Dlhopis ESIN group ponúka málo Ako-investovat.sk .

Dlhopis ESIN group ponúka málo

friday
22.02.2013
Dlhopisy | martin.gulka Komentáre: 4


Na BCPB sa dňa 16.10.2012 začalo obchodovať s ďalším podnikovým dlhopisom s názvom ESIN GROUP 7,50%/2019. Ide o dlhopis určený predovšetkým pre retailových investorov, čo vyplýva z výšky menovitej hodnoty a nestanovenej minimálnej výšky investície.

Najzákladnejšie informácie o dlhopise:

Názov: ESIN GROUP 7,50%/2019

ISIN:  SK4120008798

Emitent: ESIN group, a.s.

Mena emisie: EUR

Menovitá hodnota dlhopisu: 1 000 EUR

Celkový objem emisie: 55 000 000 EUR

Emisný kurz: 100% + AÚV*

Úrok: 7,50% p.a., polročná výplata kupónu

Dátum emisie dlhopisov: 30.9.2012

Splatnosť dlhopisov: 30.9.2019

Kotácia: BCPB – voľný regulovaný trh

*alikvotný úrokový výnos

Emisný kurz ku každému ďalšiemu dňu počas lehoty na upisovanie dlhopisov sa zvyšuje o zodpovedajúci AÚV s použitím BCK – štandardu 30E/360, kde jeden rok má 360 dní rozdelených do 12 mesiacov s 30 dňami, podľa nasledujúceho vzorca:

Emisný kurz (v % MH dlhopisu) = emisný kurz k dátumu vydania dlhopisov + pomerná časť úroku (v %)

Ako aranžéra emisie, ktorý vykonáva činnosti spojené s prípravou a zabezpečením vydania dlhopisov, emitent poveril spoločnosť J&T IB and Capital Markets, a.s.. Hlavným manažérom emisie, ktorého úlohou je marketingovo podporiť primárny predaj dlhopisov, sa stala spoločnosť J&T BANKA, a.s. Okrem toho bola spoločnosť J&T BANKA poverená aj činnosťami kotačného agenta v súvislosti s prijatím dlhopisov na regulovaný voľný trh BCPB.

Dlhopisy sú teda od 16.10. 2012 prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB a nie sú obchodované na žiadnom inom tuzemskom alebo zahraničnom trhu alebo burze.

 Dlhopisy sa od začatia obchodovania ešte stále predávajú za 100% nominálu a objem obchodovania k dnešnému dňu (22.02.2013) je 2 644 600 EUR.Kotáciu na nákup a predaj by mal zabezpečovať kotačný agent emisie, teda spoločnosť J&T BANKA, ktorá je ochotná pri predtermínovom predaji odkúpiť dlhopisy za 1%-ný diskont.

Podľa prospektu emitenta je účelom použitia finančných prostriedkov získaných predajom dlhopisov refinancovanie existujúcich záväzkov emitenta a spoločností v skupine emitenta. Avšak prostriedky získané predajom dlhopisov musí emitent najprv „očistiť“ o náklady a výdavky týkajúce sa všetkých činností samotnej emisie  a podľa kalkulácií emitenta budú všetky tieto náklady a výdavky vo výške okolo 1 588 000 EUR.

Spoločnosť ESIN group, a.s., emitent dlhopisov, vznikla 6. júna 2007 zápisom do OR SR. Skupina ESIN group, a.s. má svoje podnikateľské činnosti rozdelené do troch hlavných segmentov – energetika, developérska činnosť a stavebníctvo. V segmente energetika sa spoločnosť sústreďuje na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V oblasti developmentu sa skupina sústreďuje na výstavbu apartmánov za účelom ich prenájmu alebo predaja najmä v regióne Vysokých Tatier a v oblasti stavebníctva spoločnosť ponúka realizáciu stavieb rôzneho druhu a výrobu a predaj betónu.

