Finanční žraloci – kto z nich je najziskovejší?

02.12.2013  /  Martin Gulka

Koľko zarobili finanční žraloci v roku 2012? Je ich ziskovosť naozaj taká vysoká ako si bežbí ľudia myslia? Keď sme pred rokom publikovali článok o finančných žralokoch, tak sme sa pred jeho zverejnením spýtali čitateľov na facebooku, aké zhodnotenia môžu mať naše finančné skupiny. Najčastejšie odpovede boli v stovkách percent a objavili sa aj tipy so zhodnotením v tisíckach percent.

 

Povesť finančných skupín síce ďaleko prevyšuje ich reálne výsledky, neznamenáto však, že sa im darí zle. Pozrime sa bližšie na výsledky českých a slovenských finančných žralokov (lepšie povedané holdingov):

J&T Finance Group

 

Dcérske spoločnosti holdera J&T Finance Group pôsobia najmä na slovenskom a českom kapitálom trhu. Okrem finančníckych aktivít sa skupina realizuje aj v turizme a cestovnom ruchu, v developerstve, v energetike, či v médiách.

 

Niet sa potom čomu čudovať, že hodnota aktív celej skupiny presahuje 5,7 mld. EUR. Z toho vlastný kapitál činí iba 750 mil. EUR, čo je zhruba 13% z celkových aktív. Skupina pracuje s vysokým dlhom – pákový efekt. Zadlženosť skupiny v priemere predstavuje cca 80%, čo je pre skupinu s finančnými aktivitami relatívne prirodzené. Záväzky skupiny sa dajú prirovnať aj k vlastnému kapitálu. Priemer tohto ukazovateľa (D/E) za posledných šesť rokov je 5,53. To znamená, že v priemere sú záväzky spoločnosti 5,53 vyššie ako vlastný kapitál spoločnosti. Ak teda spoločnosť funguje s vysokým dlhom, automaticky by mala vykazovať vysoké rentability vlastného kapitálu (ROE). V prípade J&T Finance Group to v priemere vychádza 11,25%, čo nie je zlý výsledok, ale pri tak vysokej páke by to malo byť viac. Ak by však spoločnosť nepracovala s tak vysokou finančnou pákou, ale prevažne s vlastnými zdrojmi, vykazovala by zhodnotenia v priemere iba 1,80%, čo je asi aktuálny výnos na termínovaných vkladoch v bankách.

 

Pre veriteľov skupiny je okrem iných ukazovateľov dôležitý najmä ukazovateľ „Dlh/EBITDA“, ktorý poskytuje informáciu o schopnosti spoločnosti splácať svoj dlh z prevádzkového zisku (EBITDA). Z dôvodu vysokej zadlženosti skupiny sú tieto hodnoty vysoké, avšak nie kritické.

 

Výsledky a ukazovatele skupiny J&T Finance Group, a.s.:

 

Penta Investments Limited

 

Penta je taktiež veľmi známou skupinou. Skupina pôsobí takmer v celej strednej Európe a špecializuje sa najmä na investície v private equity a real estate. Keďže táto skupina nie je až tak veľmi orientovaná na finančnícky segment ako skupina J&T, jej zadlženie je o niečo nižšie. V priemere záväzky skupiny predstavujú dvojnásobok vlastného kapitálu. Čo sa týka hodnoty aktív a vlastného kapitálu, v tabuľke možno zaznamenať výrazný prepad v hodnote aktív v roku 2012. Ide však len o zmenu oceňovania a vykazovania v dôsledku zmeny sídla spoločnosti. Viac informácií o zmene sídla v tomto článku.

 

Skupina zmenou oceňovania na „fair value“ si jednak výrazne znížila pomer celkovej zadlženosti a tak isto si aj zvýšila hodnotu vlastného kapitálu.

 

Čo sa týka rentability, tak skupina v porovnaní s J&T vykazuje lepšie zhodnocovania ako aktív, tak aj vlastného kapitálu. Vynímajúc posledný rok, skupina dosahovala v priemere návratnosť vlastného kapitálu vo výške 12% a návratnosť aktív 3,78% (s rokom 2012 by to bolo 4,58%). Skupina sa môže pochváliť pravidelným a pomerne stabilným rastom vlastného kapitálu.

