Slovenské podnikové dlhopisy a HZL

31.01.2014  /  Martin Gulka

Na portáli Finstat.sk si je možné, okrem iného, pozrieť podľa časového sledu, ktoré slovenské spoločnosti emitovali dlhopisy. V zozname nájdete korporátne dlhopisy slovenských podnikov a tak isto aj hypotekárne záložné listy emitované slovenskými bankami. Vo Finstate sú tak isto k dispozícií všetky náležitosti a potrebné údaje k jednotlivým dlhopisom a v tomto článku si orientačne prejdeme dlhopisy emitované v poslednom období. Ide o to, že s niektorými z týchto dlhopisov sa môžete stretnúť. Môžu vám byť ponúknuté ako investícia, a preto je dobré, aby ste mali aspoň nejaký prehľad o týchto dlhopisoch. Nie všetky emitované dlhopisy sú obchodované na burze a nie všetky musia mať zverejnený aj prospekt emitenta, a práve vtedy si musíte všetky informácie o emitentovi zistiť sami. Finstat je portál, kde môžete na jednom mieste získať informácie nielen o jednotlivých emisiách, ale aj o emitentoch samotných. Za posledný mesiac boli zverejnené tieto podania týkajúce sa emisných podmienok dlhopisov:

Dňa 2.1.2014 bolo zverejnené podanie emisných podmienok Tatra banky pre svoju emisiu hypotekárnych záložných listov. Ide o dlhopisy s menovitou hodnotou 10 000 EUR, výnosom 1,25 % p.a. a s termínom splatnosti 19. mája 2017. Celková hodnota emisie predstavuje 40 mil. EUR a vydávanie dlhopisov prebieha od 19. decembra 2013. Zobrazenie celého zverejnenia vo Finstate si je možné pozrieť tu.

O týždeň neskôr, 9.1.2014 boli zverejnené emisné podmienky investičnej spoločnosti Across Finance, a.s.. Ide o zverejnenie emisných podmienok dlhopisu Dlhopis Across Finance 4. Tieto dlhopisy s menovitou hodnou 1 000 EUR, výnosom 6,50% p.a. a termínom splatnosti 12. decembra 2016 sa vydávajú od 12. decembra 2013. Výťažok z emisie má byť použitý na financovanie činnosti emitenta a osôb majetkovo alebo personálne prepojených s emitentom. Tieto dlhopisy od spoločnosti Across Finance sú prevažne určené pre privátnych klientov spoločnosti. Neobchodujú sa ani na burze, realizujú sa neverejným predajom.

Ďalšie dve zverejnenia z 9.2.2013 sú od ČSOB Leasing, a.s., ktorá emituje dlhopisy v menovitej hodnote 100 000 EUR a v množstve 3 500 kusov. V tomto prípade ide o špecifický typ emisie (financovanie v rámci bankovej skupiny) a s týmito dlhopismi sa určite nestretnete.

S ďalšou emisiou hypotekárnych záložných listov prišla Sberbank. Tá emitovala HZL s menovitou hodnou 1 000 EUR v počte 20 000 kusov, výnosom 1,50% p.a. a dátum splatnosti 18.12.2017. Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je šesť mesiacov od dátumu začiatku vydávania, t.j. od 18.12.2013 do 18.06.2014.

S emisiou korporátnych dlhopisov prišla v januári 2014 aj spoločnosť Bavint, s.r.o.. Emitentom je firma málo komu známa. Ide o investorskú, developerskú spoločnosť, ktorá má realizovať stavbu tzv. Slovanov. Pravdepodobne ide o spoločnosť blízku skupine Penta. Dlhopis Rača 01 má menovitú hodnotu 1 000 EUR a najvyššia suma menovitých hodnôt je 7 100 000 EUR. Výnos dlhopisu je 4,50% p.a. a dátum splatnosti je 13.7.2015, takže ide o relatívne krátku dobu splatnosti. Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na žiadnej burze a pravdepodobne budú ponúkané klientom Privatbanky.

S emisiou dlhopisov prišla aj Západoslovenská energetika. Tá emitovala hneď dve emisie. Séria č. 1 v celkovej hodnote 315 mil. EUR, výnosom 2,875 % p.a. a dátumom splatnosti 14. októbra 2018. Séria č. 2 v celkovej hodnote tiež 315 mil. EUR, výnosom 4 % p.a. a dátumom splatnosti 14. októbra 2023. Obe emisie sú prijaté na obchodovanie na zahraničnej burze Irish Stock Exchange. Výťažok emisie sa má pravdepodobne použiť na vyplatenie tzv. superdividendy akcionárom, ktorým je aj slovenský štát.

Zatiaľ posledné zverejnenie emisných podmienok dlhopisov v tomto roku sa spája so spoločnosťou Fortbet Funding, s.r.o.. Táto spoločnosť už dlhopisy emitovala minulý rok, ale v českých korunách. Aktuálna emisia má názov Fortbet EUR 02.  Ide o dlhopisy, ktoré budú pravdepodobne prijaté aj na obchodovanie na burze cenných papierov v Bratislave. Dlhopisy sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením istej cyperskej spoločnosti, ktorá je zároveň materskou spoločnosťou emitenta. Zdroje získané upísaním emisie emitent použije na poskytnutie úveru ručiteľovi, ktorý tieto peniaze poskytne ako úver spoločnosti Penta Investments Limited. Ide o dlhopisy s menovitou hodnotu 1 000 EUR, výnosom 5,00% p.a. a dátumom splatnosti 13.01.2017.

Ako ste mali možnosť vidieť, za posledný mesiac, dva máme až 9 emisí dlhopisov, ktorých emitentom sú slovenské spoločnosti. Na Finstate však môžete nájsť zverejnenia až od augusta 2011. Všetko sú to aktuálne (ešte nesplatené) emisie a momentálne je evidovaných 133 emisií dlhopisov slovenských spoločností.

Zoznam emisií slovenských podnikových dlhopisov za posledný rok: