Koľko zarábajú slovenské lekárne? Profitabilita a marže lekární Ako-investovat.sk .


Ako je na tom lekárenský biznis? Je naozaj také výhodné vlastniť lekáreň, ako by sa možno na prvý pohľad mohlo zdať? S akou maržou operujú naše lekárne a koľko z nich je ziskových? Výhodnosť, resp. efektívnosť podnikania lekární sa pokúsime predviesť na vybraných finančných ukazovateľoch vypočítaných na vybranej vzorke slovenských lekární.

 

Dáta sú čerpané z portálu Finstat.sk a podľa klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) sme do štatistickej vzorky vybrali 780 slovenských lekární, ktoré sú právnickými osobami. Tým chcem upozorniť na to, že táto vzorka nepredstavuje úplne všetky lekárne, ktoré na Slovensku pôsobia, ale ide iba o právnické osoby, resp. väčšinu z nich. Mnohé ďalšie lekárne vlastnia a prevádzkujú fyzické osoby ako živnostníci, avšak výsledky hospodárenia živnostníkov nie sú verejne dostupné, a preto ich do vzorky nemožno zaradiť. V nasledujúcom článku pracujem s výsledkami za rok 2013.

 

O efektívnosti, resp. výhodnosti podnikania vypovedá okrem iného tzv. hrubá marža. Hrubá marža je ukazovateľ, ktorý dáva do pomeru pridanú hodnotu a celkové dosiahnuté tržby. Pridaná hodnota podľa slovenských účtovných štandardov je to, čo podnikateľovi zostane ak od všetkých tržieb (či už za tovar, výrobky, alebo služby) odpočíta náklady súvisiace s týmito tržbami. Napríklad internetové portály, či podniky služieb pracujú s vysokou hrubou maržou, kdežto podniky z priemyslu pracujú, naopak, s relatívne nižšou hrubou maržou. Ale s akou hrubou maržou operujú lekárne, ktoré považujeme za obchodné podniky?

 

Nižšie uvedený graf, resp. histogram, nám rozdeľuje náš štatistický súbor na určitý počet intervalov a v každom intervale sa nachádza určitý počet štatistických jednotiek, v našom prípade určitý počet lekární. Hneď na prvý pohľad je zrejmé, že najviac lekární operuje s hrubou maržou na úrovni od 10% po 15%. Je ich až 368, čo predstavuje 47% z celkového súboru analyzovaných lekární. Avšak pohľadom na graf môžeme zároveň vidieť, že ďalší veľký podobný počet lekární operuje s hrubou maržou na úrovni od 5% do 10%. Takýchto lekární bolo 229, čo predstavuje 29% z našej vzorky. Ak spojíme tieto dve najpočetnejšie triedy spomenutých intervalov, môžeme na základe vybranej štatistickej vzorky konštatovať, že drvivá väčšina slovenských lekární (až 77% z našej vzorky) operuje s hrubou maržou na úrovni od 5% do 15% a teda túto hodnotu hrubej marže možno považovať za typickú priemernú maržu slovenských lekární

 

Hrubú maržu vyššiu ako 20% vykázalo za rok 2013 len 18 lekární, čo predstavuje niečo cez 2% z našej vzorky. Skoro 3%-tá lekární z našej vzorky vykázalo za rok 2013 zápornú hrubú maržu, čo znamená, že ich náklady na tovar, resp. výrobná spotreba boli vyššie ako ich dosiahnuté tržby. 

 

Hrubá marža slovenských lekární - histogram:

 

Ďalším dôležitým ukazovateľom výhodnosti podnikania je tzv. zisková marža (ROS). Tá predstavuje tú časť celkových tržieb, ktorá podnikateľovi zostane vo forme čistého zisku. Opäť platí, že čím vyššia zisková marža, tým je podnikateľská činnosť výhodnejšia, resp. efektívnejšia. Ak podnik vykáže relatívne vysokú hrubú maržu, ale nízku, či dokonca zápornú, ziskovú maržu, znamená to, že ďalšie jeho náklady (osobné náklady, odpisy, ostatné hospodárske náklady, či finančné náklady) mu odčerpávajú značnú časť jeho pridanej hodnoty.

 

V prípade lekární by rozdiel medzi hrubou maržou a ziskovou maržou nemal byť značný, keďže pre podniky obchodného typu sú spravidla okrem nákladov na obstaranie tovaru a výrobnej spotreby ďalším významným nákladom už len osobné náklady. Nasledujúci graf nám to svojím spôsobom aj potvrdzuje. Až 443 lekární, čo je 57% z našej vzorky, vykázalo za rok 2013 ziskovú maržu na úrovni od 0% po 0,5%. Zápornú ziskovú maržu, ktorá svedčí o stratovom výsledku hospodárenia, vykázalo 265 lekární, čo je 34% z našej vzorky. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že za typickú ziskovú maržu v prípade lekární považujeme hodnotu od 0% do 5% a že z našej vzorky až 34% lekární bolo v roku 2013 stratových. 

 

Histogram ziskovej marže slovenských lekární (ROS):

 

Na významnosť osobných nákladov poukazuje nasledujúci graf. Za normálnych okolností by osobné náklady mali byť nižšie ako pridaná hodnota. Teda podiel osobných nákladov z pridanej hodnoty by mal byť nižší ako 100%. Záporný podiel predstavuje situáciu, kedy lekáreň vykázala zápornú pridanú hodnotu a podiel vyšší ako 100% predstavuje už spomínanú situáciu, kedy lekáreň mala osobné náklady vyššie ako pridanú hodnotu.

