Konkurz Bartolomei Finance sa chýli ku koncu Ako-investovat.sk .


V obchodnom vestníku sa v posledných dňoch objavilo zaujímavé oznámenie týkajúce sa konkurzu úpadcu, ktorým je spoločnosť BARTOLOMEI FINANCE, a.s. v konkurze so sídlom v Bratislave. Spoločnosť pôsobila od roku 2000 ako obchodník s cennými papiermi a obchodovala s finančnými derivátmi. BARTOLOMEI FINANCE sa na titulky novín nedostala vďaka svojim úspechom na finančných trhoch ale kvôli viacerým súdnym sporom, vedeným proti Slovenskej republike a týždenníku Trend.

 

BARTOLOMEI FINANCE je verejnosti známa ako skrachovaná spoločnosť. Okrem jej veriteľov na ňu nespomína v najlepšom ani týždenník Trend, ktorý z dôvodu neskorého ospravedlnenia musel v roku 2007 znášať účinky predbežného opatrenia Okresného súdu Bratislava II, ktorým boli zablokované peňažné prostriedky na firemných účtoch do celkovej výšky 140 138 962 Sk.

 

No posledné oznámenie je zaujímavé najmä pre dlhý zoznam veriteľov BARTOLOMEI FINANCE, ktorých počet bol po vyhlásení konkurzu 990. Títo veritelia prihlásili do konkurzu pohľadávky, ktoré boli správcom zistené, spolu vo výške 9,283 milióna eur, a to v očakávaní aspoň čiastočného uspokojenia. Po prečítaní oznámenia si však uvedomia, že s veľkou pravdepodobnosťou budú uspokojení len daňovým úradom, a to po odpise neuspokojenej pohľadávky.

 

Konkurz na majetok spoločnosti BARTOLOMEI FINANCE bol vyhlásený uznesením  Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.03.2010 na návrh jej dvoch veriteľov (je to minimálny počet veriteľov, určený zákonom).  Po vyhlásení konkurzu sa uskutočnila prvá schôdza veriteľov a bol menovaný 5- členný veriteľský výbor, ktorý zastupuje záujmy veriteľov.

 

Veritelia mali byť uspokojení zo správcom zisteného a speňaženého majetku BARTOLOMEI FINANCE, ktorý pôvodne tvorili: jediná pohľadávka spoločnosti vo výške 9 450 000 € voči dlžníkovi Ing. A. Bartolomeiovi z titulu predaja cenných papierov na kúpnou zmluvou uzatvoreneou dňa 1. 1. 2010; nepredajný zastaraný softvér; hotovosť na účtoch v sume 1400 eur a necelých tisíc eur bol nepoužitý preddavok na odmenu pre predbežného správcu. Ing. A. Bartolomei ako fyzická osoba uznal dňa 5. 3. 2013 svoj dlh vo výške 9 450 000 € voči BARTOLOMEI FINANCE čo do dôvodu aj výšky vo forme notárskej zápisnice, v ktorej sa zároveň zaviazal, že uhradí celý svoj dlh.

 

Po zistení vyššie uvedeného majetku BARTOLOMEI FINANCE, tvoriaceho hlavne pohľadávku voči Ing. A. Bartolomeiovi (predsedovi predstavenstva,) mohli veritelia objektívne predpokladať, že ich pohľadávky budú uspokojené, a to nie len v nepatrnej časti. Ako vyplýva zo zápisníc jednotlivých schôdzí veriteľského výboru, jediný dlžník spoločnosti BARTOLOMEI FINANCE, Ing. A. Bartolomei, veriteľov pravidelne ubezpečoval, že svoj dlh spoločnosti zaplatí. Ing. A. Bartolomei sám určil najmenej desať „definitívnych“ termínov, v ktorých sa zaviazal svoj dlh zaplatiť. Žiadny z týchto termínov však nedodržal. Správanie Ing. A. Bartolomeia viedlo správcu konkurzu k prijatiu týchto opatrení:

 • Podaniu odporovacej žaloby zo dňa 1. 10. 2010 proti žalovanému Ing. A. Bartolomeiovi o určenie neúčinnosti kúpnej zmluvy o prevode cenných papierov (v prípade úspechu v súdnom spore by správca mohol pristúpiť k speňaženiu cenných papierov, ako by k prevodu nikdy nedošlo).
 •  Pristúpeniu k nútenému výkonu uznanej pohľadávky voči A. Bartolomeiovi  prostredníctvom súdneho exekútora, ktorý však pri zisťovaní majetku A. Bartolomeia narazil len na pasíva.
 • Iniciovaniu trestného stíhania po tom, čo Ing. A. Bartolomei neuhradil svoj vyše 9-miliónový záväzok voči BARTOLOMEI FINANCE ani po niekoľkonásobnom posunutí termínu.

