Fondy v treťom pilieri nevyberajte podľa názvu

02.09.2013  /  Martin Gulka

Rovnako ako v druhom pilieri, tak aj v doplnkovom dôchodkovom sporení, dokážu názvy fondov zavádzať.  Preto je potrebné pozrieť sa na portfólo fondu a až potom zvážiť, ktorý fond je pre nás vhodný. V súčasnosti DDSky ponúkajú spolu 11 príspevkových fondov. Niektoré z nich sa síce nazývajú akciovými, no v skutočnosti ide o zmiešané, či dokonca dlhopisové fondy.

 

Doplnkové dôchodkové sporiteľne sú spoločnosti spravujúce doplnkové dôchodkové fondy – tzv. tretí pilier dôchodkového poistenia. V súčasnosti na Slovensku pôsobia 4 doplnkové dôchodkové sporiteľne. Každá DDS vytvára najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond a jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond. Prostriedky každého sporiteľa sa zhodnocujú v príspevkovom fonde a do výplatného fondu by sa previedli iba v prípade žiadosti o vyplácanie dočasného doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku. V nasledujúcej tabuľke uvidíte aktuálne príspevkové fondy a ich štruktúru investícií:  

 

Príspevkové fondy tretieho piliera, ich portfóliá rozdelené podľa tried aktív a naše zaradenie (typ fondu):

Typ fond​u – je naše vlastné zaradenie, ktoré sme zvolili podľa štruktúry portfólia.

 

Z tabuľky je vidieť, že iba jeden z týchto fondov možno nazvať akciovým, pretože investície do akcií zvyšných „akciových fondov“ nepresahujú ani len 50% z celkových investícií. Pohľad na tabuľu pomôže každému, kto uvažuje o treťom pilieri, alebo o prestupe do iného fondu, pretože z nej je ihneď zrejmé, aké v skutočnosti fondy sú.  Pre ešte hlbší prehľad uvediem niečo viac o portfóliách jednotlivých fondov.

 

Globálny akciový fond AXA

 

Z oficiálneho názvu fondu by si hneď každý myslel, že sa jedná o akciový fond, avšak investície do akcií nepresahujú ani 50% z celkových investícií. Druhou skoro rovnako veľkou položkou sú dlhopisové investície, z ktorých najväčšiu časť tvoria slovenské štátne dlhopisy. Čo sa týka akcií, tak najväčšie položky sú investície do tzv. ETFs. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 15,5 mil. EUR.

 

Príspevkový doplnkový fond AXA

 

Najväčšiu časť investícií fondu predstavujú investície do dlhopisov (74%) a zvyšok tvoria akciové a peňažné investície, preto tento fond označujeme za dlhopisový. Aj v tomto fonde najväčšiu časť dlhopisových investícií tvoria slovenské a následne české štátne dlhopisy. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 147,5 mil. EUR.

 

Konzervatívny príspevkový fond ING Tatry – Sympatia

 

My sme tento fond označili ako peňažný, pretože peňažné investície tvoria z celkových 27% a z dlhopisových investícií je zhruba polovica splatná do 1 roka. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 69 mil. EUR.

 

Vyvážený príspevkový fond ING Tatry – Sympatia

 

Fond prioritne investuje do dlhopisov v rôznych splatnostiach (aj nad 10 rokov). Vo fonde sa však nachádzajú aj akciové investície – najväčšiu časť tvoria investície do akciových indexov prostredníctvom ETFs. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 398,5 mil. EUR.

 

Rastový príspevkový fond ING Tatry – Sympatia

 

Asi jediný zo všetkých príspevkových fondov, ktorý sa dá označiť ako akciový, pretože investície do akcií presahujú 60% celkových investícií fondu. Zvyšok tvoria investície do dlhopisov a peňažné investície. Najväčšie akciové investície sú investície do ETFs kopírujúce európske akciové indexy. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 16,8 mil. EUR.

 

Stabilita akciový príspevkový fond

 

Tento fond má síce v oficiálnom názve „akciový“, lenže investície do akcií predstavujú len zhruba 3% z celkových investícií fondu. Najväčšiu časť tvoria dlhopisy (65%), potom nasledujú peňažné investície (20%) a investície do podielových listov (12%). Čistá hodnota fondu je len niečo vyše 1 mil. EUR.

 

Stabilita príspevkový fond

 

Investície do dlhopisov predstavovali vyše 85% z celkových investícií fondu. Zvyšok tvorili peňažné investície, investície do ETFs a investície do iných investičných fondov. Z toho dôvodu sme tento fond zaradili medzi dlhopisové. Fond investuje najmä do európskych dlhopisov. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 219 mil. EUR.

 

Konzervatívny príspevkový fond DDS Tatrabanky

 

Fond investuje najmä do dlhopisov s kratšou dobou splatnosti. Medzi najväčšími investíciami sa nachádzajú slovenské dlhopisy a slovenské bankové dlhopisy. Čistá hodnota majetku je vyše 8,5 mil. EUR.

 

Zaistený príspevkový fond DDS Tatrabanky

 

Tento fond sa od konzervatívneho veľmi neodlišuje. Štruktúrou investícií sa dosť podobajú, odlišnosť je len v tom, že v tomto fonde sa nachádzajú aj dlhopisy s dlhšou dobou splatnosti. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 17,5 mil. EUR.

 

Rastový príspevkový fond DDS Tatrabanky

 

Tento fond, ktorý sme označili ako zmiešaný, investuje do akcií, dlhopisov a inštrumentov peňažného trhu. Pri pohľade na štruktúru najväčších investícií vidíme, že ide o fond fondov. Do akcií investuje prostredníctvom podielových listov fondov Tatra Asset Managementu. Avšak jeho malú časť tvoria aj investície do akciových ETFs ako v predchádzajúcich prípadoch. Vo fonde sa nachádzajú aj investície do realitných fondov. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 60,3 mil. EUR.

 

Vyvážený príspevkový fond DDS Tatrabanky

 

Tento fond sme zaradili medzi zmiešané, keďže fond investuje nielen do dlhopisov, ale v značnej miere aj do akcií a do realitných fondov. Z dlhopisových investícií sú to najmä investície do slovenských bankových dlhopisov a slovenských štátnych dlhopisov. Z akciových investícií sú to opäť investície do podielových listov akciových fondov TAM. Čistá hodnota majetku fondu je vyše 308,7 mil. EUR.

 

Či sa oplatí sporiť si na dôchodok v treťom pilieri závisí hlavne od toho, či dostávate aj príspevky od zamestnávateľa. Ak nie, tak poplatky a obmedzenia v treťom pilieri sú príliš nevýhodné na to, aby ste si do neho sporili sami. V ďalšom článku porovnáme poplatky dôchodkových správcovských spoločností s klasickými slovenskými správcovskými spoločnosťami, kde ukážeme či sa viac oplatí sporiť v treťom pilieri, alebo v klasických fondoch.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk