Druhý pilier v roku 2013 – zmeny vo fondoch zvýšili výnosy

30.12.2013  /  Martin Gulka

Za rok 2013 bolo uskutočnených niekoľko výrazných zmien týkajúcich sa fondov druhého piliera. Fondy sa menili, rušili a spájali. Výraznejšie sa menili aj portfóliá fondov a odrazilo sa to aj na výnosoch.

 

AXA DSS zlúčila svoj zmiešaný fond s akciovým a tak v súčasnosti AXA DSS spravuje iba tri dôchodkové fondy. Allianz DSS zas zlúčila svoj zmiešaný  a indexový fond s akciovým a tak Allianz DSS v súčasnosti spravuje iba dva fondy. Medzi ďalšie výrazné zmeny možno zaradiť aj to, že niektoré fondy začali svoje portfóliá výrazne prispôsobovať názvom fondov. To znamená, že akciové fondy, ktoré nevlastnili žiadne akcie alebo len málo, začali výraznejšie navyšovať akciovú zložku a tým naberať na svojej atraktivite. V nasledujúcich tabuľkách je možné spozorovať ako sa zmenila štruktúra majetku fondov od konca decembra 2012 do konca novembra 2013.

 

Zmeny portfólií dlhopisových fondov druhého piliera za rok 2013:

 

 

Zmeny portfólií zmiešaných fondov druhého piliera za rok 2013:

 

 

Zmeny portfólií akciových fondov druhého piliera za rok 2013:

 

 

Kým ku koncu decembra 2012 všetky akciové fondy držali vo svojich portfóliách žiadne alebo iba zanedbateľné množstvo akcií, teraz ku koncu novembra 2013 je bilancia majetku výrazne lepšia. Tak isto aj zmiešané fondy zaradili do svojich portfólií akcie na úkor peňažných investícií. U dlhopisových fondov možno zaznamenať zvýšenie podielu dlhopisov na úkor peňažných investícií a štruktúru indexových fondov neuvádzam, pretože tam sa nič zásadné nezmenilo. U všetkých indexových fondov tvoria skoro 100% akciové indexy.

 

Najväčšie zmeny v štruktúre majetku fondov nastali po apríli 2013, kedy boli do garantovaných fondov presunutí všetci sporitelia, ktorí prostredníctvom návratky neprejavili záujem zostať v negarantovaných fondoch. Až po tomto presune sporiteľov a majetku začali byť akciové fondy konečne akciovými (ale nie úplne) a zmiešané fondy začali byť naozaj zmiešanými. Dnes už sú niektoré akciové a zmiešané fondy o dosť zaujímavejšie, avšak stále existuje veľký priestor k tomu, aby tieto fondy ešte zvyšovali akciovú zložku v celkovom portfóliu.

 

Poaprílový presun sporiteľov a majetku možno spozorovať aj pri analýze čistej hodnote aktív (NAV) fondov. Všimnite si, že výrazne narástla NAV u garantovaných dlhopisových fondov a ako sa znížila u ostatných negarantovaných fondov. To znamená, že ľudia neprejavili záujem zostať v negarantovaných fondoch a tak boli ich úspory automaticky presunuté do garantovaného fondu.

 

Čistá hodnota aktív fondov druhého piliera:

 

Zároveň je možné z tabuľky vidieť, že výrazne sa zvýšila NAV aj u indexových fondov. To svedčí o tom, že sporitelia si uvedomili výhody sporenia si v indexovom fonde a veľká časť sporiteľov si začala tento rok v tomto type fondu sporiť.

 

Nebolo by na škodu sa ešte pozrieť aj na výnosy jednotlivých akciových a zmiešaných fondov v tomto roku. V tomto prípade však bude lepšie, ako zhodnotenie budeme počítať na obdobie od januára do júna a na obdobie od júna do 23. decembra. Totiž od apríla 2013 začali jednotlivé negarantované fondy postupne meniť štruktúru svojich portfólií (navyšovať zložku akcií) a tak paralelne sa týmto fondom vytvoril priestor pre lepšiu výnosnosť. Jednoducho povedané – pozrieme sa na výnosy fondov pred zmenou a výnosy fondov po zmene.

 

Výnosy akciových fondov druhého piliera za rok 2013:

 

Historické výnosy dôchodkových fondov rok po roku po započítaní inflácie si môžete pozrieť v našom staršom článku

 

Ako možno z tabuľky vidieť, akciové fondy po svojej reštrukturalizácií dosiahli oveľa lepšie výnosy ako v prvom polroku 2013, kedy tieto fondy nemali vo svojich portfóliách žiadne akcie. Akciám sa v roku 2013 nadpriemerne darilo, čo sa v budúcich rokoch nemusí opakovať. K akciám sa tiež viazne vyššia volatilita. Ale bez väčšieho zastúpenia akcií v portfóliu by fondy nemali potenciál na dosahovanie slušných výnosov.

 

Výnosy zmiešaných fondov druhého piliera za rok 2013:

 

To isté platí aj u zmiešaných fondov. Tieto fondy ku koncu roka 2012 nemali vo svojich portfóliách žiadne akcie (alebo máličko), no tento rok sa akciová zložka v zmiešaných fondoch navýšila od 20% do 35%. Táto zmena sa následne odzrkadlila aj vo výnosoch. S akciami sa zmiešaným fondom darilo v roku 2013 lepšie ako iba s dlhopismi a peňažnými investíciami. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk