Úroky v bankách a inflácia – história od roku 1998

09.07.2013  /  Martin Gulka
financie-uvery-poistenie-ako-investovat

V dvoch predchádzajúcich článkoch sme sa zaoberali aktuálnymi úrokmi na sporiacich účtoch a najvyššie úročených termínovaných vkladoch. Úroky za ktoré si ukladáme v banke peniaze dnes sú veľmi nízke. Preto je zaujímavé pozrieť sa na históriu – za aké úroky sme ukladali peniaze na bankových vkladoch v minulosti.

 

Ku koncu mája 2013 sa v bankách nachádzalo vyše 19,958 miliardy EUR netermínovaných vkladov a 19,856 miliardy EUR vkladov s dohodnutou splatnosťou. Z toho najväčší podiel tvoria vklady obyvateľov, potom vklady nefinančných spoločností a tretí najväčší objem predstavujú vklady verejnej správy.

 

Zaujímavým údajom nie je len aktuálny stav celkového objemu vkladov v bankách, ale najmä vývoj priemerných úrokových sadzieb na jednotlivých vkladoch, ktorý je možné vidieť v tabuľke nižšie. V tabuľke sú uvedené úrokové sadzby stavov vkladov, to znamená úroky nie len na novo prijatých vkladoch v sledovanom období, ale aj vkladov prijatých pred sledovaným obdobím, ktorých viazanosť ešte pretrvávala.

 

Červeným sú vyznačené úroky nižšie než inflácia a čiernym tie, ktoré prekonali infláciu.

 

Prehľad úrokových sadzieb na vkladoch podľa viazanosti a porovnanie s infláciou:

 

V časoch, keď som sa ja ešte učil čítať, písať a počítať boli úrokové sadzby na vkladoch naozaj vysoké. Banky v roku 1998 nevyhnutne potrebovali hotovosť a nemali likviditu, preto ponúkali tak vysoké úrokové sadzby. Úrokové sadzby na termínovaných vkladoch s  trojmesačnou viazanosťou boli vyššie ako úrok na vklade s ročnou viazanosťou.  Keď sa pozrieme na infláciu, taki niektoré viazanosti v konkrétnych rokoch prekonali rast cien tovarov. Vo väčšine prípadov však inflácia bola vyššia ako úroky a vkladatelia v bankách v čistom (reálnom vyjadrení) nezarobili. 

 

Grafický vývoj priemerných úrokových sadzieb na vkladoch:

 

 

Ďalšia tabuľka zase zobrazuje vývoj celkového objemu vkladov (stavy) podľa viazanosti v absolútnom vyjadrení. Je možné vidieť, že vklady na bežných účtoch z roka na rok narastajú. Tak isto narastali aj objemy vkladov s viazanosťou, no pri nich je možné spozorovať aj výraznejšie medziročné poklesy objemov. To je pravdepodobne spôsobené tým, že boli časy, kedy boli atraktívnejšie vklady s veľmi krátkou viazanosťou (najmä v minulosti) a inokedy zas boli atraktívnejšie vklady s niekoľkoročnou viazanosťou. Tak isto si je možné všimnúť, že vklady s viazanosťou do 1 roka boli vždy uprednostňované pred vkladmi s niekoľkoročnou viazanosťou.

 

Vývoj celkového objemu vkladov (stavy) podľa viazanosti:

 

Grafický vývoj objemu viazaných a neviazaných vkladov:

 

Tak ako každoročne narastal stav obeživa na Slovensku, tak isto narastal aj stav vkladov splatných na požiadanie, ale aj stav viazaných vkladov. V posledných rokoch sú objemy neviazaných vkladov a objemy viazaných vkladoch zhruba rovnaké, no na prelome storočia viazané vklady výrazne prevyšovali neviazané vklady. To bolo spôsobený tým, že v tom čase neexistovali sporiace účty, ale existovali termínované vklady s veľmi nízkymi viazanosťami, ktoré boli sedemdňové, mesačné, alebo trojmesačné a ponúkali vysoký úrok. A druhý dôvod je samozrejme aj ten, že v tom čase niektorí ľudia nemali zriadený ani bežný účet.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk