České a slovenské dlhopisy - kupóny, výnosy, kreditná analýza

Dluhopis ISTROKAP.CZ10,00/16

Najdôležitejšie informácie o dlhopise:

Úroková sadzba (%p.a.) Emisný kurz Splatnosť Záväzky / Celkové aktíva Vlastné imanie / Celkové aktíva Ročný čistý zisk Vlastné imanie Celkové aktíva
10.00 100.00% 10. 12. 2016 99.5% 0.5% -3,520 20,462 3,910,160

Dokumenty k dlhopisu: Dluhopis ISTROKAP.CZ10,00/16   Výročná správa Istrokapital CZ 2011   

Všetky informácie o dlhopise:

Druh CP D - Dlhopisy
Dátum emisie 10. 12. 2009
Dátum splatnosti 10. 12. 2016
Emisný kurz 100.00%
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) 12
ISIN CZ0003501694
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie 15,000,000
Mena denominácie EUR
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie 150,000,000
Menovitá hodnota jedného dlhopisu (alebo lotu) v mene denominácie 500
Počet CP v emisii (ks) 300,000
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie 15,000,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sadzba (%p.a.) 10.00
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 10.00

Všetky informácie o emitentovi:

Emitent ISTROKAPITAL CZ a.s.
IČO 2896315
Ulica Sokolovská 394/17
PSČ 186 00
Mesto Praha 8
Rok vzniku subjektu 2009

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Istrokapital 


2011 2010
Celkové aktíva 3,910,160 3,796,330
Cudzie zdroje 3,889,698 3,781,549
Dlh/prevádzkový zisk prevádzková strata
Doba splatnosti záväzkov 102
Dátum účtovnej závierky 12/31/2011 12/31/2010
Finančný CF
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emisie / Základné imanie 15 375.00
Investičný CF
Krátkodobé bankové úvery 20,883
Krátkodobé záväzky 22,546 22,549
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 912 412
Mena účtovnej závierky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, tovar, služby -1,449
Obežné aktíva 30,485 27,919
Odpisy -94 -101
Poznámky
Prevádzkové výnosy
Prevádzkový CF
Rentabilita aktív (ROA) -0.1% 0.20%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -17.2% 50.22%
Ročný čistý zisk -3,520 7,423
Stav finančných účtov 1,640 4,479
Súvahový Cash Flow 7,524
Tržby za tovar, aktivácia 0
Vlastné imanie 20,462 14,781
Vlastné imanie / Celkové aktíva 0.5% 0.39%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1,845
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti -2,755
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov
Základné imanie 10,000 10,000
Záväzky / Celkové aktíva 99.5% 99.61%
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky 3,867,152
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky 21,526
Úrokové náklady -373,336 -384,681
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 99% 97.27%
Úrokové výnosy 377,406 395,493
Čisté prijaté poplatky a provízie
Čisté úrokové výnosy 4,070 10,812

« Späť na prehľad dlhopisov