Banky na Slovensku. Ktoré sú bezpečné ?

19.01.2013  /  Martin Gulka
financie-uvery-poistenie-ako-investovat

V nasledujúcom príspevku by som chcel poukázať na aktuálnu situáciu z pohľadu finančných výsledkov a ukazovateľov vybraných komerčných bánk so sídlom na území SR. Uvedené údaje sú čerpané z výročných a polročných správ jednotlivých bánk.

 

Ako prvé kritérium porovnania bánk som zvolil hodnotu celkových aktív a podiel vlastného kapitálu z celkového. Najvyššiu hodnotu aktív a vlastných zdrojov majú Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka. Čo sa týka podielu úverov na celkových aktívach, tak u Slovenskej sporiteľni predstavujú úvery 58% z celkových aktív a u VÚB je to  65%.

Úroveň kapitálovej primeranosti spĺňajú pravdepodobne všetky banky, aj keď sa mi z oficiálnych zdrojov nepodarilo nájsť aktuálnu primeranosť vlastných zdrojov u Poštovej banky a u Volksbank.

 

V absolútnom vyjadrení má k 31.6.2012 najvyššiu hodnotu depozitov opäť Slovenská sporiteľňa, ktorá spravuje svojim klientom vklady vo výške  8 579 tis. EUR. Z celkových záväzkov Slovenskej sporiteľni predstavujú záväzky voči klientom 80%.

Ukazovateľ pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom možno charakterizovať v tom zmysle, v akom rozsahu sú vklady realizované v úveroch. Podľa všetkého by sa optimálna hodnota ukazovateľa mala pohybovať v rozpätí  80% až 95%.

 

*údaje sú v tis. EUR

Na úrokoch a obdobných výnosoch najviac zarobili Slovenská sporiteľňa, VÚBčka, Tatra banka, alebo Poštová banka. Z celkových prevádzkových výnosov predstavovali výnosy z úrokov k 31.6.2012 u Slovenskej sporiteľni 78% a u VÚBčky 79%.

Slovenská sporiteľňa vykázala v roku 2011 aj najvyšší zisk z pomedzi všetkých bánk na Slovensku. Stratové boli iba dve banky, aj keď sa špekuluje nad tým, že vykázaný zisk u Poštovej banky za rok 2011 nie je korektný.

Teraz niečo k hodnoteniu našich bánk ratingovými agentúrami. Ratingy sú udelené agentúrou Moody’s, okrem Slovenskej sporiteľne a Volksbanku. Tieto dve banky hodnotila agentúra Fitch.  Podľa rebríčka hodnotenia ratingových agentúr najlepšie obstáli Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a Všeobecná úverová banka. Poštová banka a Prima banka pravdepodobne nespolupracujú s ratingovými agentúrami.

Z uvedených údajov a výsledkov možno konštatovať, že najsilnejšími a najbezpečnejšími bankami na Slovensku sú jednoznačne Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a aj Tatra banka. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk