Akciové trhy - bude pokračovať rast, alebo príde korekcia? Ako-investovat.sk .


Akciové trhy nedávno oslávili piate výročie nájdenia dna jedného z najväčších prepadov akciových trhov v dôsledku finančnej krízy. Od 9. marca 2009 dokázal americký akciový index S&P 500 narásť masívnych 185 % k nedávno dosiahnutému historickému maximu. Do nového roka trhy vstúpili pomerne optimisticky naladené po silnom roku 2013, v ktorom si tento index pripísal zisk takmer 30 %.
 
Rast akciového indexu S&P 500 od 9. mája 2009:
 
Väčšina bánk na Wall Street vidí akciové indexy na konci roka vyššie oproti súčasným úrovniam. My však nabádame k opatrnosti a nevylučujeme korekciu v najbližších mesiacoch. Wall Street sa môže opäť mýliť. Predpoklady od veľkých bánk pre rok 2014 označovali ako najhoršie aktíva zlato a bezpečné americké vládne dlhopisy. K dnešnému dňu však obe triedy aktív výkonnosťou prekonávajú akcie, čo príliš nenasvedčuje optimistickému trhu a pozitívnemu ekonomickému výhľadu.
 
DÔVODY PRE OPATRNNOSŤ
 
K opatrnosti nás vedie niekoľko faktov a signálov. V prvom rade sa investori stali príliš spokojnými, čo by vždy malo naopak viesť k opatrnosti na trhoch. Od začiatku roka jasne prehliadajú nové riziká, ktoré sa objavili. V prvom rade ide o zvýšené geopolitické riziko spojené s konaním Ruska a v druhom rade finančné riziká vyplývajúce zo stavu kreditných trhov v Číne. Ani jeden z týchto faktorov nedokázal trhmi vážnejšie zamávať a tie stále koketujú s historickými maximami dosiahnutými v tomto roku. Azda najväčšiu dávku oleja do ohňa rizík prilieva americká centrálna banka FED svojím neoblomným postojom pokračovať v znižovaní stimulov z predchádzajúcich rokov a začať menovú politiku utesňovať už začiatkom budúceho roka. Ocenenie je pritom prakticky najvyššie práve od obdobia, ktoré predchádzalo najväčšej finančnej kríze v USA za minimálne 70 rokov.
 
Práve tento fakt poukazuje na prílišný komfort a spokojnosť investorov, na ktorý chceme upozorniť. Z dlhodobého hľadiska naďalej vidíme akcie ako najlepšie investičné aktívum pre alokáciu prostriedkov napriek našej zvýšenej opatrnosti ohľadne ich krátkodobého až strednodobého výhľadu. Svetová ekonomika pokračuje v raste, čo plošne zvyšuje ziskovosť firiem. Myslíme, že tento ekonomický rast môže pokračovať i bez podpory centrálnej banky. Rekordne nízke úrokové sadzby zostanú súčasťou našich životov dlhšie, ako si väčšina z nás dokáže predstaviť napriek ohláseniu ich zvyšovania budúci rok. Práve nízke úroky naďalej v dlhých periódach favorizujú akcie, pokiaľ sa úročenie zásadne nezvýši.
 
KLESAJÚCA KONDÍCIA ČÍNSKEHO TIGRA
 
Napriek tomu 5-ročná rely vykazuje viaceré známky únavy a plošne podceňované vyššie riziká vo svetovej ekonomike nás vedú k záveru, že korekciu v priebehu roka 2014 nemožno vylúčiť. Ako najväčšie riziko svetovej ekonomiky pre nadchádzajúce mesiace až roky vidíme možné kreditné bubliny v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách, špeciálne v Číne. Viackrát sme spomínali štrukturálne problémy čínskeho hospodárstva. Gro rastu krajiny v uplynulých rokoch pochádzalo z extrémneho nárastu úverov, ktoré financovali masívne investície do infraštruktúry, realitného trhu a produkčných kapacít v priemysle. Množstvo týchto investícií ale zostáva nevýkonných, no čas splácať dlh prichádza. Nadmerné kapacity viedli už k dva roky trvajúcej producentskej deflácii, keďže široká ponuka tlačí ceny nadol. Peňažná masa sa za uplynulých šesť rokov strojnásobila, čo je tempo expanzie štyrikrát rýchlejšie ako v USA, ktoré verejne a vedome intenzívne tlačia doláre.
 
