Koľko zarábajú DSSky a správcovské spoločnosti?

07.02.2013  /  Martin Gulka

Možno sa niekomu môže zdať, že poplatky dôchodkových správcovských spoločností sú vysoké, ale pravda je taká, že výnosy z odplát a provízii  nie sú dostatočne vysoké, aby pokryli všetky vzniknuté náklady a aby tieto spoločnosti dosahovali zisky.

V nasledujúcej tabuľke sa pozrieme aké sú skutočné výnosy a náklady správcovských spoločností, dôchodkových spoločností a aké výnosy, náklady a zisky vykazujú naše tuzemské správcovské spoločnosti spravujúce podielové fondy.

Z tabuľky je zrejmé, že DSSky s nízkymi poplatkami zarábajú najmenej. Najviac zarobia klasickí správcovia podielových fondov, kde štát nijako neurčuje výšku poplatkov. V strede sú doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré majú síce relatívne vysoké poplatky, ale štát ich predsa len obmedzuje (keďže ide o štátom “dotovanú” formu sporenia na dôchodok).

 

Podrobnejšie začnime dôchodkovými správcovskými spoločnosťami spravujúcimi dôchodkové fondy. DSS-ky si účtujú poplatky za správu dôchodkového fondu, za vedenie osobného dôchodkového účtu a ešte aj za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Všetky tieto poplatky predstavujú gro výnosov týchto spoločností. Najvýznamnejšou položkou nákladov na odplaty a provízie sú amortizácia časovo rozlíšených nákladov na obstaranie zmlúv, odplaty za služby depozitára, odplaty za služby vysporiadania a sprostredkovania obchodov s CP, poplatky NBS a ostatné poplatky. Druhou najvýznamnejšou položkou nákladov sú osobné náklady a náklady na prevádzku. Do tabuľky som uviedol aj položku „náklady na reklamu a marketing“ len preto, aby som poukázal aké čiastky sa vrazili do reklamy  v čase zavedenia druhého piliera na Slovensku.

Pre porovnanie spomínaných položiek prikladám nasledovnú tabuľku:

Skoro všetky naše správcovské spoločnosti dosahujú zo svojej činnosti len straty, ktorých dôsledkom sú vysoké náklady na odplaty a provízie a tiež veľmi vysoké prevádzkové náklady, medzi ktorými sa nachádzajú napríklad náklady na služby súvisiace s prenájmom majetku, ekonomické služby, poradenské služby pri vedení spoločnosti, služby IT, služby pri správe klientskych zmlúv a ostatné služby, za ktoré tieto spoločnosti platia nemalé čiastky.

Ďalej uvádzam tabuľku doplnkových dôchodkových spoločností, kde možno tiež porovnať výnosy a náklady týchto spoločností od doby ich vzniku. Tieto spoločnosti majú nárok na odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu, odplatu za prestup účastníka do inej DDS, odplatu za odstupné a taktiež odplatu za zhodnotenie majetku v DDF. Čo sa týka nákladov na odplaty a provízie, ale aj celkových nákladov, tie sú pri doplnkových dôchodkových spoločnostiach vo vzťahu k výnosom z odplát a provízii nižšie ako u dôchodkových správcovských spoločnostiach. Tým pádom skoro všetky (okrem AEGONU) dôchodkové spoločnosti dosahujú od svojho vzniku zisky. Pre porovnanie uvádzam tabuľku:

A teraz sa pozrieme na tuzemských správcov klasických podielových fondov, ktorí sú zo všetkých týchto spoločností každoročne ziskoví vďaka ich pomerne vysokým poplatkom. Tieto spoločnosti si účtujú vstupné poplatky, poplatky za správu majetku, poplatky za riadenie portfólia a iné poplatky. Výnosy z týchto poplatkov sú naozaj vysoké, čo možno vidieť v nižšie uvedenej tabuľke, a sú najdôležitejším príjmom týchto spoločností. Medzi najdôležitejšie nákladové položky patria aj u asset managementoch najmä náklady na poplatky a provízie a osobné náklady. Tabuľka pre porovnanie:

Môj pohľad na biznis týchto spoločností je taký, že najlepšie na tom stoja asi doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré si veľmi slušne zarábajú na vysokých poplatkoch a hlavne veľmi slušne zarábajú ich portfólio manažéri. Asset managementy sú na tom taktiež dobre, ale myslím si, že ich zisky sú zaslúženejšie ako u DDS. A pre akcionárov dôchodkových správcovských spoločností musí byť zatiaľ druhý pilier nezaujímavý biznis. Jedine, ak tak opäť pre manažérov fondov.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk