Váhostav v konkurze - ako majú postupovať veritelia? Ako-investovat.sk .


V posledných dňoch nemožno v médiách prehliadnuť správy o finančnej situácii obchodnej spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s., resp. o jej možnom bankrote. Tieto správy nie sú až také prekvapujúce, najmä po zistení jeho hospodárskeho výsledku za posledné tri roky http://www.finstat.sk/31356648.

 

Pre upresnenie súčasného stavu, v akom sa Váhostav nachádza je potrebné uviesť, že dňa 24.09.2014 bolo voči Váhostavu začaté konkurzné konanie na základe návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, pričom návrh bol podaný spoločnosťou Energy Pro, s.r.o. konajúcou v postavení veriteľa Váhostavu, http://www.finstat.sk/Konkurzy/Konkurz/2014-K018291. Konkurzné konanie začalo z dôvodu, že spoločnosť Energy Pro vo svojom návrhu preukázala existenciu aspoň dvoch splatných pohľadávok najmenej dvoch rôznych veriteľov Váhostavu, pričom tieto pohľadávky boli pri podaní návrhu aspoň 30 dní po splatnosti. Existencia takýchto pohľadávok voči stavebnej spoločnosti akou je Váhostav nie je neobvyklou a o existencii ďalších svedčia aj viaceré konania vedené na Okresnom súde Žilina, v ktorých sa veritelia domáhali zaplatenia svojich tvrdených pohľadávok voči Váhostavu. Zoznam týchto konaní je v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinný poskytnúť každý súd.  Napríklad spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. sa v súdnom konaní domáhala voči Váhostavu zaplatenia 87.080,88 Eur, spoločnosť VAŇSTAV s. r. o. zaplatenia 16.489,53 Eur atď.

 

Začatie konkurzného konania spôsobuje okrem iného  skutočnosť, že akékoľvek iné ako bežné právne úkony Váhostavu účinné od 24.09.2014 budú sprevádzané rizikom ich budúcej odporovateľnosti (obdoba ich neplatnosti). To znamená že Váhostav je obmedzený v uzatváraní nových obchodov ako aj výraznejšom nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami spoločnosti. Ak Váhostav nepresvedčí spoločnosť Energy Pro, s.r.o. o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu, resp. nezaplatí svoj splatný záväzok, vyhláseniu konkurzu (t.j. istému zániku) sa vyhne len začatím a následným povolením reštrukturalizácie. 

 

Vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, o ktorom sa dozviete tu http://finstat.sk/Konkurzy/Konkurz/2014-K018291, bude nepríjemnou správou nielen pre motoristov  ale najmä pre dodávateľov Váhostavu. Obe skupiny majú spoločné to, že čakajú na slovenský zázrak, ktorým je dokončenie diaľnic a včasné zaplatenie vystavených faktúr. Zatiaľ čo prvá skupina má čas na premýšľanie o zmene až do najbližších parlamentných volieb, druhá bude musieť podniknúť kroky v najbližších mesiacoch.

 

Veritelia sa musia pripraviť na 2 pravdepodobné scenáre:

 

A.                 Okresný súd Košice I vyhlási na majetok Váhostavu konkurz, ktorého jediným účelom je speňaženie majetku a kolektívne uspokojeniu veriteľov. Správca by okrem zákonných výnimiek zastavil všetky prevádzky Váhostavu a postupne prepustil všetkých zamestnancov. Po skončení konkurzu by nasledoval výmaz Váhostavu z obchodného registra, a teda jeho zánik. Vyhlásenie konkurzu na majetok Váhostavu by pre veriteľov znamenalo, že ich pohľadávky môžu byť uspokojené (okrem pohľadávok proti podstate, napr. náklady speňaženia majetku úpadcu) len po podaní prihlášky do konkurzu.

 

Pohľadávky by museli byť prihlásené na predpísanom tlačive, uverejnenom na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca ani súd na chybne vyplnenú prihlášku veriteľa neupozornia, pričom podanú prihlášku nie je možné opraviť alebo doplniť. Uvedené prihlášky sú komplikované a prísne formalistické pričom pochybenie pri ich vyplnení by malo tieto účinky:

  • Správca by na ne neprihliadal, to znamená, že by neboli v konkurze uspokojené vôbec, alebo
  • by boli popreté a veriteľ by sa musel na súde domáhať ich určenia samostatnou žalobou, pričom by znášal ďalšie náklady spojené so súdnymi poplatkami a riziko neúspechu v súdnom spore.

 

Správne vyplnené prihlášky musia byť na adresu kancelárie správcu doručené v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ podá prihlášku po tejto lehote bude sa musieť zmieriť s týmito následkami:

  • veriteľ nebude môcť vykonávať práva spojené s prihlásenou pohľadávkou, tzn. že bude uspokojený ako by prihlášku podal včas, ale nebude môcť ovplyvniť priebeh konkurzu (napríklad hlasovať o zmene správcu, alebo sa stať členom veriteľského výboru, ktorý dohliada nad konaním správcu)
  • ak bola pohľadávka veriteľa zabezpečená, napr. záložným právom na stavbu alebo vozový park, takéto zabezpečenie zaniká a veriteľ nebude uspokojený z predaja zálohu.

