Zásadné zmeny v pracovnej zdravotnej službe

28.12.2017  /  Silvia Dutková

Od 1.12.2017 sa zmenili niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby a sprísnili sa podmienky týkajúce sa poskytovateľov tejto služby. Prvé termíny na splnenie niektorých povinností sú už predo dvermi.     

Povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (ďalej len “PZS”) má každá organizácia, ktorá zamestnáva čo i len jedného zamestnanca alebo brigádnika.

Pracovná zdravotná služba vykonáva najmä:

dohľad nad pracovnými podmienkami u zamestnávateľa,

posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci,

poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Od 1.12.2017 nemôžu činnosti PZS vykonávať bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ani bezpečnostnotechnická služba!

Posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, ktoré títo poskytovatelia vypracovali podľa predpisov účinných od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť PZS:

– vlastnými zamestnancami (ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu) – ak zamestnávateľ zabezpečuje vykonávanie PZS pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, po novom už nie je povinný túto skutočnosť oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

– alebo dodávateľským spôsobom – ak zamestnávateľ nemá na vykonávanie činnosti PZS vlastných zamestnancov, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom (podľa nového zákona nie je potrebné dodávateľa zazmluvniť, tzn. zo zákona vypadlo slovo “zmluvne”).

Činnosti PZS pre zamestnávateľa môžu vykonávať:

– pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. a 2. kategórie: lekár so špecializáciou (špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo), samostatne verejný zdravotník, zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby,

– pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 3. a 4. kategórie: zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

Zoznam poskytovateľov, ktorí majú oprávnenie na poskytovanie PZS dodávateľským spôsobom zverejňuje na svojom webovom sídle Úrad verejného zdravotníctva SR:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=153&Itemid=122

Podľa nového zákona je zamestnávateľ povinný poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby (súčasného alebo bývalého zamestnanca) pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

Ďalšie zmeny v povinnostiach zamestnávateľa

1) Posúdiť zdravotné riziko a následne vypracovať posudky

Zamestnávateľ je povinný v spolupráci s PSZ zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia:

pre 1. kategóriu: jednorazovo, prípadne opakovane len pri podstatnej zmene pracovných podmienok alebo preradenia zamestnanca v rámci kategórií prác (pôvodne bola periodicita raz ročne)

pre 2. kategóriu: najmenej raz za 18 mesiacov (pôvodne to bolo raz ročne),

pre 3. a 4. kategóriu: naďalej platí najmenej raz za rok.

Na základe tohto posúdenia zamestnávateľ vypracuje písomný posudok o riziku vrátane kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika. Posudok vypracúva aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Pri opakovanom posúdení zdravotného rizika zamestnávateľ vypracuje:

– písomný posudok o riziku, ak PZS zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,

alebo písomný záznam o posúdení rizika, ak PZS nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác poskytne zamestnávateľ zástupcom zamestnancov, ak u zamestnávateľ pôsobia.

2) Viesť evidenciu zamestnancov

Viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 2., 3. alebo 4. kategórie pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu, (pôvodne povinnosť viesť evidenciu sa týkala aj zamestnancov zaradených v 1. kategórii).

Evidencia má obsahovať: názov pracoviska, názov profesií a faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení s uvedením kategórie práce osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, ako aj výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania (merania) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané.

3) Oznamovacia povinnosť voči príslušnému orgánu verejného zdravotníctva

Predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie, zmenu alebo vyradenie prác u 3. alebo 4. kategórie v spolupráci s PZS.

Zamestnávateľ je povinný každoročne k 31. decembru v spolupráci s PZS vypracovať správy obsahujúce nasledovné údaje a predložiť ich príslušnému orgánu verejného zdravotníctva najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka:

informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 3. alebo 4. kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci,

informácie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie v elektronickej podobe (názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení a počet zamestnancov pracoviska). Údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov, ak u neho pôsobia.

Pôvodne sa správa vypracúvala len za 3. a 4. kategóriu a predkladala úradu do 31. decembra.

Poznámka: Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť podmienky elektronického oznamovania údajov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018. Z toho dôvodu budú zamestnávatelia prvý krát elektronicky oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje k 31. decembru 2018 o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, a to do 15. januára 2019.

Zrušené povinnosti

1) Oznámiť bezodkladne po prehodnotení zdravotného rizika príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika prác zaradených do druhej kategórie a tým na ich zaradenie do 3. alebo 4. kategórie.

2) Viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní (meraní) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri hodnotení zdravotných rizík, a to hluku, vibrácií, ionizujúceho žiarenia, elektromagnetického žiarenia, ultrafialového žiarenia, infračerveného žiarenia, laserového žiarenia, tepelno-vlhkostnej mikroklímy, chemických faktorov, karcinogénnych a mutagénnych faktorov, biologických faktorov, fyzickej záťaže, psychickej pracovnej záťaže a zvýšeného tlaku vzduchu.

3) Písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zabezpečuje vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami.

Zdroj: 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky