České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis Tirrellus

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.00 98-102% 07/25/2014 108.1% -8.1% -1,772 -3,328,028 41,268,869

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis Tirrellus   Účtovná závierka Tirrellus 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP dlhopisy na doručiteľa
Dátum emisie 07/25/2011
Dátum splatnosti 07/25/2014
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 25.07.2011 do 25.01.2012
Emisný kurz 98-102%
Ex-kupón 10. pracovný deň pred termínom výplaty výnosu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN SK4120007972
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 450,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 15,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000.00
Min. investícia v EUR 50,000
Počet CP v emisii (ks) 15,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 900,000
Skratka -
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov, výplata bezhotovostne v Privatbanke
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 6.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Tirrellus, a.s.
IČO 36,742,601
Ulica Einsteinova 25
PSČ 85101
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2007

Dokumenty k emitentovi: Účtovná závierka Tirrellus 


2011
Celkové aktíva 41,268,869
Cudzie zdroje 44,596,897
Dlh/prevádzkový zisk prevádzková strata
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 452
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky 29,313,423
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2,259,319
Mena účtovnej závierky EUR
Náklady na materiál, tovar, služby -52,587
Obežné aktíva 15,785,175
Odpisy -5,486
Poznámky
Prevádzkové výnosy 74,742
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) 0.0%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) záporné VI
Ročný čistý zisk -1,772
Stav finančných účtov 10,503,792
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie -3,328,028
Vlastné imanie / Celkové aktíva -8.1%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti -41,818
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -115,734
Základné imanie 33,196
Záväzky / Celkové aktíva 108.1%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 15,000,000
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 280,774
Úrokové náklady -247,102
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 10292%
Úrokové výnosy 2,401
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy -244,701

« Späť na prehľad dlhopisov