Čínska vláda si je už viac ako dva roky vedomá týchto rizík a opatrne sa snaží zastaviť rast kreditných trhov. Sprísňovanie regulácie viedlo k rozmachu tzv. tieňového bankovníctva – poskytovania úverov mimo bankové bilancie. Tým sa situácia len skomplikovala, keďže detaily tieňového bankovníctva nie sú vôbec známe. Nevieme, kto sú veritelia, kto sú dlžníci, aké aktíva dlh financuje a ani celkové objemy takýchto pôžičiek. Štruktúra dlhu je zlá – krátkodobý dlh financuje dlhodobé aktíva, čo núti dlžníkov neustále dlh obnovovať. Jednotlivé čínske spoločnosti sú úzko previazané a domino bankrotov je na spadnutie. Od začiatku roka registrujeme v Číne minimálne šesť bankrotov dlhu, čo doposiaľ tamojšie trhy v modernej histórii nezažili.
 
Na rozdiel od západných krajín má čínska vláda dostatok kapacít sanovať tieto problémy. Disponuje obrovskými štátnymi rezervami a fiškálna, ani monetárna politika nie sú ani zďaleka vyčerpané. Napriek tomu svet už dnes pociťuje čínske problémy. Krajina bola hlavným motorom rastu a ozdravenia globálnej ekonomiky v pokrízových rokoch. Preto sa každý jej aj menší problém premietne do rastu svetového hospodárstva. Druhá najväčšia ekonomika je veľmi nevybalansovaná s nadmernými kapacitami, napriek ktorým kredit a investície naďalej rastú. Riziko prasknutia kreditnej bubliny, realitnej bubliny, vlny bankrotov a kolapsu finančného systému nikdy nebolo v Číne väčšie.
 
UKRAJINSKÝ VPLYV
 
V oblasti geopolitických rizík pomerne rýchlo a nečakane vystúpilo na poprednú priečku z nášho pohľadu Rusko. Rovnako si myslíme, že investori toto riziko nepremietajú v plnej miere do cien aktív. Netýka sa iba samotného priameho ostrého konfliktu s Ukrajinou, ale aj ostaných súvisiacich dopadov. Úplné zmrazenie vzťahov medzi západom a Ruskom je poslednou inštanciou, ktorú si pomerne vágny svetový hospodársky rast môže želať. Krajina má významný vplyv na komoditné trhy, sankcie ovplyvnia svetový obchod a v neposlednom rade vie vláda významne ovplyvniť forexové trhy, či Strednú Európu a iné regióny.
 
Vyostrenie diplomatického a politického sporu do ekonomickej alebo nebodaj otvorenej vojny by malo pre svetovú ekonomiku veľmi negatívne dôsledky, a to viac aj pre finančné trhy. Konanie prezidenta Putina sa stalo veľmi nepredvídateľné a z pohľadu svetového významu Ukrajina nie je Gruzínskom. A ako ukazuje doterajší vývoj počas uplynulých dvoch mesiacov, nezdá sa, že by napriek určitému viditeľnému efektu sankcie Putina vystrašili a zmenil v ich dôsledku svoj postoj. Práve naopak, situácia sa ďalej zhoršuje a máme vážne a objektívne obavy, že najhoršie je ešte len pred nami. Ceny aktív však túto našu obavu nereflektujú.
 