 

 

tržby

čistý zisk/strata

EBITDA

odpisy

čistý dlh/EBITDA

31.12.2010

1 031 466

-314 418

-219 572

45 685

strata

31.12.2011

4 448 271

-986 039

-113 521

174 322

strata

30.6.2012

5 449 142

984 984

3 347 232

1 010 406

20 

aktíva

vlastné imanie

finančné účty

ROE

ROA

dlh/VI

31.12.2010

12 566 550

477 333

210 574

strata

strata

25

31.12.2011

33 999 083

4 906 114

1 434 095

strata

strata

6

30.6.2012

76 431 588

6 511 978

3 797 104

15,13%

1,29%

11Ako možno spozorovať, do polovice roka 2012 sa výrazne zvýšili tržby a tým pádom spoločnosť za prvý polrok 2012 vykázala čistý zisk vo výške 984 984 EUR. Avšak v prvej polovici roku 2012 došlo k predaju niektorého dlhodobého majetku, čo navýšilo výnosy o 1 032 775 EUR a tento predaj teda trochu skresľuje výšku zisku. Tak isto nastala aj výrazná zmena v aktívach, hlavne v položkách dlhodobého hmotného majetku, lenže ani nie tak v reálnych prírastkoch majetku, ale v precenení majetku na reálnu hodnotu. V dôsledku toho nastala aj výrazná zmena vlastného imania v roku 2011 spôsobená precenením už spomínaného hmotného majetku a toto precenenie je v súvahe uvádzané medzi položkami vlastného imania ako „rezerva z precenenia majetku“, čomu ja sám veľmi nerozumiem.

Pre investora dôležitý ukazovateľ „čistý dlh/EBITDA“ možno charakterizovať, že za koľko rokov je firma schopná splatiť existujúce záväzky po odpočítaní peňažných prostriedkov spoločnosti z aktuálnej výšky zisku upraveného o daň, nákladové úroky a odpisy.

Ukazovateľ „dlh/vlastné imanie“ vyjadruje aký podiel vlastného kapitálu a dlhu spoločnosti sa používa na financovanie aktív. V odvetví v akom emitent pôsobí sú hodnoty tohto ukazovateľa podľa mňa vysoké. Privysoké financovanie cudzími zdrojmi spôsobuje odliv nemalej časti peňažných prostriedkov na splácanie úrokových nákladov. 

 

nákladové úroky

výnosové úroky

31.12.2010

91 376

27 290

31.12.2011

688 390

13 720Celková suma dlhodobých a krátkodobých úverov skupiny predstavuje k 31.12.2011 17 177 129 EUR a 14 211 636 EUR z týchto úverov pochádza z J&T Banky. Podľa môjho názoru, prostriedky získané predajom dlhopisov sa použijú práve na refinancovanie, resp. predčasné splatenie tohto úveru J&T Banke.

K samotným dlhopisom a emitentovi dlhopisov by to bolo asi tak všetko a je už na zvážení každého osobne, či svoje investičné portfólio obohatí o dlhopisy ESIN group. Tieto dlhopisy sú síce ľahko dostupné pre retailových investorov a možno aj atraktívne, ale treba naozaj zvážiť, či úrok 7,50% p.a. je dostatočným pre podstúpenie rizika investovať do týchto dlhopisov.

Podrobnosti k dlhopisu Esin nájdete tu.

Prehľad ďalších dlhopisov je tu.


Esin group, ďalší spôsob ako zaplátať diery v Tatrách a predajú to retailu, pretože skúsený investor by sa o takýto brak ani nezaujímal Pridal: Peter dňa 22.02.2013 o 22:15

Je to vôbec možné, že pri daňovom záväzku cez 7mil.E im NB dala povolenie na predaj dlhopisov?
Záväzok je zverejnený vo výročnej správe spoločnosti. Pridal: Vlado dňa 23.05.2013 o 13:53

To je zle pochopené. Je to odložený daňový záväzok,
ktorý sa neplatí. Je to účtovný výraz.
Treba rozumieť účtovníctvu, pán Vlado. Pridal: Mária dňa 23.05.2013 o 19:13

Skvelý článok Pridal: robo dňa 13.06.2013 o 10:47
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:4 Komentáre Galéria (1)

Súvisiace články

Dlhopis JTFG III ako solídna investícia?

wednesday
21.08.2013
Dlhopisy | martin.gulka

Výnosy zahraničných High Yield dlhopisov sú vyššie ako slovenské

monday
12.08.2013
Dlhopisy | koysjuraj

High yield bonds - sú všetky „prašivé dlhopisy prašivé“?

sunday
11.08.2013
Dlhopisy | koysjuraj

Korporátne dlhopisy

tuesday
12.02.2013
Dlhopisy | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)