 

V našom prípade najviac lekární, až 166, vykázalo tento podiel vyšší ako 100%. To znamená, že ak lekáreň nemá žiadne ďalšie výnosy, určite bude na konci hospodárskeho roka stratová. V prípade podnikov najmä obchodného typu nie je možné z dlhodobého hľadiska vykazovať podiel osobných nákladov z PH vyšší ako 100%. Ak je tento podiel vyšší ako 100%, buď ide o mimoriadnu záležitosť, alebo podnik nevykazuje všetky tržby tak, ako sa patrí, inak by z pohľadu cash flow bol už dávno "na mizine". 

 

Histogram podielu osobných nákladov z pridanej hodnoty:

 

Ďalší graf poukazuje na štatistiku ukazovateľa Rentabilita vlastného kapitálu. V prípade lekární nám vychádza, že najviac je takých lekární, čo vykazujú zápornú rentabilitu vlastného kapitálu. Už som spomenul, že z našej vzorky bolo za rok 2013 až 34% lekární (265) stratových. Číslo v grafe je však vyššie ako 265, pretože do tohto intervalu sú zahrnuté aj tie lekárne, ktoré vykázali stratu, ale zároveň mali aj záporné vlastné imanie. Keby sme do pomeru dali záporný výsledok hospodárenia a záporné vlastné imanie, vyšlo by nám, že daná spoločnosť by vykázala kladnú rentabilitu, čo by bol nezmysel.

 

Zistili sme, že z nášho súboru (780 lekární) bolo 170 takých, čo vykázali za rok 2013 aj záporné vlastné imanie, aj záporný výsledok hospodárenia.

 

Z grafu nie je možné jednoznačne určiť, že akú hodnotu rentability vlastného kapitálu možno považovať pre lekárne za typickú, pretože nie je možné určiť najvyššiu početnosť (až na prvý stĺpec, čo však považujeme, že extrémny prípad). Zistili sme iba, že mnoho lekární (34% z našej vzorky) hospodárilo v roku 2013 so stratou a že podobne rovnaký počet lekární (30% z našej vzorky) vykázalo za rok 2013 záporné vlastné imanie. Avšak na základe podobnej početnosti v jednotlivých intervaloch (triediacich náš súbor po desiatkach percent) môžeme konštatovať, že ziskové lekárne dokážu dosiahnuť rentabilitu vlastného kapitálu v desiatkach percent. Napríklad ROE z intervalu od 10% do 30% vykázalo až 30% ziskových lekární. ROE z intervalu 30% do 50% vykázalo 17% ziskových lekární, atď.. Problém je teda to, že veľa lekární vykázalo za rok 2013 stratu, resp. záporné vlastné imanie. 

 

Histogram rentability vlastného kapitálu (ROE):

 

Pri hodnotení ukazovateľa ROE (rentabilita vlastného kapitálu) je vhodné sa zároveň pozrieť aj na rentabilitu aktív (ROA). Čím väčší je rozdiel medzi ukazovateľmi ROE a ROA s tým väčšou finančnou pákou daná spoločnosť operuje. Veľký rozdiel medzi ROE a ROA možno bádať napríklad pri bankách, ktorých činnosť si vyžaduje pracovať s veľkou finančnou pákou.

 

Pri pohľade na nasledujúci histogram môžeme vidieť, že najviac lekární vykázalo ROA na úrovni od 0% do 10%. Na základe tohto môžeme konštatovať, že medzi ROE a ROA lekární existuje určitý rozdiel, čo znamená, že značná časť lekární pracuje s finančnou pákou. To však nemusí znamenať nič zlé, pokiaľ na strane cudzích zdrojov nepodieľa veľký objem úročeného úveru, resp. dlhu. 

 

Histogram rentability aktív (ROA):

 

Záver:

  • na základe analýzy realizovanej na našej vzorke skladajúcej sa zo 780 lekární typu právnická osoba môžeme konštatovať, že za typická priemerná hrubá marža slovenských lekární sa pohybuje na úrovni od 5% do 15%.
  • pre slovenské lekárne je typická zisková marža na úrovni od 0% do 5%.
  • až 265 lekární, čo je 34% z našej vzorky skladajúcej sa zo 780 lekární, vykázalo za rok 2013 stratu.
  • z našej vzorky je až 170 lekární (22%) takých, čo vykázali za rok 2013 jednak stratu, ale jednak aj záporné vlastné imanie. Lekární, čo vykázali za rok 2013 záporné vlastné imanie bolo 237, t.j. 30% zo vzorky.
  • pre lekárne nemožno určiť akúsi typickú rentabilitu vlastného kapitálu. Početnosti v intervaloch sú príliš podobné a žiadny interval rentability značne neprevyšuje ostatné intervaly. Môžeme však tvrdiť, že ziskové lekárne dokážu dosiahnuť rentabilitu vlastného kapitálu aj v desiatkach percent. 
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (5)

Súvisiace články

Tesco Stores, a.s. - najväčší maloobchodný reťazec na Slovensku

wednesday
14.01.2015
Podnikanie | martin.gulka

Agentúry sprostredkujúce zamestnania - ziskovosť a marže

tuesday
16.12.2014
Podnikanie | martin.gulka

Ziskovosť a rentabilita slovenských internetových firiem

tuesday
18.11.2014
Podnikanie | martin.gulka

Martinus zdvihol tržby o 27 %, jeho konkurent Gorila zvýšil zisk

saturday
03.05.2014
Podnikanie | admin

Azet, Profesia, Martinus - vedia ako na internete zarobiť milióny EUR

friday
21.02.2014
Podnikanie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)