Ktoré fondy v druhom pilieri – akciové alebo indexové?

16.07.2014  /  Martin Gulka

Sporitelia v druhom pilieri majú možnosť sporiť si v dvoch dôchodkových fondoch, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový. Z toho dôvodu sa sporiteľom naskytuje prirodzená otázka, ktorých z typov fondov si zvoliť ako druhý. Najrozumnejšie by bolo rozhodovať sa medzi akciovým a indexovým fondom. Okrem nich má sporiteľ na výber ešte zmiešané fondy. Tie sú však štruktúrou svojich portfólií pre dlhodobých sporiteľov nezaujímavé.

Aj akciové fondy boli ešte v prvej polovici minulého roka nezaujímavé, pretože ich portfóliá neobsahovali skoro žiadne akcie. Tieto fondy sa akciovými iba nazývali, v skutočnosti boli dlhopisovými. V súčasnosti je situácia iná a akciové fondy začali zvyšovať a niektoré aj naďalej zvyšujú podiel akciovej zložky vo svojich portfóliách.

Akciové fondy druhého piliera v súčasnosti

Ešte v minulý rok mali niektoré akciové fondy paradoxne nulové zastúpenie akciových investícií vo svojich portfóliách, no ani v súčasnosti to s akciovými investíciami nie je úplne priaznivé. Akciové fondy druhého piliera ešte stále majú vo svojich portfóliách nízky podiel akciovej zložky. Výnimkou je jedine akciový fond Progres od Allianzu, ktorý má svojom portfóliu až 72% akciových investícií.

Ako je možné z tabuľky vidieť, fondy neinvestujú ani tak do konkrétnych akciových titulov (resp. ich nie je vidieť v mesačných správach medzi najvýznamnejšími investíciami), ale k investovaniu využívajú tzv. akciové ETFs, čo sú fondy obchodované na burzách. Presne tieto ETFs využívajú aj indexové fondy, avšak rozdiel je v tom, že indexový fond má zakúpené podiely len v jednom, príp. dvoch, troch ETFs, zatiaľ čo akciový fond má zakúpené podiely vo viacerých ETFs a tým je viac diverzifikovaný.

Ako sa teda vyvíjali výnosy akciových fondov od doby, kedy začali do svojich portfólií pridávať akciové investície ? To si ukážeme na nasledujúcich grafoch a pre porovnanie si vyberieme jeden z indexových fondov a keďže akciové investície akciových fondov sú globálne diverzifikované, tak pre porovnanie sme si vybrali indexový fond Index od Aegonu, ktorý kopíruje svetový akciový index MSCI World (zvoliť sme si mohli taktiež Axa – Indexový, či fond Index od Vúb Generali, ktoré kopírujú rovnaký index).

Všetky grafy a tabuľky, ktoré úvádzame nižšie sú vygenerované a prevzaté z druhypilier.sme.sk. V časti druhypilier.sme.sk/moje-fondy si môžete namodelovať svoje vlastné porovnania.

Aegon – Vital

Akciový fond Vital od Aegonu začal svoje akciové investície postupne zvyšovať od júla minulého roku. Momentálne majú akciové investície v portfóliu zastúpenie 36%, čo je však stále veľmi málo. Úroveň 30% prekročili akciové investície len v januári tohto roku, preto aj porovnanie s indexovým fondom bude len od januára 2014 po súčasnosť. Pre porovnanie je to síce veľmi krátke obdobie, ale tento fond jeden z tých, ktoré majú vo svojom portfóliu najmenej akciových investícií.

Akciové investície fondu Vital:

Najväčšie akciové investície fondu Vital predstavujú akciové ETFs, ktoré kopírujú indexy ako MSCI Word, DJ Eurostoxx 50 a S&P 500.

Ako môžeme z grafu vidieť, indexový fond dosiahol za sledované obdobie zhodnotenie 5,79% a akciový fond Vital dosiahol zhodnotenie 3,45%. Indexový fond síce dosiahol lepšie zhodnotenie ako akciový fond, ale na grafe je jasne vidieť, že indexový fond je podstatne volatilnejší. Dôvodom je jednak to, že akciový fond má v akciách len 36%, ale jednak aj to, že akciová zložka portfólia akciového fondu je podstatne diverzifikovanejšia ako indexový fond, ktorého investície kopírujú len jeden jediný index, a to MSCI World.

Allianz – Progres

Akciový fond Progres od Allianz podstatne zvýšil podiel akciových investícií vo svojom fonde v apríli 2013, kedy akciové investície dosiahli vo fonde podiel 77%. Akciová časť portfólia sa skladá prevažne z akciových ETFs, ale aj zo samotných akciových titulov. Ako je možné z grafu vidieť, akciový fond od tejto doby vykázal zhodnotenie 9,28%. Indexový fond od Aegonu, ktorý kopíruje index MSCI World, dosiahol za rovnaké obdobie zhodnotenie 13,46%. Z grafu je možné ďalej vidieť, že výnosy fondov sa vyvíjali veľmi podobne. Fondy klesali v rovnakých obdobiach, no v konečnom dôsledku lepšie zhodnotenie vykázal indexový fond. Takže vzhľadom na pomer rizika a výnosu, by v tomto prípade by bolo výhodnejšie sporiť si v indexovom fonde, ako v akciovom fonde Progres.

