Dane pri investovaní do zlata a starožitností Ako-investovat.sk .


Zdaňovanie príjmu z predaja hmotného hnuteľného majetku

Voľné finančné prostriedky zvyknú fyzické aj právnické osoby investovať aj do kúpy hmotného hnuteľného majetku, pri ktorom existuje predpoklad zvýšenia jeho hodnoty. Ide napríklad o kúpu obrazov, investovanie do zlata a pod.

Pri posudzovaní príjmov z predaja hmotného hnuteľného majetku je v prvom rade potrebné zodpovedať si dve otázky:

  •  či ide o predaj majetku súkromnej osoby, alebo podnikateľa;
  •  či konkrétny majetok bol v minulosti zaradený do obchodného majetku podnikateľa, alebo nie; v prípade, ak bol zaradený do obchodného majetku, kedy bol z tohto majetku vyňatý.

  Dňom vyradenia majetku z obchodného majetku sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii.

Príjem z predaja hmotného hnuteľného majetku fyzickej osoby – nepodnikateľa

Na príjem z predaja hmotného hnuteľného majetku fyzickej osoby sa vzťahuje oslobodenie od dane z príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“).

V uvedenom ustanovení sa súčasne uvádza, že oslobodenie sa nevzťahuje na príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Príklad:

Pán Juraj vlastní zlatú tehličku zakúpenú z dočasne voľných finančných prostriedkov. Pán Juraj nikdy nepodnikal, finančné prostriedky investoval ako súkromná fyzická osoba.

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia je príjem z predaja oslobodený. Pán Juraj nemusí z dôvodu dosiahnutia tohto príjmu podávať daňové priznanie.

Hmotný hnuteľný majetok v podnikaní všeobecne

Fyzická alebo právnická osoba – podnikateľský subjekt - pri kúpe hmotného hnuteľného majetku postupuje v súlade s účtovnou a daňovou legislatívou. Pre spôsob účtovania o obstaranom majetku je rozhodujúca cena tohto majetku a doba jeho použiteľnosti.

Podľa platnej legislatívy je za dlhodobý hmotný majetok považovaný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Ak obstaraný majetok nespĺňa niektoré z uvedených kritérií, ide o krátkodobý majetok, ktorý môže podnikateľ zaúčtovať priamo do nákladov (daňových alebo nedaňových podľa daňovej legislatívy). Majetok presahujúci hodnotu  stanovenú v internej smernici je podnikateľ povinný viesť v evidencii aj v prípade, ak je účtovaný priamo do nákladov. Postupy účtovania súčasne podnikateľovi umožňujú, aby majetok, ktorého hodnota je nižšia ako 1 700 eur, ale doba použiteľnosti je dlhšia ako rok, zaradil vo svojom účtovníctve ako dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok môže účtovná jednotka odpisovať, t.j. postupne podľa odpisového plánu a daňovej legislatívy zahrňovať obstarávaciu cenu tohto majetku do nákladov. V prípade predaja odpisovaného majetku sa pri predaji a vyradení tohto majetku z účtovníctva zahrnie do nákladov zostatková cena tohto majetku.

Zákon o dani z príjmov uvádza niektoré druhy majetku, ktoré sú z odpisovania vylúčené (napr. pozemky, umelecké diela). Obstarávacia cena tohto majetku sa uzná za daňový výdavok pri predaji tohto majetku, avšak iba do výšky príjmov z jeho predaja.

Príjem z predaja hmotného hnuteľného majetku fyzickej osoby – podnikateľa

Príklad nadväzujúci na vyššie uvedené: Fyzická osoba – podnikateľ zainvestoval svoje voľné finančné prostriedky do kúpy obrazu do svojej kancelárie. Obraz v hodnote 2 500 eur viedol v evidencii hmotného majetku. V roku 2010 sa rozhodol kanceláriu zrušiť. Obraz vyradil z evidencie svojho obchodného majetku a umiestnil si ho doma. V roku 2012 sa rozhodol obraz predať. Nakoľko od vyradenia majetku z obchodného majetku ešte neuplynula lehota päť rokov, príjem z predaja obrazu je povinný zdaniť podľa § 8 ods. 1 písm. c) – ako ostatný príjem. Od získaného príjmu si v daňovom priznaní môže odpočítať kúpnu cenu obrazu preukázateľne zaplatenú, nakoľko ide o umelecké dielo, ktoré je vylúčené z odpisovania, takže ako podnikateľ si nemohol postupne zahrnúť jeho kúpnu cenu do nákladov.

Naviac, uvedený príjem sa podľa ustanovenia § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení považuje za príjem zo zárobkovej činnosti a zahrňuje sa do základu pre výpočet zdravotného poistenia. Sadzba poistného je 14 %.

Príjem z predaja hmotného hnuteľného majetku právnickej osoby

Právnická osoba pri kúpe hmotného hnuteľného majetku postupuje rovnako, ako je uvedené vyššie o kúpe hmotného hnuteľného majetku vo všeobecnosti.

Pri predaji hmotného hnuteľného majetku dochádza k jeho vyradeniu. Do nákladov sa zahrnie obstarávacia cena – v prípade ak ide o majetok neodpisovaný, alebo zostatková cena – v prípade odpisovaného majetku. Do výnosov zaúčtuje spoločnosť cenu, za ktorú majetok predala.

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Súvisiace články

Fondy kvalifikovaných investorov - nízke dane pre veľkých investorov

thursday
22.08.2013
Investície | martincsaszar

Zmeny zavedené od nového roka sa dotkli aj príjmov z podnikania

wednesday
03.04.2013
Investície | admin

Zo ziskov z kapitálových príjmov i dividend odvedieme štátu opäť viac

monday
04.03.2013
Investície | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)