České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis Business Centrum Tesla

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
6.50 98-102% 03/16/2015

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis Business Centrum Tesla   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP dlhopisy na doručiteľa
Dátum emisie 03/16/2012
Dátum splatnosti 03/16/2015
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 16.03.2012 do 16.09.2012.
Emisný kurz 98-102%
Ex-kupón 10. pracovný deň pred termínom výplaty výnosu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 6
ISIN SK4120008434
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 276,250
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 8,500,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000.00
Min. investícia v EUR 50,000
Počet CP v emisii (ks) 8,500
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 552,500
Skratka -
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov, výplata bezhotovostne v Privatbanke
Úroková sadzba (%p.a.) 6.50
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 6.50

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent CMT-Real s.r.o.
IČO 36,725,269
Ulica Nevädzova 5
PSČ 821 01
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 2007

2011
Celkové aktíva
Cudzie zdroje
Dlh/prevádzkový zisk
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 6.5
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva
Odpisy
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Ročný čistý zisk
Stav finančných účtov
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie
Vlastné imanie / Celkové aktíva
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 1,300,000
Záväzky / Celkové aktíva
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy

« Späť na prehľad dlhopisov