Poplatky v treťom pilieri sú vyššie ako u bežných fondov

03.09.2013  /  Martin Gulka

V predchádzajúcom článku zameranom na tretí pilier som rozobral portfóliá fondov kde sme zistili, že názvy fondov nesedia so zložením ich portfólií. Preto sme si fondy DDS zaradili do skupín podľa toho, aké aktíva majú naozaj v majetku. 

 

Ďalej porovnáme poplatky doplnkových dôchodkových fondov spravovaných DDS-kami s poplatkami bežných podielových fondov, ktoré spravujú klasické správcovské spoločnosti. Podľa zákona o DDS má doplnková dôchodková spoločnosť nárok na tieto druhy odplát:

DDSky si teda účtujú poplatok za správu a k tomu ešte aj poplatok za zhodnotenie. Bežné podielové fondy majú rovnako poplatok za správu, ale poplatok za zhodnotenie už nemajú. Účtujú si však vstupné poplatky.

 

V predošlom článku som upozornil taktiež nato, že názov fondu môže potenciálneho sporiteľa zavádzať. Ak sa niektorý z fondov nazýva akciovým, treba si overiť, aký podiel z celkových investícií predstavujú investície do akcií. V skutočnosti sa totiž môže jednať o zmiešaný, či dokonca dlhopisový fond. My sme si všetkých 11 doplnkových dôchodkových fondov rozdelili podľa tried aktív na zmiešané, dlhopisové a peňažné a v týchto triedach si ich porovnáme s podobnými slovenskými podielovými fondmi. Ako akciový sme označili iba jeden doplnkový dôchodkový fond.

 

Zmiešané fondy

 

Prvá tabuľka zobrazuje zmiešané fondy DD-Siek a majetkovou štruktúrou najpodobnejšie slovenské podielové fondy. V priemere vychádza ročný poplatok za správu u podielových fondoch nižší, ale medzi podielovými fondmi sa nájdu aj drahšie fondy ako fondy u DDS-iek. Sú to napríklad Optimal Balaced od Alico Funds alebo Kapital od IAD Investments.  Tieto dva fondy si účtujú za správu až 2,50% ročne. Zaujímavé je porovnať si Rastový príspevkový fond DDS Tatrabanky a Harmonic fond TAM (spoločnosti patriace pod rovnakú materskú spoločnosť), ktoré sa štruktúrou majetku dosť podobajú, avšak pri odplate za správu možno zaznamenať výrazný rozdiel.

 

Porovnanie poplatkov za správu zmiešaných fondov:

 

Dlhopisové fondy

 

Druhou porovnávacou skupinou sú dlhopisové fondy. DDS-ky ponúkajú dokopy 5 fondov, ktoré sme označili ako dlhopisové, a priemerný poplatok za správu týchto fondov vychádza zhruba 2%. U podielových fondov sa mi podarilo nájsť 7 alternatív k týmto dôchodkovým fondom a ich priemerný poplatok za správu vychádza 1,14%. Tu je zrejmé, že dlhopisové fondy v treťom pilieri sú drahé, resp. sú drahšie ako dlhopisové podielové fondy.

 

Porovnanie odplát za správu dlhopisových fondov:

 

Peňažné fondy

 

Nasledujúcou skupinou sú peňažné fondy. DDS-ky ponúkajú 2 fondy, ktoré sme nazvali peňažnými. Konzervatívny príspevkový fond od ING Tatry – Sympatia si účtuje za správu 0,096% ročne a Konzervatívny príspevkový fond DDS Tatrabanky si účtuje za správu 1,26% ročne. Aj k týmto fondom je možné nájsť alternatívy u podielových fondov. Všetky sú síce lacnejšie ako peňažný fond od DDS Tatrabanky, ale ani jeden nie je tak lacný ako Konzervatívny príspevkový fond od ING Tatry – Sympatia. Treba si však uvedomiť, že tieto fondy majú nižšie poplatky, pretože ich výkonnosť bude vždy na úrovni sporiacich účtov a bankových vkladov do jedného roka.

 

Porovnanie odplát za správu peňažných fondov:

 

Akciové fondy

 

Zo všetkých 11 príspevkových doplnkových dôchodkových fondov sme iba jeden označili za akciový fond, a to Rastový príspevkový fond ING Tatry – Sympatia. Tento fond si za správu účtuje 2,34% p.a., čo síce nie je málo, ale medzi podielovými fondami sa nájdu aj také, ktoré si účtujú 2,50%-3,00%.

 

Porovnanie odplát za správu akciových fondov:

 

U všetkých poplatkoch samozrejme platí, že čím je nižší, tým lepšie. Avšak ako som už spomenul, pri výbere fondu sa treba riadiť aj tým, do akých aktív fond investuje a či názov fondu je adekvátny vzhľadom k investičnému portfóliu.

 

Fondy v treťom pilieri sú drahšie ako bežné fondy a tento spôsob sporenia sa oplatí hlavne v tom prípade, ak do vášho fondu prispieva aj váš zamestnávateľ. Pri sporení v dôchodkovom fonde treba počítať aj s odplatou za zhodnotenie majetku, ktorá sa v tabuľkách nenachádza, pretože ju nie je možné stanoviť ako ročný poplatok v percentuálnom vyjadrení.

 

Bežné podielové fondy sú v priemere lacnejšie ako fondy doplnkového dôchodkového sporenia. Okrem nižších poplatkov za správu si ich správcovia neúčtujú poplatky za zhodnotenie. Na druhú stranú však treba rátať so vstupnými, príp. výstupnými poplatkami.

 

Nedávno SME informovalo o tom, že Viera Tomanová je proti znižovaniu poplatkov v DDS-kách. Vraj by to mohlo ohroziť funkčnosť tretieho piliera. Ako je potom možné, že klasické správcovské spoločnosti, ktoré sú často krát súčasťou rovnakej bankovej skupiny ako DDS-ka, dokážu fungovať s nižšími poplatkami?

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk