Koľko zarobili slovenské banky od krízy? Ako-investovat.sk .


Ako postihla finančná kríza slovenské banky ? Znížili sa ich výnosy a zisky, alebo naopak, naše banky krízu nepocítili ? Roky 2008 a 2009 sú charakteristické finančnou krízou, ktorej pôvod možno hľadať v USA. Jej dôsledky sa však preukázali nielen v USA, ale aj v Európe. Najmä banky a iné finančné inštitúcie mali v danom období značné problémy, čo sa ihneď preukázalo aj na ich výsledkoch hospodárenia. Ako však roky 2008 a 2009 prežívali slovenské banky ?

 

V nasledujúcom článku sa pozrieme na výsledky hospodárenia ôsmich slovenských bánk, ktoré existovali v roku 2008 a svoju činnosť vykonávajú doteraz, pričom v prípade UniCredit Bank nebudeme prezentovať jej výsledky za rok 2013, keďže v roku 2013 sa táto banka stala pobočkou zahraničnej banky v dôsledku cezhraničného zlúčenia s bankou UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a od roku 2013 svoje výsledky hospodárenia vykazuje už ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Výsledky hospodárenia boli čerpané z individuálnych účtovných závierok jednotlivých bánk.

 

Čo sa týka výnosov (úrokové výnosy + výnosy z poplatkov a provízií), sedem zo sledovaných ôsmich slovenských bánk zaznamenalo v roku 2009 medziročný pokles vo výnosoch. Len jediná Poštová banka dokázala svoje výnosy za rok 2009 medziročne zvýšiť o 26,6%. Najväčší medziročný prepad vo výnosoch zaznamenala UniCredit Bank, ktorej výnosy sa za rok 2009 medziročne prepadli až o 40,9%. Príčinou nižších výnosov dosiahnutých v roku 2009 bola jednoznačne vtedajšia ekonomická kríza. Na medziročný pokles vo výnosoch bánk mala vplyv ako aj znížená aktivita klientov bánk (či už domácností, alebo podnikov), tak aj pravdepodobný zvýšený podiel znehodnotených pohľadávok.

 

Medziročná zmena vo výnosoch bánk (výnosy z úrokov + výnosy z poplatkov a provízií):

 

Pravdepodobný zvýšený podiel znehodnotených pohľadávok si zároveň vyžadoval vyššiu tvorbu opravných položiek. Čím viac opravných položiek sa vytvára, tým nižší bude zisk banky. Najväčšiu medziročnú zmenu v čistej tvorbe opravných položiek (tvorba OP - rozpustenie OP) za rok 2009 evidujeme v OTP banke.  Čistá tvorba opravných položiek v OTP za rok 2009 bola o 652,9% vyššia ako v roku 2008, pričom vychádzame zo situácie, že za rok 2008 bolo v prípade tejto banky rozpustenie opravných položiek vyššie ako tvorba opravných položiek (teda banke táto transakcia v roku znížila náklady a nie ich zvýšila).

 

Medziročná zmena v čistej tvorbe opravných položiek (tvorba OP - rozpustenie OP):

Pozn.: Čistá tvorba opravných položiek v Poštovej banke za rok 2011 činila v dôsledku zlyhanej investície do gréckych dlhopisov čiastku až 287 901 tis. EUR, čo predstavuje niekoľkotisícové medziročné zvýšenie, ktoré v dôsledku bezproblémovej vizualizácie nebolo možné v grafe zobraziť. V grafe je z toho dôvodu v prípade Poštovej banky za rok 2011 uvedená nulová medziročná zmena v čistej tvorbe OP.

 

Medziročný pokles vo výnosoch bánk a medziročný nárast v čistej tvorbe opravných položiek musel v konečnom dôsledku viesť minimálne k medziročnému zníženiu zisku bánk, ak nie k stratovému hospodáreniu. Avšak stratu za rok 2009 vykázali z našich ôsmich bánk len dve. Boli to ČSOB, ktorej strata za rok 2009 činila -13 895 tis. EUR a OTP Banka, ktorej strata za rok 2009 činila -25 253 tis. EUR. 

 

Výsledky hospodárenia jednotlivých bánk pred zdanením:

 

Najväčší medziročný pokles zisku možno samozrejme spozorovať už u spomínaných stratových bankách OTP a ČSOB, keďže tieto banky v roku 2009 vykázali straty. Odhliadnuc od týchto dvoch bánk, najväčší medziročný pokles zisku pred zdanením za rok 2009 bol zaznamenaný v Slovenskej sporiteľni, ktorej zisk pred zdanením medziročne poklesol až o     -83%. Nie veľmi odlišný pokles zaznamenala aj UniCredit Bank, ktorej zisk pred zdanením za rok 2009 medziročne poklesol o -69,2%. Naopak, spomedzi našich bánk sa našli aj dve také, ktoré dokázali v roku 2009 svoj zisk pred zdanením medziročne zvýšiť. Sú to Poštová banka, ktorá svoj zisk pred zdanením v roku 2009 medziročne zvýšila o 133,8% a Privat banka, ktorá svoj zisk pred zdanením za rok 2009 medziročne zvýšila o 29,7%. Poštová banka bola pritom jediná, ktorá dokázala v roku 2009 medziročne zvýšiť aj svoje výnosy (z úrokov a poplatkov).

