Hodnoty cenných papierov – akcií z kupónky

24.01.2013  /  Martin Gulka

Ako zistiť hodnotu akcií? Rozlišujeme štyri základné hodnoty akcie, a to menovitú hodnotu akcie, účtovnú hodnotu akcie, trhovú hodnotu akcie a likvidačnú hodnotu akcie, ktorú možno zistiť až pri vyčíslení výnosov a nákladov z likvidácie. V článku sa sústredím na prvé tri hodnoty pre slovenské akcie, a ukážeme si ešte ukazovatele Price to earnings (P/E) Price to book (P/B) a pozrieme sa aj na ukazovateľ Zisk na akciu.

Nominálna alebo menovitá hodnota akcie vyjadruje podiel jednej akcie z celého základného imania. Teda súčtom všetkých akcií v nominálnej hodnote dostaneme výšku základného imania spoločnosti.  Menovitá hodnota je síce hodnota vyznačená na jednotlivých akciách, avšak neodráža skutočnú cenu/hodnotu akcie. Tá sa oceňuje trhovou hodnotou.

Trhová cena akcie je výsledkom kompromisu ponuky a dopytu. Je to cena, za ktorú sa akcie predávajú na sekundárnom trhu. Až tu, pri stanovení trhovej ceny, sa vyčísľuje skutočná hodnota akcie, pretože jej stanovenie predchádza určitému procesu ohodnotenia spoločnosti, ktorej akcie sa obchodujú na trhu.

Na nelikvidných burzách, ako je aj naša bratislavská burza, sa akcie obchodujú s diskontom voči účtovnej hodnote. Je to odraz nízkej likvidity akcií a vysokých nákladov spojených s ich kúpou. Drobný investor zadá objednávku na kúpu akcií, ktorá sa mu plní niekoľko mesiacov. A to po pár kúskoch denne, čo zase žerie peniaze na poplatkoch. Kupuje ich od ľudí, ktorí ich majú ešte z kupónovej privatizácie, a chcú sa ich zbaviť. Ak by však sám investor, svoje lacno nadobudnuté akcie chcel predať, tak ich ani veľmi nemá komu. Pretože na jednom titule sú zvyčajne len dva traja takýto kupujúci. A niekedy len jeden.

Účtovná hodnota akcie vyjadruje podiel akcionára na majetku spoločnosti. Je základom pre stanovenie vnútornej hodnoty akcie. Pri výpočte tohto ukazovateľa vychádzame z údajov účtovnej závierky, konkrétnejšie z výkazu finančnej pozície, kde od celkových aktív odpočítame celkové záväzky a výslednú sumu vydelíme počtom emitovaných akcií. Uvedený výpočet je len príkladový a je možné ho upraviť, napríklad očistením celkového majetku od nehmotného. Stanovenie vnútornej hodnoty akcie je na uvážení každého investora.

Pre porovnanie hodnôt akcií a vybraných ukazovateľov najlikvidnejších a ako-tak likvidných akcií obchodovaných na BCPB som vytvoril nasledujúcu tabuľku:

Hodnoty slovenských akcií

Tabuľka zobrazuje cenu akcie 24.1.2012 a pomerové ukazovatele vzťahujúce sa k tomuto dátumu. P/E vyjadruje za aký násobok ročného zisku sa firma obchoduje. P/B hovorí za aký násobok účtovnej hodnoty sa akcie obchodujú. Z tabuľky je vidieť, že väčšina slovenských akcií sa obchoduje pod účtovnú honodtu. Ako som spomenul, je to spôsobené tým prevahou predávajúcich voči kupujúcim. A tiež tým, že kupujúci investor vyžaduje kvôli nízkej likvidite diskont. Najvyššiu likviditu na slovenskej burze majú akcie BHP a TMR, lebo im likviditu vytvára market maker blízky skupien J&T.