Komplexné hodnotenie bánk ECB Ako-investovat.sk .


Už pár dní je možné z rôznych zdrojov sledovať informácie o záťažových testoch bánk vykonaných Európskou centrálnou bankou (ECB). Čo to ale záťažové testy vlastne sú a aký prínos má ich vyhodnotenie ?

 

Záťažové testy bánk boli vykonané v rámci Komplexného hodnotenia bánk ECB ako príprava na prevzatie nových úloh v rámci dohľadu nad bankovým sektorom, ktorými bola ECB poverená nariadením rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15.októbra 2013 a tieto úlohy prevezme od 4.novembra 2014.

 

Na základe tohto nariadenia bol vytvorený tzv. Jednotný mechanizmus dohľadu – SSM (Single Supervisory Mechanism), ktorého hlavnou úlohou je sledovanie zdravia a bezpečnosti významných úverových inštitúcií, ktorých zoznam bol zverejnený 4.septembra 2014. ECB sem zaradila 120 najvýznamnejších inštitúcií, ktoré podliehajú priamemu dohľadu  (za Slovensko sú to napríklad ČSOB, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka), pričom v zozname sú uvedené aj menej významné inštitúcie podliehajúce vnútroštátnym orgánom v našom prípade Národnej banke Slovenska (napríklad J&T BANKA, Prima Banka, Poštová banka).

 

Významné úverové inštitúcie jednotlivých krajín boli určené na základe nasledujúcich požiadaviek :

  •          Celková hodnota aktív inštitúcie presahuje 30 mld. Eur
  •          Podiel celkových aktív inštitúcie na HDP členského štátu, v ktorom má inštitúcia svoje sídlo presahuje 20%, ak celková hodnota jej aktív nie je nižšia ako 5 mld. Eur
  •          Inštitúcia patrí medzi tri najväčšie úverové inštitúcie v členskom štáte

(Hodnota celkových aktív môže kolísať , preto boli do zoznamu zaradené inštitúcie s aktívami 27 – 30 mld. Eur resp. 18 -20 % HDP)

Zdroj : sia-partners.com

 

Na Jednotnom mechanizme dohľadu sa zúčastňujú vnútroštátne orgány všetkých krajín eurozóny a taktiež krajiny, ktoré euro nezaviedli no napriek tomu sa rozhodli stať súčasťou dohľadného orgánu.

 

Takzvané záťažové testy bánk teda nemali slúžiť len ako ukazovateľ stavu jednotlivých bánk ale ich hlbším významom bola analýza pravdivosti a korekcia chýb v údajoch poskytovaných bankami a nevyhnutnosť posúdenia stavu bankového sektora Európskej únie v rámci prípravy na vytvorenie dohľadu nad týmto sektorom.

 

Banky sa totiž vyznačujú vlastnosťou, ktorú môžeme označiť ako opacita bánk, čo je vlastne neschopnosť ostatných finančných subjektov s určitosťou vyhodnotiť reálnu hodnotu a ich reálny stav. Tento jav potom prispieva k tvorbe neistoty a k náhlym neočakávaným situáciám ako napríklad v prípade Lehman Brothers.

Komplexné hodnotenie bánk ECB pozostáva z dvoch častí :

  •          hodnotenie kvality aktív (asset quality review – AQR) – vykonané k 31.decembru 2013
  •          záťažový test odolnosti bánk (stress test)

Záťažové testy boli zamerané predovšetkým na vyhodnotenie kapitálového zdravia bánk a kapitálovej primeranosti stanovenej Bazilejskou dohodou a to v dvoch hypotetických scenároch.

 

Prvý scenár – základný scenár :

Scenár založený na predpoklade normálneho vývoja ekonomiky v najbližších troch rokoch.

Banky v prípade tohto scenára museli dodržať koeficient kapitálovej primeranosti CET1 na úrovni minimálne 8% .

Druhý scenár – nepriaznivý scenár :

Scenár založený na vzniku recesie podobnej situácii z obdobia 2008-2009 a následnému prepadu finančných trhov trvajúci do roku 2016.

Banky museli udržať ukazovateľ kapitálovej primeranosti CET1 na úrovni minimálne 5,5%

Zdroj : ECB

 

Výsledky :

Výsledkom prvej fázy komplexného hodnotenia bánk týkajúcej sa hodnotenia kvality aktív (AQR) bola korekcia hodnoty aktív vypočítaných bankami v hodnote úhrnne 47,5 mld. Eur.

 

Výsledkom samotného záťažového testu ECB bolo zistenie nedostatku kapitálu v prípade 25 bánk, ktoré by svoj kapitál museli navýšiť úhrnne o 24,6 mld. Eur, pričom ECB predpokladá, že schodok je navýšený hlavne v dôsledku korekcií AQR a taktiež by bol schodok zmiernený navyšovaním kapitálu realizovaným bankami od 1. januára 2014, ktorý spolu predstavuje navýšenie o 57,1 mld. Eur, pričom tento kapitál nie je vo výsledkoch zohľadnený.

(RWA predstavuje rizikovo vážené aktíva (risk-weighet assets) )

Zdroj : ECB

 

Po započítaní navýšenia kapitálu realizovaného bankami v roku 2014 sa schodok zníži na 9,5 mld. Eur a týka sa 13 bánk.

 

Komplexné hodnotenie bánk sa na Slovensku týkalo troch bankových subjektov : Slovenskej sporiteľne, a.s., Všeobecnej úverovej banky, a.s. a Tatrabanky a.s. Všetky skončili s ukazovateľom kapitálovej primeranosti nad požadovanou úrovňou 8% v prípade základného scenára a 5,5% v prípade nepriaznivého scenára a vylúčili tak potrebu akýchkoľvek nápravných opatrení a nutnosti predkladania plánu na posilnenie kapitálu.

 

Na záver je nutné konštatovať, že medzi hlavné ciele komplexného hodnotenia bánk vykonaných ECB patrilo preukázanie finančnej stability a finančného zdravia bánk v eurozóne, pričom banky zastúpené na Slovensku tento fakt nepopierateľne potvrdili a preukázali v kontraste s výsledkami bánk na Cypre, v Grécku a v Taliansku vysokú mieru stability a vysporiadania sa s otrasmi po krízovom období z rokov 2008 – 2009 aj keď sa objavujú názory, že scenár nepriaznivého vývoja nie je až taký vážny ako by mal byť aj napriek tomu, že oproti záťažovým testom z roku 2011 došlo k sprísneniu požiadaviek kladených na kapitálovú primeranosť jednotlivých bánk.

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)