POMALÉ OZDRAVOVANIE V EURÓPE
 
Tieto riziká sa stupňujú na pozadí veľmi malátneho rastu západných ekonomík a znižujúcej sa podpory americkej centrálnej banky FED. Európa naoko vďaka ECB ekonomiku stabilizovala, no minimum problémov bolo vyriešených. Zadlženie zostáva vysoké a naďalej rastie, domáci agregátny dopyt po poklesoch stagnuje. Ťažko tento vývoj možno nazývať ozdravením a Európa zostáva veľmi zraniteľná v prípade nárastu externých rizík. Navyše riziko dlhodobej deflácie obdobnej Japonsku nebolo v eurozóne nikdy vyššie. Podobne USA sa stále plne nedokázali spamätať z uplynulej finančnej krízy – ekonomika je závislá na stimuloch, nezamestnanosť zostáva pod predkrízovými úrovňami a tvorba pracovných miest ledva drží krok s rastom populácie. Novú slabosť vidíme na realitnom trhu, ktorý sa po náznakoch oživenia v predchádzajúcich rokoch nevie významnejšie naštartovať a zostáva brzdou expanzie amerického hospodárstva.
 
REKORDNÉ ZISKOVÉ MARŽE
 
Ziskovosť firiem je tiež pre tento rok otázna. Výhľady sú naďalej znižované a rekordné marže dlhodobo neudržateľné. Navyše pri možnom spomalení rastu svetovej ekonomiky nemožno predpokladať ani silnejšiu expanziu príjmov. Prebiehajúca výsledková sezóna navonok pôsobí opäť pozitívne, no prekonávané sú doposiaľ výrazne znižované očakávania. Medziročný rast ziskov bude minimálny okolo 1 %, čo nedáva priestor ďalšiemu rastu akcií. Expandujúca ekonomika nie vždy znamená rastúcu ziskovosť firiem. Hlavné riziko vidíme v historicky najvyšších ziskových maržiach, ktoré dosiahnu v tomto roku úroveň 9,8 % (doterajší rekord je z roku 2007 9,2 %).
 
Silno pochybujeme, že rentabilita dokáže ešte ďalej rásť. Hlavný dôvod rekordných marží je potrebné vidieť v dlhodobo nízkych úrokových sadzbách, ktoré umelo zvyšujú profit. Rovnako firmy nepoznajú už niekoľko rokov rastúce mzdové náklady kvôli pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti. Tá však pomaly klesá, čo začne vytvárať tlak na vyššie mzdy. Preto nemožno predpokladať významnejšie rastúcu ziskovosť firiem pri rekordných úrovniach ziskových marží a veľmi vágnom raste príjmov (0,6% medziročne za prvý kvartál).
 
OCENENIE AKCIÍ BLÍZKO MAXIMA
 
Silný minuloročný rast indexov pripisujeme hlavne zmiznutiu alebo stabilizácii významných rizík ako európska dlhová kríza a hašterenie ohľadom fiškálnej politiky v USA (chýbajúci rozpočet, dlhový strop a zavretie vlády a pod.). Ocenenie tak vystúpilo na najvyššie úrovne od roku 2007. Index S&P 500 si minulý rok pripísal takmer 30 %, no zisky spoločností v indexe rástli v priemere len 7,4 %. Ide o významný nepomer vývoja ocenenia, ktorý by mal byť varovným signálom pre každého akciového investora. Problémom je, že dnes sa významné riziká opäť na trhy vracajú, čo by sa časom malo premietnuť do vyšších požadovaných rizikových prirážok.
 
Ich zvýšenie by malo pochádzať najmä z reakcie na konanie FED-u. Prekvapuje nás, že trhy na znižovanie monetárnych stimulov v podobe kvantitatívneho uvoľňovania zatiaľ reagujú minimálne. FED sa javí jednoznačne odhodlaný stimuly ukončiť už v tomto roku. Doterajšia história nám zatiaľ vždy ukázala zvýšenú volatilitu a poklesy po ukončení kvantitatívneho uvoľňovania. Ťažko presne kvantifikovať, aký podiel na uplynulej 5-ročnej rely má tlačenie peňazí a nalievanie likvidity na trhy. Určite však nemalý. Minimálne cez spomínané sadzby a ziskové marže firiem a tlačenie investorov do rizikových aktív v dôsledku nulového výnosu bezpečných aktív a peňažného trhu. Myslíme si, že závislosti na peniazoch FED-u sa nikdy nezbavíme a vždy sa k neštandardnému uvoľňovaniu bude musieť FED časom vrátiť. Každopádne momentálne vyzerajú byť centrálni bankári odhodlaní ukončiť súčasné kolo, čo na pozadí ostatných spomínaných rizík časom investorov nenechá pokojnými. Dlhodobým problémom sa ale stáva aj znižujúci sa efekt každého ďalšieho kola tlačenia, či už na trhy alebo reálnu ekonomiku.
 
