67 pokút jednotlivcom v sume 46 053 € (bez blokových pokút).

Najčastejšie kontrolované subjekty

V členení podľa právnej formy bolo najviac kontrol vykonaných:

– v spoločnostiach s ručením obmedzeným,

– u podnikateľov – fyzických osôb zapísaných a nezapísaných v obchodnom registri,

– u zahraničných osôb,

– v akciových spoločnostiach.

Podľa počtu zamestnancov bolo najviac kontrol vykonaných v najmenších subjektoch:

– od 1 do 9 zamestnancov (45,5 % z celkového počtu kontrol),

0 zamestnancov (28,7 % z celkového počtu kontrol),

– od 10 – 49 zamestnancov (16,1 % z celkového počtu kontrol),

– od 50 – 249 zamestnancov (6,9 % z celkového počtu kontrol),

– nad 250 zamestnancov (2,8 % z celkového počtu kontrol).

Rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, najčastejšie zistené nedostatky boli v 3 nasledovných oblastiach:

1.    nelegálne zamestnávanie – 1 055 pokút v sume 3 887 700 €

Inšpektoráty práce celkovo skontrolovali 20 857 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi) a 54 603 fyzických vykonávajúcich prácu v týchto subjektoch. Bolo odhalených 1 228 subjektov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 2 756 fyzických osôb.

2.    pracovnoprávne vzťahy a mzdové predpisy – 11 995 nedostatkov, 1 235 pokút v sume 1 407 793 €

Najčastejšie zistené nedostatky sa týkali:

– náležitostí pracovnej zmluvy,

– nedodržania minimálnych mzdových nárokov, výplaty mzdy a splatnosti mzdy,

– evidencie pracovného času,

– dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a s nimi súvisiacich povinností zamestnávateľa.

3.    BOZP – 29 107 nedostatkov, 569 pokút v sume 1 162 950 €

Najčastejšie zistené nedostatky boli zistené v súvislosti:

– s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení (bezpečnosť, vedenie evidencie a sprievodnej dokumentácie),

– s prevádzkovými budovami a objektmi – najmä skladovacie a prevádzkové priestory (nedostatočná rekonštrukcia, oprava a údržba; neoznačenia komunikácií; nezakryté otvory v podlahách; chýbajúce alebo nedostatočné bezpečnostné značenia v objektoch a pod.),

– s dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok (nezabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na vykonávanú prácu, chýbajúce kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zamestnancov, nezabezpečenie optimálnych pracovných podmienok pre svojich zamestnancov a osôb zdržiavajúcich sa s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch, nedostatočné ),

– s nedostatočným vykonávaním úloh bezpečnostnotechnickej služby a pri realizovaní výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce,

– s riadením BOZP (vedenie evidencie a technickej dokumentácie, určovanie bezpečných pracovných postupov, kontrolná činnosť zamestnávateľa a hodnotenie rizík na pracoviskách),

– so strojmi a zariadeniami (nedostatočná obsluha a starostlivosť, nevykonávanie pravidelných kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov),

– s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (poskytovanie, evidencia).

Prehľad právoplatných pokút udelených organizáciám v porovnaní s rokom 2015:

Zdrojový dokument:

Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2016