 

Medziročná zmena v zisku pred zdanením:

 

Treba však pripomenúť, že medziročné poklesy v dosiahnutých ziskoch za rok 2009, resp. stratové hospodárenia nemožno v plnom rozsahu pripísať len kríze, ale aj procesu prechodu na euro, s príchodom ktorým banky prestali jednak vykazovať určitý typ výnosov (výnosy z devízových operácií) a jednak sa s týmto procesom spájali nemalé náklady.

 

Na základe vyššie prezentovaných údajov možno konštatovať, že naše slovenské banky ustáli ekonomickú/finančnú krízu v rokoch 2008 a 2009 veľmi dobre. Prirodzene sa bankám medziročne znížili výnosy z hlavnej činnosti a banky museli v roku 2009 vytvoriť podstatne viac opravných položiek ako obvykle, ale ani jedna naša banka nepotrebovala zachrániť pred bankrotom. Dôsledky krízy sa v prípade slovenských bánk odzrkadlili "len" v medziročnom znížení zisku /pričom len dve z našich ôsmich sledovaných bánk vykázali za rok 2009 stratu/ a pravdepodobne aj v medziročnom zvýšení podielu zlyhaných úverov (čo sa mi však nepodarilo s istotou dokázať). Okrem rokov 2008 a 2009 možno spomenúť aj krízu v eurozóne v roku 2011, ktorú taktiež naše banky takmer nepocítili (až na Poštovú banku, ktorá musela odpísať cca 2/3 investície do gréckych dlhopisov). Pri pohľade na nižšie uvedený graf môžeme vidieť, že vzorka našich ôsmich (resp. za rok 2013 siedmich) bánk momentálne operuje s rentabilitou vlastného kapitálu na úrovni cca 11% pri ziskovej marži cca 22% a aj v minulosti sa tieto ukazovatele pohybovali na podobných úrovniach. 

 

Sumárne počítané ukazovatele rentability vybraných slovenských bánk:

Pozn.: vo výpočtoch bola pre rok 2013 už zo spomínaných dôvodov vynechaná UniCredit Bank

 

Zhrnutie:

  • za rok 2009 poklesli medziročne výnosy z hlavnej činnosti až siedmim z ôsmich sledovaných bánk a len Poštová banka medziročne zvýšila svoje výnosy z hlavnej činnosti o 26,6%;
  • najväčší medziročný pokles vo výnosoch z hlavnej činnosti bol zaznamenaný v prípade UniCredit Bank. Jej výnosy za rok 2009 boli medziročne nižšie až o -40,9%;
  • medziročný nárast v čistej tvorbe opravných položiek za rok 2009 o viac ako 100% bol zaznamenaný v prípade OTP Banky, Poštovej banky, UniCredit Bank a Privat banky;
  • z našej vzorky ôsmich bánk za rok 2009 vykázali stratu iba dve, a to OTP Banka a ČSOB. U štyroch bánk bol zaznamenaný medziročný pokles v zisku pred zdanením a dve banky vykázali v roku 2009 dokonca vyšší zisk pred zdanením ako v roku 2008;
  • vzorka našich bánk (okrem UniCredit) v súčasnosti operuje s rentabilitou vlastného kapitálu v priemere na úrovni 11% pri ziskovej marži 22%. V roku 2008 tieto banky operovali s rentabilitou vlastného kapitálu v priemere na úrovni 16% pri ziskovej marži 20%. 

Dobrý deň,
mohla by som vedieť odkiaľ ste čerpali uvedené informácie? nakoľko sa mi nezhodujú s výročnými správami bánk. ďakujem Pridal: nikasmol dňa 03.04.2015 o 16:20

Informácie sú čerpané z výročných správ. Možno sa Vám nezhodujú preto, lebo pozeráte konsolidované údaje a v článku sú uvedené individuálne dáta, resp. naopak. Pridal: Martin Gulka dňa 03.04.2015 o 19:24
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:2 Komentáre Galéria (5)

Súvisiace články

Slovenské banky - ako sa im darilo v roku 2014?

monday
11.05.2015
Podnikanie | martin.gulka

Slovenské banky zverejnili výsledky za rok 2013. Ktoré z nich sú silné a bezpečné?

wednesday
07.05.2014
Financie a poistenie | martin.gulka

Slovenské banky - ratingy, kapitálová primeranosť a zlyhané úvery

sunday
16.06.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

Slovenské banky – zisky a finančné ukazovatele

thursday
30.05.2013
Financie a poistenie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)