VYSOKÁ IPO AKTIVITA
 
Trhy zároveň preukazujú viaceré signály vrcholov z minulosti. Jedným z nich je vstup nových firiem na burzu, tzv. IPO. Prvé tri mesiace roka priniesli najvyšší počet IPO v USA od roku 2000 (doposiaľ bolo na trh uvedených 85 firiem, v celom minulom roku ich bolo 205). Druhým je akvizičná aktivita. Historicky sa najväčšie prevzatia, zlúčenia a obchody s firmami vždy diali v rokoch vrcholenia trhov. Z 10 najväčších akvizícií a zlúčení v histórii až päť sa udialo v rokoch 1998 až 2001 a tri v rokoch 2006 až 2007.
 
Od začiatku roka registrujeme silnú akvizičnú aktivitu a minimálne dva obchody, ktoré majú potenciál zaradiť sa do prvej desiatky: prevzatie podielu Vodafonu vo Verizon Wireless firmou Verizon Communications v hodnote 130 mld. USD a aktuálnu ponuku Pfizeru na prevzatie spoločnosti AstraZeneca za zhruba 100 mld. USD. I bez druhého zmieňovaného obchodu už teraz sektor zdravotníctva dosiahol historický rekord ročného objemu akvizícií (viac ako 140 mld. dolárov v uzavretých obchodoch od začiatku roka).
 
EXPANZIA HIGH-YIELD DLHU
 
S týmto faktom a nízkymi sadzbami súvisí ďalší varovný signál, a to emisie špekulatívneho tzv. highyield alebo junk dlhu, teda dlhu s ratingom BB+ a horším podľa agentúry Standard & Poor’s, ale aj všeobecne emisie dlhu ako takého. Podľa banky Barclays bol už v tomto roku emitovaný junk dlh v objeme 156 mld. dolárov, kým len v celom roku 2007 to bolo 63 mld. dolárov. Firmy s ratingom v investičnom pásme v prvom kvartáli emitovali dlh vo výške 317 mld. dolárov, čo je najviac od roku 2009. Emisie súvisia práve s politikou centrálnych bánk – extrémne nízkymi sadzbami a nalievaním likvidity na trhy, čoho dôsledkom investori siahajú stále viac po nižšej kvalite len za účelom dosiahnutia nejakého výnosu.
 
Minulý týždeň priniesol historicky najväčšiu emisiu dlhu v špekulatívnom pásme. Francúzska spoločnosť Numericable, dcéra luxemburskej spoločnosti Altice, predala dlhopisy v objeme 7,9 mld. eur na financovanie prevzatia francúzskeho operátora SFR od Vivendi, čo výrazne prekonáva doterajší rekord Sprint Nextel s objemom 6,5 mld. dolárov v minulom roku. Práve high-yield dlhopisy a spomínané biotechnológie preukazujú v súčasnosti najviac známok potenciálnej bubliny. Čo by sa s týmito emitentmi dialo, ak by úrokové sadzby vzrástli o pár percent a ekonomika spomalila?
 
TECHNICKÉ INDIKÁTORY NAZNAČUJÚ MOŽNÝ OBRAT TRENDU
 
Pokiaľ trhy ešte nie sú plne závislé na konaní centrálnych bánk, postupom času sa (ne)vedome stále viac nimi stávajú práve svojím konaním. Únavu rely preukazujú aj viaceré technické indikátory. Marec a apríl sú veľmi slabými mesiacmi malých a rastových spoločností, čo nakoniec pocítila i naša stratégia Momentum+. Indexy malých spoločností boli vždy indikátorom širšieho vývoja ekonomiky a následne aj ostatných trhov.
 