 

Výsledky a ukazovatele skupiny Penta Investments Limited:

 

Agrofert

 

Agrofert je top česko-slovenský potravinársky, poľnohospodársky a chemický holding. Agrofert má pod sebou vyše 200 dcérskych spoločností, ktoré dokopy zamestnávajú asi 28 000 ľudí.

 

Zo všetkých štyroch porovnávaných spoločností je Agrofert najmenej zadlženou skupinou.   Možno povedať, že skupina svoje činnosti v priemere financuje cudzími a vlastnými zdrojmi v pomere 1:1.  Priemernú návratnosť kapitálu (14,81%) má aj napriek tomu vyššiu ako mali  J&T a Penta. Priam ukážkové hodnoty generuje ukazovateľ „čistý dlh/EBITDA“. Jednoducho povedané, skupina by všetky svoje úvery a iné dlhy dokázala splatiť jedným ročným prevádzkovým ziskom. Agrofert ako ručiteľ alebo dlžník pôsobí na základe týchto výsledkov veľmi dôveryhodne. Skupina sa okrem toho môže pýšiť pravidelným a pomerne stabilným rastom vlastného kapitálu.

 

Výsledky a ukazovatele skupiny Agrofert Holding (v CZK):

 

PPF Group N.V.

 

PPF Group možno označiť za najväčšieho žraloka. Spoločnosti tvoriace túto obrovskú skupinu, v ktorých je PPF majoritným, alebo minoritným akcionárom, pôsobia najmä v strednej a východnej Európe, a to v odvetviach finančníctva, realít, energetiky, biotechnológií, poľnohospodárstva, alebo v ťažbe nerastných surovín.

 

K 31.12.2012 predstavovala hodnota aktív PPF Group vyše 21,5 mld. EUR, čo je neskutočný objem. Skupina vykazuje priemernú návratnosť aktív 6% a priemernú návratnosť vlastného kapitálu 19,54%. V tabuľke sa však nachádzajú určité extrémy (najmä zisk 2008 – predaj podielu v skupine CZI Holdings) skresľujúce tieto priemery. Na základe objemu aktív možno PFF Group označiť za najväčšiu finančnú skupinu pôsobiacu na česko-slovenskom trhu.

 

Výsledky a ukazovatele skupiny PPF Group N.V.:

 

V súvislosti s finančnými skupinami si veľa ľudí ihneď predstaví obrovské zisky a podnikateľskú nesmrteľnosť, no pravda je taká, že všetky tieto skupiny fungujú s niekoľkonásobkom dlhu voči vlastnému kapitálu a fungovať s tak vysokým dlhom nie je jednoduché. Pre súhrnné záverečné porovnanie vybraných ukazovateľov prikladám ešte poslednú tabuľku, v ktorej si možno porovnať rentability, ukazovatel dlhu k vlastnému kapitálu a priemerné ročné zhodnotenie kapitálu.

 

Porovnanie ROE, ROA, D/E a priemerného ročného zhodnotenia vlastného kapitálu za posledných 5 rokov všetkých štyroch skupín:

 

 

S návratnosťou vlastného kapitálu je na tom, podľa mňa, najlepšie Agrofert, pretože táto skupina využíva najnižšiu páku a aj napriek tomu dokáže vykázať druhú najlepšiu návratnosť vlastného kapitálu.

 

Okrem návratnosti/rentability je potrebné pozerať aj na medziročný nárast vlastného kapitálu. Ak spoločnosť svoje zisky reinvestuje a použije ich na ďalší rozvoj, spoločnosť posilňuje svoju kapitálovú základňu.  V tabuľke je uvedené aj priemerné ročné zhodnotenie kapotálu, čo znamená, akým tempom sa za posledných 5 rokov zhodnocoval vlastný kapitál skupiny, ak skupina svoje zisky reinvestovala. Nie dobre je na tom skupina JTFG, ktorá za posledných 5 rokov zhodnocovala svoj kapitál len 4%-ným tempom, čo je veľmi málo (v roku 2012 bolo D/E až 6,67). Naopak, veľmi dobré zhodnotenia vlastného kapitálu doteraz vykazovali všetky tri ostatné skupiny. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk