Koľko sme zarobili v Žltom melóne na pôžičkách?

27.06.2014  /  Martin Gulka

Koncom júla minulého roka sme vás informovali o priebežnom stave našej investície prostredníctvom portálu Žltý melón. Od tej doby ubehol skoro rok, a preto sme sa rozhodli stav našej investície opäť zverejniť. Naposledy som písal, že alokovať čiastku 350 EUR do jednotlivých pôžičiek (po 25 EUR) mi trvalo až 9 týždňov a že v tom čase som mal iba jednu investíciu ukončenú (zosplatnenú, dlžník meškal so splátkami viac ako 3 mesiace) a ďalšie dve investície som mal v omeškaní (dlžník meškal so splátkami viac ako 16 dní, no nie viac ako 120 dní). Takže v tom čase som konštatoval, že naše portfólio je na tom celkom dobre.

Avšak dnes je situácia iná. Naše portfólio je na tom horšie ako naposledy. Ku koncu júla 2013 bola situácia nášho portfólia nasledovná:

Ku koncu júna 2014 je situácia nasledovná:

Takže behom jedného roka si ďalší dvaja dlžníci prestali plniť svoje záväzky a tak evidujeme nie jednu, ale už tri zosplatnené investície. Situáciu ukončených investícií znázorňuje nasledujúci obrázok:

Z obrázka je jasné, že zo 4 ukončených investícií máme tri zosplatnené a jednu predčasne splatenú. Predčasne vrátená investícia je pozitívnym javom, pretože predčasným splatením sa nám jednak uvoľnili prostriedky a jednak sme zrealizovali z tejto pôžičky úrokový výnos cca 15% za 15 mesiacov. Problémom sú zosplatnené investície, ktoré sa právne vymáhajú a my nevieme, či ešte niekedy dôjde k ich úplnému splateniu.

Na základe e-mailových notifikácií vieme určiť, kedy boli investície vyhlásené za zosplatnené a na základe vyššie priloženého obrázku vieme v absolútnom vyjadrení určiť, koľko EUR sa nám z našej investície vrátilo.

Žltý melón síce posiela o jednotlivých zosplatnených pôžičkách notifikácie prostredníctvom e-mailu, ale problémom je to, že ja neviem aká je situácia s dlžníkmi momentálne (či bolo podaný návrh na súd, či už prebehlo konanie, či už bol dlžník postúpený exekútorovi a pod.). To investor zistí buď v diskusnom fóre portálu, alebo si informáciu vyžiada e-mailom.

Vo februári tohto roka som sa napríklad dozvedel, že jeden z mojich zosplatnených dlžníkov (v tabuľke tretí zospodu) bude odovzdaný exekútorovi, ale aj napriek tomu sme od tohto dlžníka odvtedy neinkasovali žiadnu splátku. Nedávno sme sa dozvedeli, že exekútor ešte potrebuje získať nejaké povolenie od súdu.

Z toho dôvodu ešte stále nevieme určiť, aká časť týchto pohľadávok sa podarí vymôcť, alebo či zosplatnené pôžičky už možno považovať za zlyhané. Vieme iba to, proces vymáhania záväzkov trvá veľmi dlhú dobu.

Keďže sme naše voľné peňažné prostriedky nereinvestovali, vieme presne určiť, koľko prostriedkov sa nám už z našich investícií vrátilo. Nižšie dva priložené obrázky zobrazujú stav aktívnych investícií a stav ukončených investícií. Z obrázkov môžeme vyčítať, že z našich investovaných 350 EUR sa nám vo forme istiny vrátilo už 150,31 EUR a na úrokoch a rôznych sankčných poplatkoch sme zatiaľ inkasovali 51,87 EUR. Avšak zároveň vieme (z obrázka vyššie), že v prípade zosplatnených investícií sa nám z investovanej čiastky 75 EUR vrátilo vo forme istiny len 11,81 EUR. A my stále nevieme, či zvyšnú časť istiny ešte niekedy dostaneme späť, alebo budeme musieť tieto investície považovať za zlyhané.

Stav aktívnych investícií:

Stav ukončených investícií:

Na základe vyššie uvedených čísiel si môžeme vypočítať aj priebežný výnos. Na úrokoch a rôznych sankčných poplatkoch sme zatiaľ inkasovali 51,87 EUR za obdobie cca 15 mesiacov. To činí výnos 11,69% p.a.. Podľa výpočtov Žltého melóna bol náš čistý investičný výnos za mesiac máj 2014 12,34% (prepočítaný na p.a.), takže výsledky našich výpočtov sú podobné.

O stave našej investície prostredníctvom portálu Žltého melóna vás budeme informovať opäť, keď sa udeje niečo nové. Bude zaujímavé sledovať proces vymáhania pohľadávok a tak isto bude pre nás veľmi zaujímavé aj to, aká časť investície sa nám cez proces vymáhania vráti späť. To bude mať veľký dopad na celkový skutočný výnos, pretože pri súčasných výpočtoch vychádzame zo situácie, že naša pôvodná investícia (350 EUR) bude vo forme istín plne splatená, čo sa však nemusí stať.