Kým zmena indexu S&P 500 od začiatku roka stojí na +0,8 %, indexu malých spoločností Russell 2000 na -3,5 % a indexu technologických spoločností Nasdaq Composite na -2,4 %. Index S&P 500 od tohto ročného vrcholu poklesol k piatku 25.4. -1,45 %, kým Russell 2000 -7 % a Nasdaq - 6,5 %. Rovnako veľmi pozitívna výkonnosť amerických vládnych dlhopisov nesvedčí o sile ekonomiky v najbližších mesiacoch. Tieto triedy aktív vždy boli lídrami citlivejšími na vývoj ekonomiky. Rovnako počet nových maxím jednotlivých akcií v tomto roku výrazne poklesol napriek tomu, že širšie indexy dosiahli nové historické maximá (oproti minulému roku je v priemere polovičný až tretinový).Cieľom tejto správy nie je odporúčanie na predaj akcií a rizikových aktív, i keď príliš optimisticky neznie.
 
ZÁVERY
 
Týmto komentárom chceme investorov upozorniť na narastajúce riziká, ktoré nie sú zatiaľ premietané do cien aktív, no s vysokou pravdepodobnosťou môžu byť v najbližších mesiacoch. Chceme upozorniť na prehnaný optimizmus, ktorý investori svojím správaním preukazujú. A zároveň upozorniť na rastúce indikátory, ktoré boli v minulosti predzvesťou alebo základom bublín a následných poklesov trhov. Dnes sa už ťažšie hľadajú aktíva, ktorých hodnota by bola atraktívna a potenciál vysoký. Napriek tomu si myslíme, že stále ide len o začínajúce signály možných problémov a trhy majú potenciál pozrieť sa ešte vyššie.
 
Výraznejšiemu poklesu trhov vždy predchádzalo výraznejšie utesnenie monetárnej politiky reprezentované hlavne zvýšením sadzieb, ktoré minimálne najbližší rok nehrozí. Nízke úroky naďalej favorizujú akcie. Chceme len nabádať k opatrnosti a upozorniť na to, že v priebehu roka 2014 nemožno vylúčiť korekciu. Rovnako na podceňovanie rizík plynúcich z čínskych finančných trhov a konania Ruska. Zároveň na fakt, že indexy po dvoch veľmi silných rokoch ťažko dokážu zopakovať predchádzajúcu výkonnosť v týchto podmienkach. Vrcholy a dná sa nikdy nedajú presne označiť a nikdy sa o to ani nebudeme pokúšať. Riadime sa fundamentmi a tie nás dnes upozorňujú, že situácia sa mení. Ale každá volatilita, pokiaľ sa správne pojme, znamená hlavne príležitosti.
 
Radoslav Kasík, portfólio manažér Across Private Investments

Kdo vydal Dlhopis PTR s výnosom vo výške 6,25 % p.a.?
Pridal: Karásková dňa 02.05.2014 o 11:06

Across Private Investments Bratislava = Prime Tourist Resorts Bratislava, firma která investuje do hotelů pomocí vlastních PTR dluhopisů s urokem 6,25 % a současně chce Across Private Investments spravovat kapitál klientů jako správce jmění a část z těch 6,25 % lidem zase vzít za správu kapitálu.
Pridal: Adam dňa 02.05.2014 o 14:29

p.Kasik
chcel by som sa opytat, odkial cerpate tieto udaje:

"Prebiehajúca výsledková sezóna navonok pôsobí opäť pozitívne, no prekonávané sú doposiaľ výrazne znižované očakávania. Medziročný rast ziskov bude minimálny okolo 1 %, čo nedáva priestor ďalšiemu rastu akcií. Expandujúca ekonomika nie vždy znamená rastúcu ziskovosť firiem. Hlavné riziko vidíme v historicky najvyšších ziskových maržiach, ktoré dosiahnu v tomto roku úroveň 9,8 % (doterajší rekord je z roku 2007 9,2 %)"


Pridal: Jogo dňa 11.05.2014 o 08:51

Hlavne Bloomberg. Plateny spravodajsky a analyticky softver agentury. Hovorim o ziskoch indexu S&P 500 ako zakladneho meratela vyvoja akcii. Sustredime sa primarne na US trhy. Podla Bloombergu nakoniec EPS indexu stoji aktualne na urovni 27,12 USD, co je 2,87% medzirocny rast. Este pouzivanejsim zdrojom je agentura FactSet, ktora sa vyslovene sustredi na vyvoj ziskovosti, sledovanie vyvoja a zmien vyhladov vysledkov hospodarenia apod. Podla jej reportu je rast ziskov k 16.5. 2,1%. Da sa to najst na ich stranke. Viem vam poslat ten report. Potom je este v tomto smere aktivna dcera agentury S&P, S&P Capital IQ.