Neskôr bol majetok BARTOLOMEI FINANCE doplnený o peňažnú pohľadávku vo výške

144 181 279,09 €, uplatnenú úpadcom voči SR, na základe § 18 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

 

Pre veriteľom BARTOLOMEI FINANCE má najväčšiu výpovednú hodnotu práve oznámenie, obsahujúce zápisnicu z ôsmeho zasadnutia veriteľského výboru, na ktorý som poukázal na začiatku článku.

 

Správca na tomto zasadnutí informoval veriteľský výbor o nasledujúcich skutočnostiach:

 • Okresný súd Bratislava V v trestnej veci proti Ing. A.B. rozsudkom č. k. 1T 131/12 zo dňa
 • 16. 6. 2014 uznal obžalovaného za vinného zo spáchania trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona (účinného do 31. 12. 2005), za čo ho odsúdil k trestu odňatia slobody na 8 rokov. Predmetný rozsudok doteraz nenadobudol právoplatnosť.
 • Okresný súd Bratislava I žalobu BARTOLOMEI FINANCE voči SR o zaplatenie sumy 144 181 279,09 € zamietol rozsudkom 24C/1082006-117 zo dňa 13. 4. 2012, ktorý v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave 6Co 362/2012-133 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 2. 10. 2012.
 • Z oznámenia súdneho exekútora  zo dňa 20. 6. 2014 o stave zisťovania majetku A. Bartolomeia v exekučnom konaní EX 96/2013 vyplýva, že A. Bartolomei v súčasnosti nie je vlastníkom nehnuteľnosti, vlastní motorové vozidlo Škoda rok výroby 1991, zablokované súdnymi exekútormi od roku 2010, v mieste svojho trvalého bydliska sa nezdržiava, nie je možné mu doručovať zásielky, nie je vedený v živnostenskom registri ako podnikateľ. V zdravotnej poisťovni je vedený ako individuálny platiteľ poistného, preddavky na ZP neodvádza.
 • Majetok BARTOLOMEI FINANCE nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Z vyššie uvedených dôvodov správca požiadal veriteľský výbor, aby v zmysle § 81 ods. 1 ZKR odsúhlasil vylúčenie pohľadávky voči dlžníkovi A. Bartolomeiovi zo súpisu všeobecnej podstaty. Túto žiadosť nemožno správcovi vyčítať a možno predpokladať, že jej veriteľský výbor vyhovie, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Kým bude pohľadávka voči dlžníkovi A. Bartolomeiovi súčasťou všeobecnej podstaty, nebude možné konkurz BARTOLOMEI FINANCE skončiť.
 • U A. Bartolomeia ako jediného dlžníka BARTOLOMEI FINANCE nebol zistený žiadny majetok, čo znamená, že tak prebiehajúce exekučné konanie ako aj zasadnutia veriteľského výboru znamenajú len ďalšie náklady veriteľov.
 • Celkom 990 subjektov eviduje v súčasnosti vo svojom účtovníctve pohľadávku, v ktorej uspokojenie nedúfa ani jeden z nich, pričom podmienkou pre odpísanie týchto pohľadávok je práve skončenie konkurzu BARTOLOMEI FINANCE, ktorý prebieha už 4 roky.
 • Napriek prvostupňovému rozhodnutiu o odsúdení A.B. rozsudkom č. k. 1T 131/12 zo dňa 16. 6. 2014 možno predpokladať, že ešte potrvá pár mesiacov ak nie rokov, kým bude vec právoplatne rozhodnutá. Akékoľvek rozhodnutie v trestnej veci však nebude dôvodom pre uspokojenie pohľadávok vo výške 9,283 milióna eur.

Webová stránka Bartolomei Finance je nefunkčná:

 

Autor článku: Patrik Šulgan, koncipient v advokátskej kancelárii


Slovenský vlk z wall street ?

Ĺutujem tých čo tomuto podvodníkovi naleteli.

Predpokladám že vyhlásenie celoštátneho pátrania po Bartolomeiovi je len otázkou času, samozrejme po tom čo rozsudok nadobudne platnosť.

Pridal: Milanko dňa 14.08.2014 o 21:34

Podvodnik je stale na slobode, uz mal byt davno odsudeny, ale rozsudok nenadobudol pravoplatnost uz ROK! Ktovie preco??
Celostatne patranie sa este nekonalo, Bartolomei si veselo pise na facebooku, akokeby sa nechumelilo a medzi priatelmi ma aj Roberta Fica.
Dockame sa spravodlivosti? Pridal: Andrejka dňa 14.07.2015 o 15:00
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:2 Komentáre Galéria (1)

Súvisiace články

Reštrukturalizácia Doprastavu a prihlásenie pohľadávok

thursday
24.04.2014
Reklamný článok | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Rubriky autora

Podnikanie


Podobní autori

admin

martin.gulka

dulak.silvester

koysjuraj

ts
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)