Akciové investície fondu Progres:

Axa – Akciový

Akciový fond od Axa zahrnul akciové investície do svojho portfólia v apríli 2013, a to v pomere 25% zo všetkých investícií. Dovtedy sa akciové investície fondu pohybovali na úrovni od 0% do 3% a v súčasnosti predstavujú akciové investície 30%, čo je podobne ako u Akciového fondu od Aegonu stále málo. Fond má zainvestované do akciových ETFs, ktoré kopírujú svetové indexy MSCI World, S&P 500 a MSCI Europe. Od apríla 2013 akciový fond Axa dosiahol zhodnotenie 6,75%, zatiaľ čo Indexový fond od Aegonu dosiahol za rovnaké obdobie 13,46%.

Akciové investície akciového fondu Axa:

DSS Poštovej banky – Prosperita

Akciový fond Prosperita podstatne zvýšil podiel akciových investícií vo svojom fonde v júni 2013. Akciové investície vtedy predstavovali 36%. V súčasnosti akciové investície predstavujú na celkových investíciách cca 32%. Akciová časť portfólia sa skladá z pravažne akciových ETFs, ktoré kopírujú indexy ako S&P 500, Stoxx Europe 600, či rôzne ázijské indexy. Akciový fond dosiahol za obdobie od júna 2013 po súčasnosť zhodnotenie 6,50%, zatiaľ čo indexový fond kopírujúci index MSCI World dosiahol za rovnaké obdobie zhodnotenie 13,82%. Aj v tomto prípade je krivka akciového fondu menej volatilná, pretože akcie majú v portfóliu nízke zastúpenie a akciové investície sú viac diverzifikované ako samotný index MSCI World.

Akciové investície akciového fondu Prosperita:

ING – Dynamika

Akciový fond Dynamika do svojho portfólia zahrnul akciové investície v júli 2013. Dovtedy sa portfólio tohto fondu skladalo len z dlhopisových a peňažných investícií (okrem obdobia do prvej polovice roka 2009). Momentálne tvoria akciové investície 49% z celkových investícií fondu. Fond investuje prevažne do akciových ETFs, ale aj do jednotlivých akciových titulov. Akciový fond Dynamika od júla 2013 dosiahol výnos 7,13%, zatiaľ čo nami zvolený porovnávací indexový fond dosiahol za rovnaké obdobie výnos 14,65%.

Akciové investície akciového fondu Dynamika:

VÚB Generali – Profit

Tento fond zahrnul akciové investície do svojho portfólia v apríli 2013, kedy zvýšil podiel akciových investícií z 0% na 56%. V súčasnosti predstavujú akciové investície z celkových investícií 52% a fond investuje najmä do akciových ETFs, ale aj do akciových podielových fondov. Fond Profit vykázal od apríla 2013 po súčasnosť zhodnotenie 10,18%, zatiaľ čo jeho benchmark vykázal za rovnaké obdobie výnos 13,46%. Medzi výnosmi oboch fondov nie je výrazný rozdiel. Dôvodom je to, že najväčšie investície fondu predstavujú investície do takých ETFs, ktoré kopírujú svetový akciový index MSCI World.

Akciové investície akciového fondu Profit:

Akciové fondy druhého piliera majú stále nízke zastúpenie akciových investícií (výnimkou je akciový fond Progres od Allianzu). Výnosy akciových fondov od doby, kedy tieto fondy zahrnuli do svojich portfólií akciové investície, boli podstatne nižšie ako indexový fond od Aegonu, ktorý sme zvolili na porovnanie. Akciové fondy sú však menej volatilné, lebo v ich portfóliách sa nachádzajú dlhopisové a peňažné investície. Akciové fondy podľa mňa nie sú až tak zaujímavé a vezmúc v úvahu skutočnosť, že dôchodkové sporenie si v druhom pilieri je pravidelná a dlhodobá záležitosť, by nám volatilita indexového fondu nemala prekážať, keďže sporiteľ si cenu dôchodkovej jednotky priemeruje.

Porovnanie výnosov všetkých akciových a indexových fondov

Na záver ešte porovnanie výnosov všetkých akciových a indexových fondov od začiatku roka. V tomto roku zatiaľ najviac zarobil akciový fond Progres od Allianzu, a to 6,01%. Najnižší výnos v tomto roku dosiahol akciový fond Vital od Aegonu, a to 3,45%. Indexové fondy od Axa, Aegon, Vúb Generali zarobili skoro úplne presne a to z toho dôvodu, že všetky tieto tri indexové fondy kopírujú ten istý index – MSCI World, zatiaľ čo indexový fondy od ING a indexový fond od DSS Poštovej banky kopírujú európske akciové indexy ako DJ Euro Stoxx 50 (ING) , či MSCI Europe (DSS PB).

Porovnanie výnosov všetkých akciových a indexových fondov od januára 2014.

Vyberte si svoje fondy a zvoľte dátum porovnania