České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dlhopis Privatbanka 12

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
3.80 100.00% 03/20/2014 94.1% 5.9% 3,742 37,567 636,767

Dokumenty k dlhopisu: Dlhopis Privatbanka 12   Výročná správa Privat banka 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP dlhopisy na doručiteľa
Dátum emisie 03/20/2012
Dátum splatnosti 03/20/2014
Dátum zač. obchodovania Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 20.03.2012 do 19.03.2013
Emisný kurz 100.00%
Ex-kupón 5. pracovný deň pred termínom výplaty výnosu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 3
ISIN SK4120008384
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 28,500
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 3,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 1,000.00
Min. investícia v EUR 5,000
Počet CP v emisii (ks) 3,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 114,000
Skratka -
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov, výplata bezhotovostne v Privatbanke
Úroková sadzba (%p.a.) 3.80
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 3.80

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent Privatbanka, a.s.
IČO 31,634,419
Ulica Einsteinova 25
PSČ 85101
Mesto Bratislava
Rok vzniku subjektu 1995

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Privat banka 


2011
Celkové aktíva 636,767
Cudzie zdroje 599,200
Dlh/prevádzkový zisk 5
Doba splatnosti záväzkov
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011
Finančný CF 5,809
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 0.12
Investičný CF -143
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Mena účtovnej závierky tis. EUR
Náklady na materiál, tovar, služby
Obežné aktíva 174,522
Odpisy
Poznámky
Prevádzkové výnosy 27,220
Prevádzkový CF -3,642
Rentabilita aktív (ROA) 0.6%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 10.0%
Ročný čistý zisk 3,742
Stav finančných účtov 4,648
Súvahový Cash Flow
Tržby za tovar, aktivácia
Vlastné imanie 37,567
Vlastné imanie / Celkové aktíva 5.9%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 6,083
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov -12,461
Základné imanie 25,121
Záväzky / Celkové aktíva 94.1%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 32,923
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Úrokové náklady -11,644
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 52%
Úrokové výnosy 22,406
Čisté prijaté poplatky a provízie 3,323
Čisté úrokové výnosy 10,762

« Späť na prehľad dlhopisov