 

B.                  Druhým pravdepodobnejším scenárom je, že Váhostav poverí správcu (podľa vlastného výberu) vypracovaním reštrukturalizačného posudku a požiada súd o prerušenie konkurzného konanie (na podniknutie týchto krokov Váhostavu upozornila SITA). Súd by v takomto prípade prerušil konkurzné konanie na 60 dní. Týmto konaním by sa Váhostav pokúsil o predídenie konkurzu (istého zániku) a povolenie reštrukturalizácie, čo by znamenalo nasledujúce:

  • Váhostav by pokračoval vo výkone činnosti a uzatváral by obchody bez ďalších obmedzení.
  • Došlo by k zastaveniu akéhokoľvek exekučného konania vedeného voči Váhostavu.
  • Dodávatelia by nemohli vypovedať zmluvu uzatvorenú s Váhostavom alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením záväzkov, ktoré vznikli pred začatím reštrukturalizácie- to znamená, že ak je Váhostav napríklad nájomcom administratívnych budov alebo vozového parku, prenajímateľ nebude môcť nájom zrušiť z dôvodu neplatenia nájomného a to počas celej doby reštrukturalizácie. Dlžné nájomné si prenajímateľ bude musieť uplatniť prihláškou, pričom je pravdepodobné že mu bude vyplatený zlomok nájomného.
  • Akúkoľvek pohľadávku, ktorá voči Váhostavu vznikla do okamihu začatia reštrukturalizačného konania (okrem zákonných výnimiek) by bolo možné uplatniť a následne uspokojiť len na základe podanej prihlášky.
  • Pohľadávky uplatnené na základe prihlášky nebudú uspokojené v celej výške (je pravdepodobné, že väčšina pohľadávok nebude uspokojená ani v tretine) pričom tieto pohľadávky sa vo zvyšnej časti stávajú nevymožiteľné.

 

Predmetom posudku vypracovaného správcom, ktorého odmenu zaplatí Váhostav, je odporúčania, resp. neodporúčanie reštrukturalizácie. V prípade, ak Váhostav naozaj počíta s reštrukturalizáciou bude musieť v lehote 60 dní od prerušenia konkurzného konania vypracovať prostredníctvom správcu podrobný posudok spolu s návrhom na povolenie reštrukturalizácie, ktoré svojim obsahom presvedčia príslušného sudcu a svojej pravdivosti a efektívnosti reštrukturalizácie. Ak Okresný súd Košice I povolil reštrukturalizáciu veritelia Váhostavu by mohli byť uspokojení (okrem prednostných pohľadávok) len po prihlásení svojich pohľadávok do reštrukturalizácie prihláškou.

 

Pohľadávky by museli byť prihlásené znova na predpísanom tlačive, uverejnenom na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR uvedenej vyššie. Rovnako ako v prípade konkurzu správca ani súd na chybne vyplnenú prihlášku neupozornia, pričom podanú prihlášku nie je možné opraviť alebo doplniť. Pochybenie pri vyplnení prihlášky má rovnaké účinky ako v prípade konkurzu.

 

Správne vyplnené prihlášky musia byť na adresu kancelárie správcu doručené v lehote len 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Ak veriteľ podá prihlášku po tejto lehote následky sú pre neho oveľa tvrdšie ako v prípade konkurzu. Na prihlášky doručené po tejto lehote sa neprihliada. Uvedené znamená, že ak veriteľ nestihne v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie doručiť na adresu správcu riadne vyplnenú prihlášku, na túto sa neprihliada a nároky ňou uplatňované nebudú v reštrukturalizácii uspokojené vôbec. Takáto pohľadávka sa stane v prípade úspešného ukončenia reštrukturalizácie, t.j. potvrdením reštrukturalizačného plánu a skončením reštrukturalizácie nevymožiteľnou a jej uspokojenia sa nemožno úspešne domáhať.

 

Na záver možno uviesť, že Váhostav je jednou z najväčších slovenských stavebných firiem a o jej prípadnom konkurze či reštrukturalizácii sa vďaka mediálnej publicite veriteľ nedozvie len ak by zdieľal osud podobný s Robinsonom Crusoe. V prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie iných spoločností je však situácia opačná a pre veriteľa je nevyhnutné sledovať obchodný vestník, prostredníctvom ktorého je možné zistiť vyhlásenie konkurzu či povolenie reštrukturalizácie a prijať potrebné opatrenia.

 

Aby ste stihli všetky lehoty, tak môžete konkurzné konanie Váhostavu sledovať cez FinStat Monitofing firiem. Váhostav si pridáte do sledovanýh firiem a keď sa v Obchodnom vestníku zverejní nové podanie, tak Vám príde emailová notifikácia.

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (1)

Súvisiace články

Reštrukturalizácia Doprastavu a prihlásenie pohľadávok

thursday
24.04.2014
Reklamný článok | admin

Obchod s long pozíciou na americké dlhopisy pokračuje

friday
25.10.2013
Trading a brokeri | kasik

Súkromie súkromných firiem, FinStat a Open Data

sunday
06.10.2013
Podnikanie | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Rubriky autora

Podnikanie


Podobní autori

admin

martin.gulka

dulak.silvester

koysjuraj

ts
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)