Sledujeme vysledky priebezne, cize na dennej baze vidim, ci ocakavane vysledky rastu, alebo klesaju. Napr. Bloomberg uvadzal ocakavany rast ziskov v 1Q 2014 pre S&P 500 7,5% v septembri 2013, v januari to uz bolo len 4,8% a zaciatkom vysledkovej sezony necele percento. Bloomberg priemeruje vazene ocakavane cisla pre jednotlive spolocnosti. Ocakavany zisk spolocnosti je priemer ocakavani analytikov, ktori danu firmu pokryvaju. FactSet dokonca na konci prveho stvrtroka k 31.3. ocakaval pokles ziskov -1,3%. V reporte rovnako uvadza, ze pocas uplynulej vysledkovej sezony za 1Q, 67 firiem znizilo vyhlad na 2Q 2014 a 26 zvysilo. Tradicny scenar.

Co sa tyka marzi, zdroje su rovnake. Bloomberg uvadza 9,45% marzu za 1Q pre spolocnosti S&P 500, 9,55% v 4Q 2013 a 9,4% v roku 2006. Vyhladovo cerpame okrem vlastnych hlav z roznych vyhladov bank a inych partnerov z financnej sfery. Myslim, ze toto konkretne bola banka Barclays, ktora prepdoklada vrchol marzi okolo 9,8%. Pridal: Kasik dňa 23.05.2014 o 10:38

Dakujem za odpoved.
Ten report agentury FactSet tiez zverejnuju v platenej sekcii alebo je free? Viete mi pripadne na neho napisat link?

Ziskovost SP500 tiez orientacne sledujem aspon na 20-tich akciach s najvacsou trhovou kapitalizaciou,
aby som mal aktualne udaje, aj ked nepresne, nakolko sledovat 500 firiem - to uz by bola praca na polovicny uvazok po zamestnani.Medzirocny rast 2.87% ziskovosti indexu SP500 je podla mna dostatocny velky, aby hodnota indexu dalej stupala.
Takze mozem dokupovat dalsie pozicie samozrejme osetrene SL.
Zacal som citat vase reporty na strankach Acrossu a je to pre mna zaujimave zhrnutie dolezitych faktov z trhu.
V poslednom reporte ste napr. napisali jeden z moznych dovodov, preco US-bondy rastu, tak uz teraz aspon viem, preco mi TA signalizuje nakupy uz par mesiacov.
Doteraz som nakupoval len ciste na zaklade TA a netusil som, preco stale odrazaju od toho suportu, hoci sa QE znizuje - tiez som ocakaval prepad. Pridal: Jogo dňa 24.05.2014 o 09:32

FactSet report je free. Od nich ani my nic platene neberieme. Tu je link, ktory by vam mal stiahnut pdf s komentarom k vyvoju vysledkov:

www.factset.com/earningsinsight

Krajsie cislo by bol 10%-ny rast ziskov, hlavne pri 30%-nom raste akcii minuly rok. Rovnako to nevyznieva moc pozitivne z pohladu trendu vyvoja ziskov, kedy ich rast spomaluje a tazsie sa bude udrziavat ziskovost pri sucasnych marzach a slabom raste prijmu...

A dakujem. Som rad, ze ocenujete moju pracu a moje slova su pre Vas prospesne..

Pridal: Kasik dňa 26.05.2014 o 17:35
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:6 Komentáre Galéria (1)

Súvisiace články

10 najlepších akcií v Európe - dominuje v nich finančný sektor

friday
04.07.2014
Akcie | saxo

Prečo by ruské a čínske akcie nemali chýbať vo vašom portfóliu

monday
23.06.2014
Akcie | saxo

Akciové indexy sú na maximách, treba byť pri investovaní do akcií opatrní?

tuesday
25.03.2014
Akcie | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)